11. apríl (1)

- Žilinský kraj úspešne podal prvé dve žiadosti vo výške 41 miliónov korún

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 11. apríla 2008

Žilinský samosprávny kraj v tomto týždni odovzdal dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Obidve žiadosti prešli formálnou kontrolou a boli ministerstvom prijaté. ŽSK žiada pre svoje dve vzdelávacie inštitúcie 41 miliónov korún. 22 250 000 pre Obchodnú akadémiu (OA) v Martine a 19 400 000 pre Štátnu jazykovú školu (ŠJŠ) v Žiline. V rámci Regionálneho operačného programu (ROP) ma ŽSK pripravené projekty aj pre svoje ďalšie stredné školy. ŽSK sa tak stal prvým krajom na Slovensku, ktorý predložil projekty do ROP, ktoré však ešte musia byť schválené.
ŠJŠ je jediným vzdelávacím zariadením svojho druhu na území kraja a jednou z piatich jazykových škôl na Slovensku oprávnených vykonávať štátne jazykové skúšky, ktoré sú uznané pre rekvalifikáciu učiteľov stredných a základných škôl. Zámerom projektu je výmena okien suterénu, jedálne, schodísk a presklených stien vstupov, zateplenie obvodových murív, zateplenie strechy a montáž plošiny pre imobilných spoluobčanov. V závere projektu bude tiež zriadená nová jazyková učebňa.
OA je najstaršou obchodnou školou na Slovensku. Vznikla v roku 1885 a jej budova je zaradená medzi kultúrno-historické pamiatky. Počas 123 ročnej histórie školy opustilo jej brány viac ako 11 000 absolventov. Škola má denných aj externých študentov v odboroch obchodná akadémia a cestovný ruch. Podstatou projektu je výmena okien a obnova fasády budovy.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK