15. november 2007

- Cenu fair play 2007 udelí predseda ŽSK Juraj Blanár

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 15. november 2007

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vyzýva na predkladanie návrhov riaditeľov stredných škôl, školských zariadení, športových klubov, detí a celej športovej verejnosti na víťaza ankety predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ceny fair play 2007. „Fair play znamená omnoho viac než len dodržiavanie pravidiel. Zahŕňa pojmy priateľstvo, rešpektovanie iných a sústavné zachovávanie športového ducha,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Pod fair play sa rozumie spôsob myslenia, nielen spôsob správania. Zaoberá sa otázkami, ako vylúčiť podvádzanie, nešportové správanie, doping, násilie (fyzické aj verbálne), sexuálne obťažovanie a zneužívanie detí, mladých ľudí a žien, vykorisťovanie, nerovnosť príležitostí, nadmernú komercionalizáciu a korupciu. Cieľom ankety je prezentácia vašich návrhov a je realizovaná v dvoch kategóriách: 

1. Anketa o najférovejší čin študenta strednej školy pri realizácii športových súťaží. Cieľom ankety je propagovať príkladné činy a vystupovanie študentov stredných škôl v duchu fair play na športových súťažiach.
Cieľová skupina: deti a mládež 

2. Anketa o najférovejší prínos v oblasti športu. Cieľom ankety je propagovať príkladné činy a presadzovanie športovej etiky a výchovy prostredníctvom športu.
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci škôl, športoví tréneri a celá športová verejnosť.

Žiadosti s návrhmi sa predkladajú do 30. novembra 2007 v jednom exemplári na adresu Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Odbor školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením na obálke „Cena fair play“, alebo mailom na adresu  .


Návrh musí obsahovať tieto potrebné údaje:
1. Meno a priezvisko navrhnutého
2. Meno a priezvisko navrhujúceho
3. Dátum narodenie navrhnutého
4. Tel. kontakt navrhnutého
5. Škola, športový klub navrhnutého
6. Mesto navrhnutého
7. Zdôvodnenie návrhu

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK