14. január

- Geografický informačný systém spustený
- Prezentácia kraja ešte bližšia občanom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. január 2008

Žilinský samosprávny kraj spustil na svojej webovej stránke www.regionzilina.sk Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK). GIS ŽSK predstavuje nástroj na podporu rozhodovania s využitím geopriestorových informácií. Ide o databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie priestorových údajov vytváraných na Úrade Žilinského samosprávneho kraja pre širokú verejnosť.

„Projekt začal v októbri 2006 a do skúšobnej prevádzky sa spustil v novembri 2007, čím sa stal prvým funkčným geografickým informačným systémom v rutinnej prevádzke spomedzi vyšších samospráv na území Slovenska. Jeho prvenstvo spočíva vo výbornej dostupnosti pre verejnosť prostredníctvom internetu. Zavedenie GIS pre samosprávu zlepší komunikáciu medzi samosprávou, miestnou správou, súkromným sektorom, verejnosťou a organizáciami,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár. Zriadenie Geografického informačného systému ŽSK stálo za roky 2006 a 2007 spolu 8,3 milióna slovenských korún. Ďalší rozvoj GIS ŽSK počíta s možnosťou využitia finančných prostriedkov zo zdrojov EU.

GIS pre samosprávu je realizovaný cez jednotlivé moduly, ktoré pokrývajú organizačnú štruktúru, kompetencie a procesy jednotlivých odborov Úradu Žilinského samosprávneho kraja. GIS pracuje v moduloch Samospráva, Územný plán, Nehnuteľný majetok, Doprava, Kultúra, Školstvo, Zdravotníctvo, Sociálne veci a Cestovný ruch. Každá oblasť má špecifické využitie, napríklad moduly kultúra, školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci podrobne evidujú a kompletizujú informácie o zariadeniach v kompetencii ŽSK, cestovný ruch propaguje turisticky významné lokality nášho kraja, modul územné plánovanie poskytuje informácie o územnoplánovacej dokumentácii. Zdroje údajov GIS sú interné – vytvárané Úradom ŽSK a externé, za ktoré zodpovedajú štátne organizácie a komerčný sektor. Systém je dnes vo fáze rutinnej prevádzky a postupného napĺňania a tvorby údajov.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky