27. marec 2007

- prijímacie konanie sa blíži
- 7860 žiakov ZŠ sa hlási na školy samosprávneho kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 27. marec 

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zosumarizoval a vyhodnotil predbežný záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných školách v Žilinskom kraji pred realizáciou prijímacieho konania pre školský rok 2007/2008. Na 90 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sa hlási pre prvé kolo prijímacieho konania 7 860 žiakov základných škôl.

Žiak základnej školy si okrem jednej prihlášky na strednú školu, kde sa konajú talentové skúšky, môže podať dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva študijné odbory tej istej školy. Ďalšiu prihlášku si musia vyplniť tí uchádzači, ktorí nebudú prijatí ani v jednom z dvoch májových termínov a chcú sa zúčastniť na prijímacích skúškach v júni na niektorej zo stredných škôl, ktorým zostanú voľné kapacity. Prvé kolo prijímacieho konania žiakov základných škôl na stredné školy sa uskutoční v dvoch termínoch – 7. mája a 10. mája 2007. V súčasnosti je najnižší záujem o učebné odbory – maliar, stolár, inštalatér, strechár a čalúnnik. Naopak najväčší záujem patrí študijným odborom obchodná akadémia, hotelová akadémia, čašník – servírka, elektrotechnika a autoopravárenské učebné odbory.

V porovnaní s minulým rokom, kedy sa hlásilo v rovnakom termíne na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 8 466 žiakov základných škôl, je súčastný stav potvrdením klesajúceho počtu žiakov základných škôl a nevyhnutnej racionalizácie siete stredných škôl a reštrukturalizácie siete študijných a učebných odborov stredných škôl.

„Odbor školstva ŽSK pripravuje nový koncepčný dokument rozvoja stredného školstva v Žilinskom kraji na roky 2007 – 2009, ktorého cieľom bude revitalizovať stredoškolské odborné vzdelávanie a prepojiť vzdelávací systém s požiadavkami trhu práce a záujmom zamestnávateľov a zamestnaneckých zväzov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. V súčasnosti pripravuje ŽSK rozsiahlu analýzu evidencie nezamestnaných absolventov stredných škôl na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji za roky 2004 až 2006, ktorá bude jedným z východísk pre určenie stratégie rozvoja stredného školstva v Žilinskom kraji pre nasledujúce obdobie. „Z dlhodobého hľadiska je dôležitá príprava absolventov stredných škôl pre strojársky, elektrotechnický a drevospracujúci priemysel, odvetvia ľahkého priemyslu, dopravu a služby“, dodal J. Blanár.

ŽSK určil pre realizáciu prijímacieho konania na nasledujúci školský rok
45 tried s počtom žiakov 1 432 pre gymnáziá so štvorročným štúdiom,
14 tried s počtom žiakov 432 pre gymnáziá s osemročným a šesťročným štúdiom,
85 tried s počtom žiakov 2 615 pre stredné odborné školy,
83 tried s počtom žiakov 2 432 pre stredné odborné učilištia,
8 tried s počtom žiakov 218 pre učilištia a 
110 tried s počtom žiakov 3 322 pre združené stredné školy.

Peter Kubica
hovorca ŽSK