1. marec 2007

- Reforma verejnej správy v Žiline
- Žilinský samosprávny kraj spojil odborníkov


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 1. marec 2007


Dnes sa zišli na konferencii na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ústavní činitelia, predstavitelia verejnej správy, akademickej obce zo Slovenska i Čiech a ďalší odborníci. Iniciátorom konferencie bol predseda ŽSK Juraj Blanár spolu s Právnickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, „pretože téma verejnej správy patrí na Slovensku medzi často skloňované, avšak nie vždy dostatočne odborne vysvetlené,“ povedal J. Blanár. Preto bola hlavná téma a názov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Reforma verejnej správy na Slovensku“. K téme sa vyjadrovali nielen politici, ako je to tradíciou pri závažných zmenách v spoločnosti, ale aj predstavitelia odbornej verejnosti - vedeckí pracovníci právnických fakúlt.

„Oceňujem záujem z rôznych oblastí o túto výsostne aktuálnu tému,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Účastníci konferencie pozitívne hodnotili aj rozhodnutie vlády SR, venovať sa nedokončenej reforme verejnej správy, na ktorú doplácajú najmä obyvatelia konkrétnych krajov. Tiež sa zaoberali krajským usporiadaním v ČR, kde sú dobré skúsenosti s prechodom kompetencií krajských úradov na vyššie územné celky. J. Blanár vyjadril presvedčenie o tom, že táto konferencia napomôže pri naplnení základného cieľa reformy verejnej správy, a to je priblíženie sa k občanovi.

Verejnú správu tvorí samospráva a štátna správa. Na Slovensku je 8 vyšších územných celkov, ktoré tvoria samosprávu na krajskej úrovni. Naproti tomu štátnu správu tvorí 64 krajských úradov, z nich je 56 špecializovaných. Konkrétne v Žiline sídli Krajský úrad, Krajský školský úrad, Krajský úrad životného prostredia, Krajský stavebný úrad, Krajský pozemkový úrad, Krajský lesný úrad, Katastrálny úrad a Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK