11. apríl (2)

- Územný plán Žilinského kraja s víziou pre cestovný ruch

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 11. apríl 2008 

Pre územie Žilinského kraja bol v roku 1997 spracovaný Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ÚPN). V súčasnosti už v mnohých oblastiach nereflektuje na spoločenské a legislatívne zmeny. Územný plán kraja je najmä víziou. Je vecou dlhodobej perspektívy, určuje smer a spôsoby, navrhuje rozvoj a možný vývoj v území kraja. Je potrebný pre cieľavedomé riadenie výstavby v kraji, jeho rozvoja, ustanovuje prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch. Uvedená územnoplánovacia dokumentácia sa nezaoberala problematikou rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva. V priebehu pripomienkového konania Zmien a doplnkov č.1 vyplynuli požiadavky obcí a investorskej sféry z celého ŽSK na zohľadnenie ich plánovaných rozvojových aktivít a akútna potreba riešenia problematiky cestovného ruchu. Z týchto dôvodov Úrad ŽSK realizuje s finančným príspevkom EÚ projekt s názvom „Územný generel cestovného ruchu s priemetom do Zmien a doplnkov č.3 ÚPN VÚC Žilinského kraja a osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie“. Územný generel sa spracováva vtedy, ak je potrebné prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia, v prípade ŽSK je to rekreácia a cestovný ruch. Územný generel cestovného ruchu v ŽSK navrhuje riešenia otázok postavenia a rozvoja cestovného ruchu na celom území ŽSK do roku 2013. Zároveň poslúžil ako podklad pre obstaranie Zmien a doplnkov č.3 ÚPN VÚC Žilinského kraja. Textová i grafická časť uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je prístupná na webstránke ŽSK.
Územný generel cestovného ruchu všetkým subjektom cestovného ruchu a samosprávam umožní:
· lepšie sa orientovať v území kraja z hľadiska vhodnosti alebo nevhodnosti situovania nových zariadení, resp. stredísk CR,
· zorientovať sa v možnostiach využívania geotermálnej energie pre rozširovanie pôvodných, ale hlavne budovanie nových stredísk CR, ktoré budú ekologicky čisté,
· umiestniť rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu v súlade s ochranou prírody.
Územný generel cestovného ruchu taktiež navrhuje perspektívne územia pre ďalší rozvoj cestovného ruchu na báze geotermálnych vôd, ktorými sú:
· v Žilinskej kotline v priestore Rajec – Kamenná Poruba – Rajecké Teplice a v oblasti Lietavskej Lúčky, Žiliny a Tepličky
· v Turčianskej kotline medzi Mošovcami a Necpalmi a v jej južnej časti kotliny
· v Skorušinskej panve územie medzi Dolným a Vyšným Kubínom a územie medzi Chlebnicami a Oravským Bielym Potokom
· v Liptovskej kotline oblasť Liptovských Sliačov – Ivachnovej - Partizánskej Ľupče a medzi Liptovským Ondrejom a Pribylinou.

Priestor Žilinského kraja je členený na päť subregiónov a cieľom tohto dokumentu je podporiť rozvoj tých foriem cestovného ruchu, ktoré sú pre ne charakteristické:
Hornopovažský subregión:
· Zimný horský turizmus
· Letný pobyt v horách
· Pobyty pri termálnej vode
· Kúpeľný turizmus s liečebnou funkciou
· Poznávací turizmus
· Obchodný turizmus

Kysucký subregión:
· Zimný horský turizmus
· Letný pobyt v horách
· Poznávací turizmus

Turčiansky subregión:
· Lyžovanie vrátane lyžiarskej turistiky
· Letný pobyt v horách
· Pobyty pri termálnej vode
· Kúpeľný turizmus s liečebnou funkciou
· Poznávací turizmus

Oravský subregión:
· Lyžovanie vrátane lyžiarskej turistiky
· Letný pobyt v horách, pešia turistika
· Letný pobyt pri vode, vodné športy

Liptovský subregión:
· Zjazdové lyžovanie a lyžiarska turistika
· Letný pobyt pri termálnej vode, vodných plochách a vodné športy
· Letné horské pobyty – pešia turistika
· Pobyt na vidieku
· Poznávanie kultúrneho dedičstva a prírodných zvláštností
· Kúpeľný pobyt s liečebnou funkciou
· Obchodný turizmus


Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č.3 ÚPN VÚC ŽSK je zabezpečenie priemetu nových rozvojových aktivít v oblasti cestovného ruchu do aktualizovaného územného plánu Žilinského kraja. Jedná sa najmä o:
· vybudovanie nových a dobudovanie existujúcich stredísk cestovného ruchu
· vybudovanie nových a prepájanie existujúcich cyklotrás
· vybudovanie nových horských dopravných zariadení v strediskách zimného cestovného ruchu
· vybudovanie golfových areálov.
Proces obstarávania územného plánu je stále živý, nikdy neuzavretý, t.j. územný plán sa pravidelne aktualizuje. Preto úsek územného plánovania Úradu ŽSK čaká v roku 2009 komplexná aktualizácia Územného plánu Žilinského kraja v oblasti demografie, sociálnej infraštruktúry, hospodárskej základne, rekreácie cestovného ruchu, zložiek životného prostredia a krajinnej štruktúry, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, energetiky, telekomunikácií a pošty.

Peter Kubica
hovorca ŽSK