4. máj 2007

- v pondelok 7. mája a vo štvrtok 10. mája čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 4. máj 2007

Základné školy v Žilinskom kraji by v tomto školskom roku malo ukončiť približne 9300 žiakov. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúkajú viac ako 10 tis. voľných miest. Ponuku zvyšujú školy iných zriaďovateľov, preto podľa údajov od riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sú už dnes mnohí žiaci prijatí bez prijímacích skúšok. Prijímaciu skúšku píšu uchádzači iba na školách, na ktorých záujem prevyšuje ponuku voľných miest. Prijímacie skúšky na 8-ročné gymnáziá sa uskutočnia v utorok 5. júna 2007.
Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom augustovom týždni. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Do konca mája musí riaditeľ školy rozhodnúť o uskutočnení druhého kola prijímacích skúšok. Jeho termín je stanovený na 12. júna 2007. Odbor školstva bude evidovať všetky ponuky škôl na konanie 2. kola prijímacích skúšok a uchádzači sa budú môcť na ŽSK informovať o možnosti štúdia.
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 96 stredných škôl a školských zariadení na Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach. Sú to gymnázia, obchodné akadémie, združené stredné školy, stredné odborné učilištia.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky