23. február 2007

- systémová podpora cestovného ruchu
- geotermálny potenciál Žilinského kraja

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 23. február 2007

V súčasnosti realizuje ŽSK projekt zo štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu (CR), pod názvom „Územný generel cestovného ruchu s priemetom do Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja s osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie“. „Chceme, aby sa cestovný ruch stal prioritou v Žilinskom kraji. Máme veľký potenciál, len doteraz nebol úplne využitý,“ vyjadril podporu rozvoju CR predseda ŽSK Juraj Blanár. V Žilinskom kraji sa nachádza množstvo prírodných minerálnych prameňov a geotermálnych vôd, ktoré majú nadregionálny význam a sú predpokladom ďalšieho rozvoja cestovného ruchu a kúpeľníctva (Korytnica, Lúčky, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Bešeňová a Liptovský Ján).

Hlavnými cieľmi Územného generelu CR, ktorý bude zatiaľ jediný na Slovensku, sú
· komplexná aktualizácia kapitoly Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo z pôvodného územného plánu regiónu,
· riešenie problematiky cestovného ruchu a jeho ďalšieho rozvoja v regiónoch ŽSK pre nové programovacie obdobie 2007-2013,
· návrh využívania geotermálneho potenciálu kraja, čím sa vytvoria podmienky pre vstup investícií do regiónu,
· návrh systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a CR z pohľadu ochrany životného prostredia na regionálnej úrovni,
· určenie vzťahov medzi strediskami a subjektami cestovného ruchu a zároveň aj atraktivitami na území ŽSK,
· návrh nových rozvojových plôch v oblasti CR.

Tento projekt bol úspešný v rámci operačného programu Základná infraštruktúra - 3. Lokálna infraštruktúra v sume - 2 720 000 Sk, pričom príspevok z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) tvorí (75%) - 2 040 000 Sk, príspevok zo štátneho rozpočtu - (20%) - 544 000 Sk a Úrad ŽSK ho spolufinancuje vo výške (5%) - 136 000 Sk. V súčasnosti prebieha analýza a mapovanie ďalšieho rozvoja regiónov ŽSK v cestovnom ruchu. Okrem tohto systémového riešenia v oblasti rozvoja CR pripravuje ŽSK „Sprievodcu po cyklotrasách v Žilinskom kraji“ a označenie kultúrnych pamiatok na území kraja pre účely cestovného ruchu.


Peter Kubica
hovorca ŽSK