9.november 2007

- Po INTERREGU príde Európska cezhraničná spolupráca
- V Žilinskom kraji 81 projektov cca. za 210 miliónov Sk

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. november 2007 

V dňoch 8.-9. novembra 2007 Žilinský samosprávny kraj zorganizoval v Žiline zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Iniciatívu Spoločenstva Programu INTERREG IIIA PL – SR. Jeho úloha je nezastupiteľná pri kontrole a monitorovaní programu cezhraničnej spolupráce v zmysle legislatívy Európskej únie. Ide o spoluprácu v prihraničných regiónoch – Podkarpatského, Malopoľského a Sliezskeho vojvodstva, poľských Euroregiónov Beskydy, Tatry, Karpaty a Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja. Na zasadnutí bola aj zástupkyňa Európskej komisie – Miriam Burajová. Za ŽSK sa stretnutia zúčastnili Erika Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja, a Lenka Vaníčková, manažér pre túto iniciatívu, ktoré sú riadnymi členmi Monitorovacieho výboru. V ŽSK bolo schválených v rámci INTERREGU IIIA PL - SR 81 projektov približne za 210 miliónov korún.
Na úvod stretnutia sa výbor zúčastnil prezentácie úspešného infraštrukturálneho projektu pod názvom „Optimalizácia čistenia odpadových vôd v horských a podhorských oblastiach územia Žiar – Žiarska dolina“ v obci Žiar, podporovaného z Programu INTERREG IIIA PL – SR. Po uskutočnenom monitoringu výbor zasadal a prezentoval výsledky dosiahnuté za roky 2004 – 2006, počty podaných a schválených projektov, dosiahnuté finančné čerpanie. Zároveň prebral aj otázku ušetrených peňazí a možnosť ich využitia. Výbor zvažoval možnosť oslovenia žiadateľov, ktorých projekty sa nachádzajú v zásobníku. V závere bol Monitorovací výbor oboznámený so stavom pripraveného programu Európskej cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý je nástupcom INTERREGU.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky