21. február 2007

- ŽSK bude na bruselských OPEN DAYS
- podpora rozvoja miest a obcí


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 21. február 2007

Žilinský samosprávny kraj získal zahraničných partnerov zo Španielska, Talianska, Poľska a Turecka, aby sa prezentovali na bruselských OPEN DAYS. Spoločne budú vystupovať pod menom Znalosti a inovácie miest pri zmenšovaní rozdielov medzi regiónmi. Partnermi ŽSK sú Provincial Council of Barcelona, City of Barcelona, Greater Manchester Authority, Province of Torino, Municipiality of Lódz, Istanbul Metropolitan Municipiality. Zámerom je pripraviť 2 workshopy.

Prvý na tému Participácia lokálnych autorít pri programovaní a implementácii štrukturálnych fondov. Hlavným cieľom seminára je prezentovať ako sa miestna samospráva zúčastňuje pri programovaní v operačných programoch. Workshop bude adresovaný predstaviteľom lokálnych a regionálnych samospráv, rozvojovým agentúram, delegáciám z európskych inštitúcií. ŽSK sa zapojí do tohto workshopu aktívne prezentáciou ako umožňujeme (resp. budeme umožňovať) čerpať finančné prostriedky z ROP na rozvoj miest a obcí v našom regióne.

Druhý workshop bude na tému Klastre a lokálna politika: ako naštartovať konkurencieschopnosť a inovácie v lokálnych samosprávach. Hlavným cieľom bude založiť súbor kritérií a návodov, resp. manuálov pre miestne samosprávy za účelom rozvoja ich politík konkurencieschopnosti a inovácií prostredníctvom územných klastrov. Cieľovou skupinou sú miestni volení zástupcovia, miestni finanční zástupcovia z verejného, súkromného a tretieho sektora, členovia ekonomických rozvojových agentúr, univerzity, obchodné komory, priemyselná lobby.

Ďalšou súbežnou akciou, budú podujatia priamo v jednotlivých mestách (konkrétne Barcelóna a Istanbul), takže Žilinský kraj bude prezentovaný aj na týchto fórach.


Peter Kubica
hovorca ŽSK