15. január

- krajská samospráva je pripravená na riadenie eurofondov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina 15. január 2008

Existenciu odboru implementácie SO/RO Žilinského samosprávneho kraja ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorého úlohou bude v nasledujúcom období do roku 2015 implementovať intervencie do verejnej infraštruktúry turizmu, regenerácie sídiel a regionálnych komunikácií v rámci ROP neustále sprevádza nepriazeň osudu, vo forme negatívneho postoja Riadiaceho orgánu pre ROP, ktorý sťažuje jeho existenciu a pôsobenie.
Základným mínusom spolupráce RO a SO/RO je zlá komunikácia, do ktorej spadá najmä neskoré informovanie o dôležitých udalostiach. Podsúvanie informácií na poslednú chvíľu nie je v rámci korektného správania sa. Ďalším bodom je nedodržiavanie termínov, ktoré určilo samotné ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a ktoré boli schválené Európskou komisiou v ROP. Zrejme prichádzame do doby, kde pravidlá platia pre všetkých okrem tých čo ich sami určujú. Kam potom majú samosprávy dospieť, keď ich úsilie je napádané zo strany, od ktorej čakajú podporu? A je tu ďalší mínusový bod spolupráce – financie. Určite všetkých na samosprávach zarazili zaujímavé kalkulácie RO, kde sa napríklad na cestovanie pridelí zamestnancovi SO/RO o polovicu menej ako zamestnancovi RO. Hoci školenia majú prebiehať v Bratislave na RO, aj všetky rokovania a stretnutia, ale takých kalkulácii je viacero.
Najčerstvejšou ranou pod pás boli materiáli predložené MVRR SR na rokovanie Vlády SR dňa 9.1.2008. Obsah informatívnej správy o Regionálnom operačnom programe ako aj Správy o pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a KF buď ignorovali potrebu informovať o stave pripravenosti administratívnych kapacít SO/RO pre ROP, resp. trojdňové lehoty, ktoré dostali samosprávne kraje od MVRR SR na pripomienkovanie tak významných dokumentov ako programový manuál pre ROP a Príručka pre žiadateľov sa prezentovali ako dostatočná forma spolupráce samosprávnych krajov na tvorbe týchto dokumentov, tak ako to požadovala vláda SR
Napriek tomu, že oblasť personálnych kapacít bola ešte na jeseň 2007 významne kritizovaná zo strany ministerstva výstavby, akosi sa v správach zabudlo spomenúť, že napr. Žilinský samosprávny kraj, ktorý prostredníctvom svojho samostatného odboru SO/RO má implementovať intervencie ROP v objeme takmer pol miliardy Sk ročne, má pripravené personálne kapacity - 8 zamestnancov (ďalších 10 vybraných uchádzačov o pracovné pozície je zaradených v zásobníku ľudských zdrojov) a poslancami Zastupiteľstva ŽSK schválený rozpočet na svoju činnosť v roku 2008 v objeme cca 20 mil. Sk
Pozitívnou správou z rokovania vlády preto bolo stiahnutie informatívneho materiálu, resp. prerušenie rokovania o pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a KF. Bez vzájomnej aktívnej spolupráce RO so samosprávnymi krajmi je rozbehnutie plnohodnotného fungovania SO/RO takmer nemožné. Programové obdobie 2007-2013 pre ROP slúži na priblíženie sa regiónov SR európskemu štandardu, a tým sa má pozdvihnúť ekonomika na Slovensku a podporiť sa jej rast. Je smutné, že napriek dobrým zámerom sa dve inštitúcie, ktoré majú držať spolu, nevedia dohodnúť a komunikovať na vysoko profesionálnej úrovni. Keďže jediní, kto na to môžu doplatiť sú občania samosprávnych krajov, Žilinský samosprávny kraj je od začiatku ústretový a vyvíja a naďalej bude vyvíjať aktivity na zlepšenie komunikácie s cieľom zabezpečenia úspešnej implementácie opatrení Regionálneho operačného programu .

 

Ing.Milan Ovseník
vedúci odboru implementácie SO/RO
Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky