17. júl 2007

- J. Blanár vytvoril Regionálnu štvorpartitu pre vzdelávanie
- Odborné vzdelávanie ruka v ruke s trhom práce

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 17. júl 2007 - Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár založil Regionálnu štvorpartitu pre vzdelávanie v ŽSK. „Prvoradým záujmom Žilinského samosprávneho kraja v rámci odborného vzdelávania je zosúladenie štruktúry absolventov stredných škôl s požiadavkami pracovného trhu, zohľadnenie individuálnych potrieb žiakov, potrieb jednotlivých stredných škôl v kraji a vytvorenie kvalitného konkurenčného prostredia medzi nimi,“ povedal J. Blanár. „Preto bolo potrebné prepojiť spoluprácu Žilinského samosprávneho kraja so všetkými sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi a komorami, ktoré vyvíjajú vo svojej činnosti aktivity smerujúce k bezproblémovému uplatneniu absolventov škôl na trhu práce.“ Z uvedeného dôvodu vznikla Regionálna štvorpartita pre vzdelávanie v ŽSK, ako poradný orgán predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorej členmi sú zástupcovia samosprávneho kraja, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zamestnávateľov a zamestnancov. Hlavným poslaním Regionálnej štvorpartity je podpora a koordinácia odborného vzdelávania pre trh práce a zlepšenie začlenenia zamestnávateľskej sféry do systému stredoškolského vzdelávania v Žilinskom kraji.
Na júlovom stretnutí bol schválený Štatút Regionálnej štvorpartity pre vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji, v ktorom boli zadefinované povinnosti členov štvorpartity zamerané hlavne na predkladanie analýz a potrieb zamestnávateľov na obdobie 5 – tich rokov, analýzu uplatniteľnosti absolventov stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, definovanie návrhov profilov absolventov študijných a učebných odborov a kľúčových kompetencií absolventov a analýzu potrieb žiakov, rodičov i regiónov. Na základe uvedených informácií bude Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vyhodnocovať požiadavky trhu práce v kraji, racionalizovať sieť študijných a učebných odborov, napĺňať koncepčné zámery rozvoja stredoškolského všeobecného a odborného vzdelávania, podporovať celoživotné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie pedagógov, ktoré boli stanovené ako priority v „Koncepcii rozvoja stredoškolského vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2009“ (od 01. 08. 2007 bude uverejnená na verejné pripomienkovanie na internetovej stránke www.regionzilina.sk).

Peter Kubica
hovorca ŽSK