14. február (3)

- Dobrá správa pre obce potvrdená
- Čaká nás skvalitnenie ciest a miestnych komunikácií

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. február 2008

 

„Dobrá správa pre obce je potvrdená“ bolo aktuálnou a hlavnou myšlienkou rokovania predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára s manažérmi krajskej samosprávy, ktorí sa venujú príprave na čerpanie eurofondov v programovom období 2007-2013. „Vláda SR umožnila obciam čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktorých pozemky nie sú vo vlastníctve obce, resp. obce nemajú k pozemku iný právny vzťah,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Doteraz musela obec pri rekonštrukcii miestnych komunikácií preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, t.j. aj pozemok pod cestou, chodníkom. Ako však vyplýva z Uznesenia Vlády SR č. 45 zo dňa 16.1.2008, v nasledujúcom období bude stačiť ak sa obce pri stavebných investíciách preukážu právoplatným stavebným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. Pri líniových stavbách sa však nebude vyžadovať iný právny dokument viažuci sa k vlastníctvu, resp. k vlastníckym právam pozemkov pod predmetnými stavbami, pričom pod líniovými stavbami sa v prípade obcí rozumejú cesty a miestne komunikácie. Aj samosprávne kraje budú môcť pripravovať a podávať projekty na rekonštrukciu ciest, ktorých má Žilinský samosprávny kraj 1480 km, bez potreby predkladať LV alebo napr. nájomnú zmluvu na pozemok, cez ktorý ide cesta.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky