7. december 2007

- Žilinský kraj sa pripravuje na cezhraničnú spoluprácu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 7. december 2007

Dnes zorganizoval Úrad Žilinského samosprávneho kraja seminár o iniciatíve INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika a programe Európskej teritoriálnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2007 – 2013. Širokej verejnosti boli poskytnuté informácie o implementácii programu a projektov v programovom období 2004 – 2006, spolu s inšpiratívnymi ukážkami realizovaných projektov s finančnou podporou z programu INTERREG IIIA PL-SK. Zároveň Ing. Jarmila Martinková, projektová manažérka programu INTERREG IIIA PL-SK z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je Riadiacim orgánom tohto operačného programu, poskytla spolu s Odborom regionálneho rozvoja ŽSK informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z programu Európskej územnej spolupráce na roky 2007 – 2013, ktorý je pokračovaním programu INTERREG IIIA. Potenciálni žiadatelia tak získali podnety na realizáciu aktivít zamarených na cezhraničnú slovensko–poľskú spoluprácu a najmä cenné základné informácie, na základe ktorých môžu začať s prípravou svojich projektových zámerov. Program cezhraničnej spolupráce je v rokoch 2007-2013 zameraný na zintenzívnenie spolupráce medzi poľskými a slovenskými partnermi projektu. Novinkou je aj uplatnenie princípu hlavného partnera a partnera pri realizácii projektu, pričom hlavný partner bude niesť zodpovednosť za celkovú realizáciu projektu. „Seminár sa stretol s veľkým záujmom verejnosti, svedčí o tom účasť viac ako 80-členná účasť rôznych subjektov z celého kraja a plodná diskusia v závere seminára,“ zhodnotila seminár vedúca Odboru regionálneho rozvoja Erika Lamačková.

Peter Kubica
hovorca ŽSK