28. január

- Poradenstvo pre obete domáceho násilia má podporu Žilinského kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 28. január 2008

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku vo výške 250 tis. Sk z rozpočtu ŽSK na zabezpečenie špeciálneho poradenstva pre obete domáceho násilia v regióne Žilina. Termín uzávierky predkladania žiadostí o finančný príspevok je do 20. februára 2008. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť žiadosti prostredníctvom pošty alebo osobne na podateľňu Úradu ŽSK.
Okruh oprávnených žiadateľov
a) subjekty, ktoré nevykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany ako súčasť poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,
b) subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany bez úhrady a nevykonávajú túto činnosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podmienkou je akreditácia v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uvedený účel. Všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 31. decembra 2008. Projekt musí byť doručený poštou alebo osobne na podateľňu Žilinského samosprávneho kraja na nasledujúcu adresu: Žilinský samosprávny kraj, Odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina. Viac informácií na: http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=8559.


Peter Kubica
hovorca ŽSK