20. október 2006

pripravujú sa na projekty:
- Bielokarpatsko-Beskydské partnerstvá
- 310 miliónov v projektoch

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 20. október 2006


Odbor regionálneho rozvoja ŽSK zorganizoval 20. októbra 2006 seminár pre nové programovacie obdobie 2007-2013 v rámci programu INTERREG. Otvoril ho predseda ŽSK J. Blanár, ktorý zdôraznil význam opätovného nadväzovania partnerstiev. Tie znamenajú prínos pre obyvateľov širokého prihraničia pri zlepšovanie podmienok v kultúrnej, sociálnej a ekonomickej oblasti. „Cennými a praktickými skúsenosťami získanými počas tohto programovacieho obdobia na strane žiadateľov i sprostredkovateľov sme mali príležitosť dôkladne sa pripraviť na efektívne čerpanie zdrojov v novom programovacom období,“ dodal J. Blanár.

V rámci programu sa uskutočnila prezentácia úspešných projektov Interregu, a to „Európa očami mladých výtvarníkov“, „Pomoc bez hraníc“, či „Budúcnosť trojmedzia“. Zaujal tiež projekt „Cesta ku Bielokarpatsko-Beskydským partnerstvám“. Ide o databázu projektových zámerov a kontaktov potencionálnych slovenských a českých partnerov do projektov z územia Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja, ako aj Jihomoravského, Zlínskeho a Moravskoslezského kraja. Pomocou databázy bude možné v období 2007-2013 efektívne vyhľadať vhodného partnera pre danú projektovú myšlienku, prípadne pripojiť sa k niektorej zaujímavej projektovej myšlienke. Úlohou databázy je nadviazať, prípadne prehĺbiť medzi slovenskými a českými inštitúciami ich spoluprácu, rozvinúť zaujímavé a inovatívne projektové myšlienky a umožniť ich realizáciu. Partnermi v tomto projekte sú Trenčianska regionálna rozvojová agentúra, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja a Združenie TRITIA (ČR).

V rámci slovensko-českej časti Interregu bolo podporených 30 projektov celkovou sumou vo výške 70 miliónov korún a v slovensko-poľskej išlo na 79 projektov 240 miliónov korún.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk