27. máj

- 13 škôl ŽSK medzi 51 úspešnými z celého Slovenska
- Prvé 3 miesta do Žilinského samosprávneho kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

Žilina 27. 5. 2008 

Ministerstvo školstva SR zverejnilo zoznam stredných škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky v rámci rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2008. V roku 2008 bolo Ministerstvu školstva SR predložených 90 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Hodnotiaca komisia navrhla poradie 51 stredných škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky na realizáciu jednotlivých projektov grafických systémov. Žilinský samosprávny kraj ako žiadateľ predložil 14 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. „Oceňujeme aktivitu pedagogických zamestnancov stredných škôl pri tvorbe projektových zámerov. Naším cieľom je podporovať inováciu vo výchovno-vzdelávacom procese, rozvíjať stredoškolské odborné vzdelávanie a podporovať zavádzanie nových, moderných informačných technológií, ku ktorým neodmysliteľne patria i grafické systémy,“ dodala riaditeľka Odboru školstva ŽSK Dana Weichselgärtner.

Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ich uspelo:
1) Stredná priemyselná škola, Martin - Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti (1. miesto),
2) Spojená škola, Nižná - Modernizácia metodiky merania s využitím grafických systémov (2. miesto),
3) Stredná priemyselná škola, Kysucké Nové Mesto - Modernizácia vyučovania CAD systémov v strojárstve (3. miesto),
4) Stredné odborné učilište stavebné, Žilina - Bôrik - Implementácia grafického systému AutoCad - Autodesk Inventor profesional a Mechanical vo vyučovaní odborných predmetov v novom učebnom odbore mechanik špecialista automobilového priemyslu a v ostatných profesiách so strojárskym zameraním (7. miesto),
5) Spojená škola, Istebné - Programovanie CNC strojov a simulácia NC programov v CAD CAM systémoch pomocou výukového SW INTYS v Spojenej škole v Istebnom (23. miesto),
6) Stredné odborné učilište strojárske, Čadca - Riadiaci systém EMCO VinNC GE Fanuc ako súčasť pri vyučovaní CNC programovania (25. miesto),
7) Združená stredná škola drevárska, Krásno nad Kysucou - Dizajnérske štúdiu pri Združenej strednej škole drevárskej Krásno nad Kysucou (26. miesto),
8) Stredné odborné učilište, Kysucké Nové Mesto - Implementácia počítačom podporovaných CAX technológií do vyučovacieho procesu v kontexte s požiadavkami trhu práce (27. miesto),
9) Spojená škola, Námestovo - Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy (30. miesto),
10) Združená stredná škola, Námestovo - Počítačová grafika v rukách mladého človeka na trhu práce (33. miesto),
11) Združená stredná škola, Dolný Kubín - Kňažia - Modernizácia vyučovacieho procesu pri vyučovaní základov CNC programovania v strojárskych študijných a učebných odboroch (35. miesto),
12) Združená stredná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok - Grafické systémy pri tvorbe webových a e-learningových aplikácií (37. miesto),
13) Stredné odborné učilište stavebné, Žilina - Grafické systémy - Autocad pre výučbu odborných predmetov drevárskych odborov školy (41. miesto).

Termín realizácie projektov je od 1. júna 2008 do 31. decembra 2008.

Peter Kubica
hovorca ŽSK