12. marec

- ŽSK má granty pre školstvo, šport, sociálnu oblasť a kultúru

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. marca 2008

Aj v roku 2008 vyčleňuje Žilinský samosprávny kraj zo svojich príjmov finančné prostriedky na podporu grantov v školstve, športe, sociálnej oblasti a kultúre. „Našim spoločným záujmom je rozvoj kraja vo všetkých oblastiach,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Som rád, že aj prostredníctvom grantov zlepšíme podmienky pre športovcov, umelcov, pedagógov, ale aj pre sociálne znevýhodnených obyvateľov nášho kraja.“
Odbor školstva ŽSK vypisuje na rok 2008 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Vráťme šport do škôl. Grant podporí 50 žiadostí v celkovej výške 2 milióny korún v oblastiach športová motivačná kampaň, škola ako centrum športu, telesná výchova a športovo-talentovaná mládež. V tomto roku sa už od 1. februára realizuje
20 projektov v rámci grantu Škola bez tabaku, alkoholu a drog za celkovú sumu 300 tisíc korún, 10 projektov grantu Žiacke školské rady ako motor rozvoja občianskej spoločnosti s podporou 150 tisíc korún a ďalších 20 projektov na tému Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva za 300 tisíc korún z rozpočtu ŽSK.
Odbor sociálnych vecí vypísal na tento rok dva zaujímavé granty. Na projekty Zabezpečenie špeciálneho poradenstva pre obete domáceho násilia v regióne Žilina je vyčlenených 250 tisíc korún a na Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pôjde z rozpočtu ŽSK 600 tisíc korún.
„Novinkou Žilinského samosprávneho kraja v roku 2008 je Grantový systém v oblasti kultúry, ktorý podporí i rôzne projekty rozvoja umenia a kultúry v Žilinskom kraji,“ uviedol predseda ŽSK. Žilinský samosprávny kraj schválil na tieto účely z vlastných príjmov sumu 5 miliónov korún.
O finančnú podporu aktivít v oblasti školstva, vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti, kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných aktivít môžu záujemcovia žiadať aj v roku 2008 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia ŽSK o poskytovaní dotácií. To umožňuje žiadať o maximálnu finančnú pomoc 40 tisíc korún na jeden subjekt. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu v tomto roku pre uchádzačov sumu 2,4 milióna korún.
Informácie o všetkých grantoch a podporách ŽSK sú k dispozícii na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk.

 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér