21. marec 2007

- 9 projektov získalo finančnú podporu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. marec 2007 - Žilinský samosprávny kraj poskytne prvý krát finančné príspevky na projekty v oblasti vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej prevencie a sociálnej kurately 9 subjektom v celkovej výške 633 434,– Sk. Ide o projekty zo všetkých regiónov kraja, s rôznym zameraním a viacerými cieľovými skupinami. Pridelenie príspevkov na projekty je na základe Sociálneho programu na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území ŽSK, ktorý ŽSK prijal ako prvý samosprávny kraj v minulom roku.

Zoznam podporených projektov:

Názov projektu: Problémy očami detí - som proti všetkým formám diskriminácie a nechcem ostať pasívny
Predkladateľ: Priestor, n.o., Martin
Schválená suma: 57 330,-
Projekt je zameraný na poskytovanie sociálnej pomoci s cieľom zabrániť šíreniu sociálnopatologických javov v spoločnosti (najmä medzi deťmi na školách).

Názov projektu: Nový sociálny program na pomoc deťom a ich matkám nachádzajúcich sa v krízovej situácii
Predkladateľ: Áno pre život, n.o., Rajecké Teplice
Schválená suma: 88 130,-
Podporená časť projektu je zameraná na zvýšenie informovanosti o domácom násilí v Rajeckom regióne.

Názov projektu: Podpora dieťaťa v rodinnom prostredí
Predkladateľ: Návrat, o.z., Žilina
Schválená suma: 105 304,-
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre náhradné rodinné prostredie.

Názov projektu: Regionálna putovná výstava - umlčané svedkyne
Predkladateľ: Žena v tiesni, o.z.
Schválená suma: 51 000,-
Projekt je zameraný na podporu preventívnych aktivít v oblasti násilia páchaného na ženách a v rodinách. Prítomní sa dohodli na podporení projektu v plnej výške.

Názov projektu: SPOLU za krajšiu budúcnosť...
Predkladateľ: Dafné, o.z., Žilina
Schválená suma: 50 000,-
Projekt je zameraný na podporu aktivít v primárnej prevencii drogových závislostí v rámci ŽSK.

Názov projektu: Daj si tanec, drogy nerieš
Predkladateľ: Centrum voľného času, Žilina
Schválená suma: 28 000,-
Projekt je zameraný na podporu rovnomenného spoločenského podujatia.

Názov projektu: Pomôžme si navzájom
Predkladateľ: obec Rabča
Schválená suma: 128 080,-
Účelom projektu je realizácia výchovno-rekreačného pobytu s vybranou skupinou detí z málopodnetného prostredia.

Názov projektu: Cesta za poznaním
Predkladateľ: Zjednotenie Rómov za občiansky rozvoj, Ružomberok
Schválená suma: 30 000,-
Cieľom projektu je zameranie sa tanečného súboru LUNA na reprezentáciu svojej činnosti po jednotlivých mestách Slovenskej Republiky.

Názov projektu: Rozviažme im krídla
Predkladateľ: mesto Turzovka
Schválená suma: 94 870,-
Projekt zahŕňa 7 etáp, cieľovou skupinou sú deti z rodín v hmotnej núdzi a deti z málopodnetného prostredia.


Peter Kubica
hovorca ŽSK