18. august

- Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 18. august 2008 

Žilinský samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt s názvom „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“. Žilinský samosprávny kraj predložil žiadosť o NFP v máji 2008 v rámci výzvy Operačný program Vzdelávanie a opatrenia - Premena tradičnej školy na modernú. Celkový rozpočet projektu je 9 998 900 Sk (vrátane 5%-ného spolufinancovania zo strany ŽSK). „Cieľom schváleného projektu je začať výučbu odborných predmetov v cudzích jazykoch, pomôže to presadiť sa našim študentom aj na medzinárodnom trhu práce,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. „Financie budú využité na školenie odborných zručností pedagógov, tvorbu učebných materiálov v anglickom a nemeckom jazyku, inováciu didaktickej techniky v stredných odborných školách a pilotné testovanie cudzojazyčnej odbornej zložky vzdelávania na hodinách cudzieho jazyka.“ Riaditeľka Odboru školstva ŽSK Dana Weichselgärtner doplnila informáciu, podľa ktorej uvedený projekt počíta s vytvorením šiestich pilotných centier odborného vzdelávania v Žilinskom kraji, ktoré prepoja stredoškolské odborné vzdelávanie s potrebami trhu práce a zabezpečia dostatočné podmienky pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji. Schválenie projektu je naplnením obsahu „Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2009, Učiaci sa región“, ktorú vypracoval Odbor školstva ŽSK minulý rok. „Naším cieľom je systematicky podporovať celoživotné vzdelávanie, skvalitniť metódy vzdelávania, umožňujúce bezproblémové uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a implementovať inovatívne formy výchovy a vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ dodala D. Weichselgärtner.
Do projektu „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom kraji“, ktorý potrvá dva roky, je zapojených šesť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Stredné odborné učilište strojárske Čadca, Spojená škola Martin, Stredné odborné učilište energetické Žilina, Stredné odborné učilište stavebné Žilina, Stredné odborné učilište strojárske Námestovo a Stredná lesnícka škola J. D. Matejovie Liptovský Hrádok.

Peter Kubica

hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky