26. september

- Správa ciest ŽSK potvrdila svoje opodstatnenie

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. september 2008 

Správu a údržbu 1480 km ciest II. a III. triedy na území Žilinského kraja vykonáva Správa ciest ŽSK. Vznikla transformáciou z 5 organizácii Správy a údržby ciest v Čadci, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Martine a Dolnom Kubíne. „Hlavnou zmenou je kvalitnejšia údržba ciest a efektívnejšie využívanie verejných financií,“ skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár. „Od začiatku som bol presvedčený, že ide o dobrú vec a som rád, že sa to potvrdilo.“ Medzi výhody tejto transformácie patrí:
· zvýšenie kvality údržby a opravy ciest (údržbu vykonávajú odborne spôsobilí ľudia, pred nástupom predsedu ŽSK do funkcie vykonávali údržbu ciest dodávateľské organizácie, ktoré na to neboli spôsobilé),
· zrýchlenie obnovy strojového parku a technického vybavenia,
· zníženie nákladov na poplatky a služby (je vytvorený jeden účet podnikateľskej činnosti oproti minulosti, keď každá organizácia mala vytvorený samostatný účet),
· možnosť operatívne reagovať a zasiahnuť presunom techniky a ľudí v prípade vzniknutej nepriaznivej situácie – flexibilita,
· výhodnejšie cenové podmienky pri nákupe dosiahnuté väčším objemom, či už ide o materiál, stroje a techniku, služby a tým zníženie nákladov,
· vytváranie zisku na základe vlastnej činnosti – podnikanie (mimo sezóny sa na základe zmluvných vzťahov zabezpečujú práce aj pre iných odberateľov – mestá, obce, fyzické osoby),
· centrálny dispečing zimnej údržby zhromažďuje údaje o stave ciest a výkonoch zimnej údržby za všetky regióny ŽSK a na základe toho môže poskytovať aktuálne údaje o stave vozoviek počas zimného obdobia,
· spolupráca medzi jednotlivými závodmi pri riešení údržby ciest (zapožičiavanie strojov pri
letnej a zimnej údržbe), koordinácia z jedného centra,
· prehodnotenie úsekov miest zimnej údržby podľa dosažiteľnosti sypačov bez ohľadu na 
hranice okresov.

Konkrétne príklady:
1) presun techniky – nebol možný pred touto transformáciou, pretože každý závod bol samostatnou právnou jednotkou, ktorá hospodárila iba vo svojom regióne, napríklad využitie novo zakúpeného recyklátora na výrobu obaľovanej zmesi – „bagella“ – sa dnes využíva pre Závod Horné Považie a Závod Kysuce. Pri výrobe obaľovanej zmesi v uvedenom zariadení sa ušetria finančné prostriedky. Obaľovaná zmes dovážaná od dodávateľov je v cene za cca 2200,00 Sk(73,03 eur)/tona a obaľovaná zmes vyrobená v „bagelle“ sa pohybuje cca v sume 800,00 Sk (26,56 eur)/tonu. Úspora je hlavne v tom, že pri výrobe obaľovanej zmesi sa využíva vybúraný a vyfrézovaný materiál získaný pri stavebnej činnosti na našich cestách (napr. pre výstavbe kanalizácie, pri rekultivácii vyradených úsekov). Ďalší recyklátor živičných asfaltových zmesí – bagella je na Závode Orava a podľa potreby ho môže využívať aj Závod Liptov SC ŽSK,

2) pri príprave Operačného plánu zimnej údržby ciest na rok 2008/2009 sú určené okruhy jednotlivých sypačov. Napríklad horský prechod II/583 Rovná Hora – Terchová – Zázrivá (čiže aj oravská časť) bude udržiavaný zo Závodu Horné Považie. Na hraniciach závodov sa tak zoptimalizovala údržba, ktorá je flexibilná. Na porovnanie bol predtým ťažkopádny systém (vzájomné prefaktúrovanie, administratíva, každý závod mal vymedzený svoj vlastný regionálny priestor). V súčasnosti počas zimy budú môcť v regiónoch pomôcť mechanizmy aj z tých susedných, aby zabezpečili zjazdnosť ciest,

3) napríklad pri verejnej súťaži na inertný posypový materiál sú cenové rozdiely medzi cenami z roku 2007, za ktoré bolo kamenivo nakupované, a cenami z ponúk, ktoré boli predložené do súťaže v roku 2008, ktorá bola vyhlásená pre všetkých 5 závodov SC ŽSK spoločne. Rozdiely v jednotkových cenách sa pohybujú od 20,– Sk (0,66 eur) až 34,– Sk (1,13 eur) na tone bez dopravy (t.j. o túto čiastku sú nižšie v ponukách z verejnej súťaže č. 9/2008), čo pri celkovom predpokladanom množstve (cca 51 000 ton ročne pre všetky závody) je rozdiel - úspora v celkovej cene od 1 020 000,– /33 857,80 eur/ až 1 734 000,00 Sk /57 558,26 eur/),

4) na povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel v roku 2008 bola úspora finančných prostriedkov vo výške cca 900 tis. Sk /29 874,53 eur/ s bonusom 200 tis. Sk /6 638,78 eur/.

Veľmi dôležitým faktorom pre zriadenie jednej organizácie s právnou subjektivitou bola aj skutočnosť, že v roku 2009 končí zmluva na údržbu ciest I. triedy. Na údržbu ciest I. triedy bude Slovenská správa ciest vyhlasovať verejnú súťaž. Pri 5-tich samostatných príspevkových organizácií (tak ako to bolo pre zriadením jednej organizácie) by bol veľký predpoklad, že tieto organizácie by neboli schopné konkurovať vo verejnej súťaži iným podnikateľským subjektom. Jedna organizácia má väčšie možnosti splniť kritériá súťaže a tým zabezpečiť činnosť jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek.
Aj vďaka tejto zmene manažovania a transformácii mohol Žilinský samosprávny kraj investovať prostredníctvom SC ŽSK viac ako 116 miliónov korún (3,85 milióna eur) na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a na nákup nových strojov určených pre údržbu ciest 148 miliónov korún (4 912 699,99 eur).

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky