13. február

- Vráťme šport do škôl

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. február 2008 

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vypisuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na podporu športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s názvom Vráťme šport do škôl. „V oblasti školstva podporujeme aj neformálne vzdelávanie a mimoškolské aktivity, ktoré sa uskutočňujú v našich školách,“ povedal iniciátor grantového programu Vráťme šport do škôl predseda ŽSK Juraj Blanár. „Som rád, že sme už v minulom roku podporili skvelé športové príležitosti ako florbalovú ligu v Žiline, pohybové štúdio na Kysuciach, streleckú ligu na Orave, tenisový turnaj v Liptove, alebo majstrovstvá šachu na Turci.“

Štruktúra programu Vráťme šport do škôl

Oblasť podpory Počet približne podporených žiadostí Maximálna výška dotácie na projekt Rozpočet
I. Športová motivačná kampaň 15 žiadostí 20.000, - Sk 300.000, - Sk
II. Škola ako centrum športu 5 žiadostí 200.000, - Sk 1.000.000, - Sk
III. Telesná výchova
20 žiadostí 20.000, - Sk 400.000, - Sk
IV. Športovo-talentovaná mládež 10 žiadostí 30.000, - Sk 300.000, - Sk
Spolu: 50 žiadostí – 2.000.000, - Sk


Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú do 31. marca 2008 na adresu Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Odbor školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením na obálke „Vráťme šport do škôl ". Termín realizácie projektovej aktivity je od 1. mája 2008 do 30. novembra 2008. Výber a hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov bude realizované Odborom školstva ŽSK najneskôr do 20. apríla 2008. Každý projekt musí mať finančnú spoluúčasť vo výške minimálne 30% z iných zdrojov. Maximálny počet podaných projektov žiadateľa v príslušnom roku sú štyri žiadosti. Finančné prostriedky nie je možné poskytnúť na: a) financovanie podnikateľských aktivít a zárobkovú činnosť prijímateľa dotácie, b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, e) žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so Žilinským samosprávnym krajom. Formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov nájdete na internetovej stránke www.regionzilina.sk.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK 

Príloha 1: Prehľad akceptovaných žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ v podprograme Telesná výchova v školskom roku 2007 / 2008.

P.č. Názov školy a školského zariadenia Názov projektu Autor Rozpočet Celkový rozpočet Podpora ŽSK
1. Spojená škola, Komenského 1049/23, Turany Podpora netradičných športov v TV - florball Mgr. Klučiarovský Miroslav 17.500,- Sk 13.000,- Sk
2. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina Vráťme zimné športy do škôl Mgr. Krnčanová Oľga 27.000,-Sk 13.000,- Sk
3. Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín Vráťme šport do škôl Mgr. Šlesar Vladimír 17.000,- Sk 13.000,- Sk
4. Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín Vráťme šport do škôl PaedDr. Bláha Ľubomír 19.000,- Sk 13.000,- Sk
5. Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82, Žilina Vráťme šport do škôl Mgr. Baránek Ján, Mgr. Kubáňová – Hrubá Žaneta 16.900,- Sk 13.000,- Sk
6. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina Posilnenie tela PaedDr. Chodelková Ľ. 16.000,- Sk 13.000,- Sk
7. Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, Turčianské Teplice Vráťme šport do škôl Mgr. Peterková Ivana 30.000,- Sk 13.000,- Sk
8. Stredné odborné učilište, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto Florbal na hodinách telesnej výchovy Koháry Peter 29.000,- Sk 13.000,- Sk
9. Združená stredná škola, Bystrická cesta 2, Ružomberok Plávanie pre každého Ing. Praženica Juraj 20.000,- Sk 13.000,- Sk
10. Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Ul. 17. novembra 2579, Čadca Pohybové štúdio Mgr. Bábelová Viera 19.000,- Sk 13.000,- Sk
11. Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto Jediná dobrá droga je šport Mgr. Jedinák Daniel 18.600,- Sk 13.000,- Sk
12. Domov mládeže, Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok Vráťme šport do škôl Červeňová, Mydliarová 18.000,- Sk 13.000,- Sk
13. Domov mládeže, Nábr. K. Petroviča 1777/21, Liptovský Mikuláš Od posilňovania tela k aktivizácii ducha Kolektív vychovávateľov 26.000,- Sk 13.000,- Sk
14. Stredné odborné učilište strojárske, Komenského 496/37, Námestovo Skok do výšky Mgr. Marčok František 45.000,- Sk 13.000,- Sk
15. Stredné odborné učilište drevárske, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok Pohyb je in Mgre. Vyparinová Lucia 18.000,- Sk 13.000,- Sk
16. Stredné odborné učilište stavebné, Tulipánová 2, Žilina Školská florbalová liga Mgr. Brezňan Róbert 17.000,- Sk 13.000,- SK
17. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Zakúpenie matracov na doskočisko pre skok do výšky a výučbu gymnastiky Mgr. Fabuš Ján, Mgr. Záthurecký Ján 17.400,- Sk 13.000,- SK
18. Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Fit lopty ako motivačný prostriedok telesnej výchovy Antolová Elena, Bačík Peter 17.000,- Sk 13.000,- Sk
19. Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina V zdravom tele zdravý duch Mgr. Mýtny Juraj 19.000,- Sk 13.000,- Sk
20. Stredná zdravotnícka škola, Ul. M. Hattalu 2149, Dolný Kubín Športujeme všetci PaedDr. Takáč Peter 32.500,- Sk 13.000,- Sk
21. Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok Telesná výchova Mgr. Kubačková Zuzana 17.000,- Sk 13.000,- Sk
22. Združená stredná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok Vráťme šport do škôl Ing. Tužinský Ľubomír 16.000.- Sk 13.000,- Sk
23. Združená stredná škola služieb a obchodu, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín Vráťme šport do škôl Mgr. Bušniak Jozef 17.000,- Sk 13.000,- Sk
24. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Vráťme šport do škôl Mgr. Lešňovká Ľubica 16.900,- Sk 13.000,- Sk

Príloha 2: Prehľad akceptovaných žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ v podprograme Športovo motivačná kampaň v školskom roku 2007 / 2008.

P.č. Názov školy a školského zariadenia Názov projektu Autor Rozpočet Celkový rozpočet Podpora ŽSK
1. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina Nie je potrebné vyhrať, ale zúčastniť sa Mgr. Krnčanová Oľga 18.000,- Sk 10.000,- Sk
2. Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha, Martin Spolu to dokážeme Mgr. Libo Igor 13.000,- Sk 10.000,- Sk
3. Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, Turčianské Teplice Vráťme šport do škôl Mgr. Peterková Ivana 18.500,- SK 10.000,- Sk
4. Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín Tvrdošínska regionálna florbalová liga chlapcov Golboň Miloš 22.000,- Sk 10.000,- Sk
5. Stredné odborné učilište strojárske, Komenského 496/37, Námestovo Strelecká liga Mgr. Slaničan Marian 16.000,- Sk 10.000,- Sk
6. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Plavecká súťaž na podporu zdravého životného štýlu Mgr. Fanuš Ján,
Mgr. Záthurecký Ján 13.500,- Sk 10.000,- Sk
7. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Krajské kolo súťaže v bedmintone Mgr. Fanuš Ján
Mgr. Záthurecký Ján 13.500,- Sk 10.000,- Sk
8. Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok Športová motivačná kampaň Mgr. Časo Michal 15.000,- Sk 10.000,- Sk
9. Spojená škola, Komenského 1049/23, Turany Motivácia k zdravému spôsobu života prostredníctvom športových osobností Mgr. Klučiarovský Miroslav 14.000,- Sk 10.000,- Sk
10. Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín Medzinárodný volejbalový turnaj „Memoriál Jana Ďureca“ Mgr. Šlesar Vladimír 13.000,- Sk 10.000,- Sk
11. Združená stredná škola, Bystrická cesta 2, Ružomberok Tenisový turnaj žiakov a zamestnancov pri príležitosti 17. novembra Ing. Praženica Juraj 15.000,- Sk 10.000,- Sk
12. Združená škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok Športovo motivačná kampaň Mgr. Ondrejka František 15.000,- Sk 10.000,- Sk
13. Stredná zdravotnícka škola, Ul. M. Hattalu 2149, Dolný Kubín Športujeme všetci PaedDr. Takáč Peter 25.000,- Sk 10.000,- Sk
14. Gymnázium J. Lettricha, Ul. J. Lettricha, Martin Majstrovstvá Žilinského samosprávneho kraja škôl v šachu Ing. Hlaváčik Jozef 13.000,- Sk 10.000,- Sk
15. Stredná lesnícka škola, Hradná 534, Liptovský hrádok Športová aktivita študentov v Liptovskom Hrádku v športovej streľbe Kriško Ján 13.000,- Sk 10.000,- Sk
16. Stredná lesnícka škola, Hradná 534, Liptovský Hrádok Športom k zdravému spôsobu života Benedikt Smolka 13.000,- Sk 10.000,- Sk
17. Stredné odborné učilište, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto Súťaž v bedmintone na Dolných Kysuciach Koháry Peter, Vojsovič Marko 13.400,- Sk 10.000,- Sk
18. Združená stredná škola služieb a obchodu, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín Vráťme šport do škôl Mgr. Bušiak Jozef 14.000,- Sk 10.000,- Sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky