5. február

- vzdelávanie v cudzom jazyku sa zameria na odbornú terminológiu, dejepis sa obohatí o históriu automobilizmu
- práca v automobilizme nie je prácou čiernych rúk

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. február 2008

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave a začína od školského roku 2008/2009 projekt „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu“. V rámci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja sa do projektu zapojili:
Stredné odborné učilište, Kysucké Nové Mesto,
Stredné odborné učilište stavebné, Žilina – Bôrik,
Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina,
Združená stredná škola, Dolný Kubín – Kňažia,
Spojená škola, Martin.

Uvedené stredné školy sú zapojené do projektu z dôvodu potrieb zamestnávateľských organizácií najmä KIA Motors, PSA Peugeot a Volkswagen Slovakia. Uvedené automobilky veľkosťou investícií a počtom zamestnancov výrazne ovplyvňujú ekonomiku regiónov ako i ekonomiku celého Slovenska. Činnosti pri výrobe automobilov si vyžadujú aj iný druh pracovnej sily, ako v súčasnosti ponúka školský systém v SR. Štruktúra študijných a učebných odborov sa v súčasnosti orientuje na predaj, servis a diagnostiku motorových vozidiel a vôbec sa nerieši problematika hromadnej výroby automobilov vo veľkých podnikoch, sociálnej komunikácii v malých a veľkých sociálnych skupinách a vytváranie špecifických pracovných návykov. „Zapojením škôl do projektu sa zlepšia možnosti pre vzdelávanie našich študentov. Obsah vzdelávania bude úzko prepojený s praxou, napríklad vzdelávanie v cudzom jazyku sa zameria na odbornú terminológiu, dejepis sa obohatí o históriu automobilizmu, praktické vyučovanie bude prebiehať u výrobcov automobilov,“ povedala riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Weichselgärtner. Na základe uvedených skutočností sa projekt v prvej fáze bude orientovať na zavedenie experimentu nového učebného odboru 2488 2 mechanik, špecialista automobilového priemyslu. Stredné školy budú v rámci projektu vybavené vzorovou učebňou, vybavenou najmodernejšou výpočtovou technikou, videom, dataprojektorom, aktívnou tabuľou Smartboard, vybudovanou lokálnou sieťou atď. Absolvent učebného odboru 2488 2 mechanik, špecialista automobilového priemyslu je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch pri hromadnej výrobe automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva.

„Na ŠTVORPARTITE zamestnávatelia potvrdzujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily práve v povolaniach, ktoré si vyžadujú prichádzajúci investori, ale aj firmy pôsobiace v našom kraji. Jedným z riešení je aj spustenie takéhoto odboru, ktorý aktuálne reaguje na trh práce,“ povedal iniciátor zriadenia ŠTVORPARTITY predseda ŽSK Juraj Blanár. Regionálna štvorpartita pre vzdelávanie v ŽSK, ako poradný orgán predsedu Žilinského samosprávneho kraja, vznikla v minulom roku a jej členmi sú zástupcovia samosprávneho kraja, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zamestnávateľov a zamestnancov. Hlavným poslaním Regionálnej štvorpartity je podpora a koordinácia odborného vzdelávania pre trh práce a zlepšenie začlenenia zamestnávateľskej sféry do systému stredoškolského vzdelávania v Žilinskom kraji. „O povolania v oblasti automobilového priemyslu je zo strany zamestnávateľov veľký záujem a pevne verím, že túto šancu využijú študenti a že im aj rodičia pomôžu vo výbere povolania. Dnes práca v automobilovom priemysle je tak špičkovo zmechanizovaná, že ju nemôžeme porovnávať s prácou v minulosti, keď sa o nej hovorilo ako o práci čiernych rúk.“

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK