19. december 2007

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja včera schválilo rozpočet na rok 2008.

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraj

 

Žilina 19. december 2007

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja včera schválilo rozpočet na rok 2008. Žilinský samosprávny kraj počíta v roku 2008 s rozpočtom viac ako 4 miliardy korún. „Hlavným cieľom rozpočtu je zabezpečiť zámery Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 až 2013. Rozpočet je rozvojový, ale aj úsporný v bežných výdavkoch,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Prvýkrát sa zabezpečí realizácia rozsiahleho počtu investičných akcií vo všetkých odvetviach.“

V rozpočte na rok 2008 je na dopravu vyčlenených 690 miliónov, z toho 260 miliónov samospráva zaplatí SAD Žilina a Liptovský Mikuláš za zabezpečenie výkonov prác vo verejnom záujme. Ide o zabezpečenie medzimestskej prepravy osôb, dopravnej obslužnosti územia a poskytovanie príslušných zliav cestovného. Správa ciest ŽSK (SC ŽSK) dostane na svoje fungovanie 270 miliónov. Kapitálové výdavky vo výške 163 miliónov budú použité na strojové vybavenie správy ciest, výstavbu kruhových križovatiek na cestách v správe SC ŽSK a na výkup pozemkov pre obchvaty Belá a Liptovské Matiašovce.

Zdravotníctvo ŽSK získalo 82 miliónov. Financie sa využijú na riešenie havarijných prípadov, urýchlenie rozostavaných akcií, začatie nových akcií a nákup strojov a zariadenia. V NsP Liptovský Mikuláš napríklad zakúpia CT prístroj, dialyzačný monitor či biochemický analyzátor. NsP Čadca získa nový röntgenový prístroj a na pokračujúcu rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia dostane ďalších 30 miliónov korún. NsP Trstená nadobudne anestéziologický CT a oftalmologický prístroj. NsP Dolný Kubín využije 3 milióny korún na digitalizáciu RTG pracovísk a zakúpi sa nový RTG žiarič. Prístrojová technika sa zakúpi aj v poliklinikách Turčianske Teplice a Námestovo.

Pre kultúru je vyčlenených 220 miliónov. Za viac ako 3,5 milióna korún sa zakúpi knižničný fond pre knižnice. Zmodernizuje sa počítačová technika v kultúrnych zariadeniach, podporí sa vedeckovýskumná činnosť a čiastkou 6 miliónov Žilinský kraj podporí tradičné kultúrne podujatia.
Sumou 42 miliónov sa urýchlia rozostavané stavby a začnú sa riešiť nové. Napríklad v Turčianskej knižnici v Martine sa debarierizujú priestory, Liptovské múzeum v Ružomberku opraví havarijný stav strechy sídla múzea, Považská galéria umenia v Žiline zmodernizuje podkrovie a obnoví strechu. Viac ako 6 miliónov pomôže Kysuckému a Oravskému múzeu v obnove prepojenia oboch regiónov prostredníctvom lesnej železničky.

Žilinský samosprávny kraj najviac investuje do vzdelávania, ktoré bude dotované sumou 1,8 miliardy korún. Okrem výdavkov na bežný chod škôl rozpočet rieši mnohé nutné rekonštrukcie a nákup zariadenia, prezentáciu stredných škôl, súťaže, grantové programy Odboru školstva a športové aktivity mládeže. Kraj vyčlenil pre 22 škôl približne 55 miliónov na rôzne rekonštrukcie striech a zateplenia budov, výmenu hygienických zariadení, vzduchotechniky, palubovky a opravu kotolní.

Sociálna oblasť si vyžiada v novom roku 805 miliónov pre domovy dôchodcov a sociálnych služieb, zariadenia opatrovateľskej služby, chráneného bývania a krízovej intervencie a pre poradenské centrá. Finančnú podporu získali na svoje projekty viaceré domovy. Napríklad Žilinský samosprávny kraj sa spolupodieľa na financovaní prístavby DD, DSS Zákamenné – čo je projekt z fondov Európskej Únie, sumou 18 miliónov korún. DSS Moyzesova, Žilina dostane na rekonštrukciu budovy 5 miliónov a DD a DSS Hviezdoslavova, Čadca zateplí svoje priestory za 3,5 milióna korún. DD a DSS Turčianske Teplice vybuduje spojovaciu chodbu a DSS Smrečany zrekonštruuje svoju kotolňu. DSS Straník prepojí kanalizáciu na ústredný kanalizačný zberač.

Na eurofondy sa počíta so sumou 36 miliónov korún, z ktorých sa budú spolufinancovať projekty Európskej Únie. V každej oblasti počíta kraj s rezervou finančných prostriedkov, ktorá celkovo predstavuje 65 miliónov korún.

Rozpočet tvoria dane z príjmov fyzických osôb, dane z motorových vozidiel, nedaňové príjmy, dotácie zo štátneho rozpočtu pre úsek vzdelávania a finančné prostriedky z úveru z Dexia banky.


Peter Kubica
hovorca ŽSK