10. august 2007

- Žilinský kraj bude v Bruseli
- Kaviareň regiónov s množstvom chutí

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 10. august 2007 - Podujatie OPEN DAYS sa uskutoční v dňoch 8. – 11. októbra 2007 v Bruseli a vytvára unikátny priestor pre regióny a mestá z celej Európy, aby si vymieňali praktické znalosti, skúsenosti a inovácie v regionálnom rozvoji. Program OPEN DAYS 2007 bude pozostávať zo 150 workshopov, do ktorých je aktívne zapojených 212 regiónov a miest (z toho 36 miest) z 33 krajín. „Získali sme zahraničných partnerov zo Španielska, Talianska, Francúzska, Veľkej Británie, Poľska a Turecka,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Spoločne budeme vystupovať pod menom Znalosti a inovácie miest pri zmenšovaní rozdielov medzi regiónmi.“ V rámci partnerskej spolupráce budú realizované 2 semináre, na ktorých vystúpi 10 prednášajúcich z partnerských miest a nášho kraja.
Prvý na tému Participácia lokálnych autorít pri programovaní a implementácii štrukturálnych fondov. Hlavným cieľom seminára je prezentovať ako sa miestna samospráva zúčastňuje pri programovaní v operačných programoch. Je adresovaný predstaviteľom lokálnych a regionálnych samospráv, rozvojovým agentúram, delegáciám z európskych inštitúcií. ŽSK sa zapojí do tohto seminára aktívne prezentáciou ako a na aké priority sa budú čerpať finančné prostriedky z ROP na rozvoj miest a obcí v našom regióne. Seminár sa bude konať 09.10. 2007 v priestoroch zastúpenia regiónu Katalánska v čase od 14.30 – 16.30 hod..
Druhý seminár bude na tému Klastre a lokálna politika: ako naštartovať konkurencieschopnosť a inovácie v lokálnych samosprávach. Hlavným cieľom bude založiť súbor kritérií a návodov, resp. manuálov pre miestne samosprávy za účelom rozvoja ich politík konkurencieschopnosti a inovácií prostredníctvom územných klastrov. Cieľovou skupinou sú miestni volení zástupcovia, miestni finanční zástupcovia z verejného, súkromného a tretieho sektora, členovia ekonomických rozvojových agentúr, univerzity, obchodné komory, priemyselná lobby. Seminár sa bude konať 09.10. 2007 v priestoroch zastúpenia regiónu Katalánska v čase od 14.30 – 16.30 hod.
V prípade, že Vás téma seminárov organizovaných Žilinským samosprávnym krajom a jeho partnermi zaujala a radi by ste sa zúčastnili, kontaktujte Zastúpenie ŽSK v Bruseli na adrese zilina@skregions.eu. Zoznam všetkých seminárov a presné adresy, na ktorých sa budú konať, nájdete na webovej stránke Výboru regiónov (www.cor.eu) – sekcia Open days/ The Venues, sú otvorené pre každého, avšak je potrebné sa zaregistrovať.
Partneri Žilinského samosprávneho kraja: Provincial Council of Barcelona, City of Barcelona, Greater Manchester Authority, Province of Torino, Municipiality of Lódz, Istanbul Metropolitan Municipiality, City of Lyon.

Investors´ Café je súčasťou Európskeho týždňa regiónov a miest OPEN DAYS 2007. Hlavným cieľom podujatia bude dať možnosť prezentovať sa regiónom, mestám a obciam, súkromným spoločnostiam, bankám, európskym inštitúciám a mimovládnym organizáciám. Zároveň umožňuje nadviazať nové kontakty s potenciálnymi partnermi. Bude to „skutočná“ kaviareň v budove Výboru regiónov (101 rue Belliard, Brussels), ktorá bude rozdelená do nasledujúcich tematických oblastí: doprava, energetika, životné prostredie, výskum a inovácie, zdravotníctvo, školstvo a finančné riadenie. Každá bude pozostávať zo stánkov prezentujúcich sa regiónov, miest a obcí, firiem, inštitúcií, kde bude vytvorený priestor na nadväzovanie kontaktov, neformálnu diskusiu, výmenu skúseností a návštevu odborných seminárov. Týmto Vás veľmi srdečne pozývame navštíviť stánok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bude v sekcii doprava, kde Vám vytvoríme priestor na Vašu prezentáciu a nadviazanie nových kontaktov. V prípade záujmu o aktívnu účasť, kontaktujte Zastúpenie ŽSK v Bruseli – zilina@skregions.eu .

Peter Kubica
hovorca ŽSK