19. august

- Dohoda ŽSK s mestom – podpora voľnočasových aktivít mládeže v Žiline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. august 2008

Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina podpíšu zmluvu v súvislosti zmeny zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina. Vzhľadom na to, že Žilinský samosprávny kraj v záujme rozvoja územia podporuje a zabezpečuje aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež a spolupracuje v oblasti školstva s Mestom Žilina, sa zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci na prevádzkovaní a financovaní centra voľného času, aby sa zabezpečila kontinuita poskytovaných aktivít deťom a mládeži. Zmluvu slávnostne podpíšu predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor Žiliny Ivan Harman v stredu 27. augusta 2008 o 10.00 h. na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Srdečne vás pozývame tiež na brífing, ktorý sa uskutoční po podpise zmluvy.

Mesto Žilina sa zaväzuje uzatvoriť s JUVENTAS Žilina dohodu o prevzatí práv a povinností, ktorou prejde s účinnosťou od 1. 9. 2008 zriaďovateľská pôsobnosť z JUVENTAS Žilina na Mesto Žilina, plniť funkciu zriaďovateľa prevzatého centra voľného času od 1. 9. 2008 a najmenej po dobu ďalších 2 kalendárnych rokov (t.j. do 31. 12. 2010).
Žilinský samosprávny kraj sa zaväzuje po schválení dotácie z rozpočtu ŽSK zastupiteľstvom, v lehote do 20 dní uzatvoriť s Mestom Žilina Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej bude poskytnutie dotácie na bežné výdavky (mzdy a prevádzku) centra voľného času v období od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 vo výške odsúhlasenej zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja a maximálne vo výške 2,8 milióna Sk.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky