12. máj (1)

- ŽSK pokračuje v podpore inovácií


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. máj 2008 

Žilinský samosprávny kraj sa stal spoluzakladateľom záujmového združenia právnických osôb Z@ict. Ide o ďalší krok krajskej samosprávy v zabezpečovaní udržateľného rozvoja Žilinského kraja, inovácií a technologicky orientovaného priemyslu na tomto území. „Vychádzajúc zo strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a Žilinskej inovačnej politiky postupne napĺňame naše ambície zlepšovať dlhodobú konkurencieschopnosť kraja,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Tú chceme pozdvihnúť aj vznikom a rozvojom odvetvových klastrov. Jednou z prvých lastovičiek je v oblasti informačných a komunikačných technológií novozaložený klaster Z@ict.“
Združenie má 14 zakladajúcich členov z oblasti verejného a súkromného sektora (Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Slovenská národná knižnica, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o., Institute of Next Generation Networks, Vedecko-technologický park, Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s.r.o., Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a.s., Ipesoft, spol. s r.o., K + K, a.s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o. a Tesla Liptovský Hrádok, a.s.). „Vzniku prvého klastra predchádzala príprava príručky Sprievodca klastrom, obsahu klastrovej iniciatívy v regióne, seminár o klastrovej iniciatíve, workshopy a školenia klastrových manažérov,“ upresnil J. Blanár.
Z@ict plánuje v rámci svojich dlhodobých cieľov zvýšiť stupeň poznatkovej ekonomiky. Ten chce dosiahnuť cielenou podporou vzdelávania so zameraním na informačné a komunikačné technológie na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému, vrátane celoživotného vzdelávania. Tiež plánuje zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky, či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií výskumu. „Žilinská inovačná politika poukázala, že náš kraj má silný potenciál pre vznik ďalších klastrov. Do budúcnosti počítame s tvorbou klastrov v oblastiach cestovného ruchu, automobilového priemyslu a drevárskeho priemyslu,“ uzavrel predseda ŽSK Juraj Blanár. 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér