3. október

- Slovensko-české športové hry mládeže

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 3. október 2008

Z Európskej únie možno čerpať finančné prostriedky aj prostredníctvom operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Jeho cieľom je podporiť projekty zamerané na sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj prihraničnej oblasti s Českou republikou a zlepšiť infraštruktúru a ochranu životného prostredia. Prioritné osi sú: I. podpora sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce a II. rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia.
Do projektu vstupujú vždy dva subjekty, a to hlavný partner a partner projektu. Základnou požiadavkou pri schvaľovaní žiadostí je okrem inovatívnosti aj spolupráca účastníkov z obidvoch krajín na jeho príprave a realizácii. Šancu získať príspevok z Európske únie majú aj malé projekty, ktoré sa zameriavajú na upevňovanie kontaktov medzi susednými národmi a spoznávanie vzájomných kultúr na oboch stranách hranice.
Žilinský samosprávny kraj sa zapojil projektom „Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych samospráv a subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji“, na ktorý žiada príspevok vo výške 909 000 Sk (30,17 tisíc eur) a projektom„Športové hry slovenskej a českej mládeže“ v celkovej požadovanej sume 9 523 672 Sk (316,12 tisíc eur). Jeho cieľom je zlepšenie spolupráce medzi oboma krajmi v oblasti školstva vybudovaním športovísk a podporou aktivít pre žiakov partnerských škôl.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky