38. týždeň

 • Žilinský VÚC kritizuje obmedzovanie práce penzistov

  (20.09.2009; www.aktuality.sk; Ekonomika, 15.01, s. ; SITA)
  Žilinský vyšší územný celok (VÚC) nesúhlasí s tým, aby sa zo Zákonníka práce vypustila možnosť opätovne predĺžiť alebo dohodnúť pracovný pomer na určitý čas s poberateľmi starobného, invalidného a výsluhového dôchodku. "Toto riešenie by pre zamestnávateľov, ktorí takých zamestnancov majú, znamenalo buď ukončiť pracovný pomer alebo zmeniť ho na dobu neurčitú," odkázal ministerstvu práce a sociálnych vecí počas pripomienkovania návrhu novely Zákonníka práce. V praxi ide podľa žilinského samosprávneho kraja väčšinou o zamestnancov, ktorí sú pre zamestnávateľov dočasným riešením nejakej situácie, napríklad pri nedostatku určitej profesie na trhu práce.
  "V prípade zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú by sa dostal zamestnanec do skupiny pracujúcich dôchodcov, ktorí už síce nie sú pre zamestnávateľov prínosom, ale legislatívne ich nemožno prinútiť, aby ukončili pracovný pomer," upozornil žilinský samosprávny kraj.
  Ministerstvo práce a sociálnych vecí však zásadnú pripomienku žilinskej župy neakceptovalo. "Európska komisia výslovne namietala uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú s určitými kategóriami zamestnancov, pretože nejde o výnimky objektívne odôvodnené oprávneným cieľom," argumentuje rezort. Ako dodáva, takýmito výnimkami podľa európskej smernice môžu byť len činnosti, nie kategórie zamestnancov, teda ani kategória penzistov.
  Republiková únia zamestnávateľov žiada, aby navrhovaná novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť o rok neskôr, ako požaduje ministerstvo práce a sociálnych vecí, teda až 1. marca 2011. Do tohto času by už podľa únie zamestnávateľov bolo možné badať oživenie ekonomiky a zastabilizovanie trhu práce. "Republiková únia zamestnávateľov je toho názoru, že takéto stanovenie účinnosti novely by Európska komisia nepovažovala za porušenie povinnosti transpozície smernice, hlavne v čase, keď hospodárska kríza pretrváva a potreba existencie flexibilných foriem práce je viac ako potrebná," zdôvodňuje RÚZ svoj návrh. Ako pokračuje, Európska únia a jej zodpovedné orgány prihliadajú v súčasnosti na stanovené pravidlá benevolentnejšie vzhľadom na zhoršené hospodárske podmienky európskych krajín.
  Navrhovaná novela pracovného kódexu reaguje na upozornenie Európskej komisie na to, že Slovensko do svojho právneho poriadku nesprávne prevzalo európsku smernicu o práci na kratší pracovný čas, smernicu o práci na dobu určitú a smernicu o dočasnej agentúrnej práci. Účelom týchto smerníc je zabezpečiť odstránenie diskriminácie zamestnancov na kratší pracovný čas, pracovný čas dohodnutý na určitú dobu a pri dočasnej agentúrnej práci. Niektoré výnimky v súčasnom Zákonníku práce, ktoré umožňujú ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky, nie sú podľa Európskej komisie v súlade s európskou smernicou o práci na dobu určitú. Ide o prípady predĺženia alebo opätovného dohodnutia pracovného pomeru na dobu určitú, pri ktorých nie sú splnené vymedzené dôvody, akými sú zastupovanie zamestnanca, potreba podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas, či vykonávanie sezónnych prác.
  Ministerstvo práce preto navrhuje od marca budúceho roka z pracovného kódexu vypustiť bez splnenia týchto vymedzených dôvodov možnosť predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú so starobným, invalidným alebo výsluhovým dôchodcom a so zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý dáva prácu najviac 20 osobám. Možnosť bez splnenia dôvodov predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú by sa tiež mala zrušiť v prípade členov štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárnych orgánov.
  Rezort práce a sociálnych vecí tiež navrhuje precizovať definíciu porovnateľného zamestnanca tak, aby pri aplikácii kratšieho pracovného času, pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu a dočasného pridelenia bolo možné vykonať porovnanie k zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas.
  Od začiatku marca budúceho roka sa má navrhovanou novelou Zákonníka práce ustanoviť všeobecný princíp nediskriminácie agentúrnych zamestnancov v porovnaní so zamestnancami u užívateľského zamestnávateľa a tým účinne prispieť k vytváraniu pracovných miest a rozvoju pružných foriem práce. "Navrhované zmeny vychádzajú z účelu smernice o dočasnej agentúrnej práci, ktorým je zabezpečiť ochranu dočasných agentúrnych zamestnancov a zlepšiť kvalitu dočasnej agentúrnej práce," zdôvodňuje ministerstvo.
  Európska komisia už 30. júla minulého roka zaslala Slovensku sťažnosť ohľadom nevykonania smernice o práci na kratší pracovný čas. V tejto sťažnosti komisia namieta rozdielne zaobchádzanie so zamestnancom zamestnaným na kratší pracovný čas v rozsahu menej ako 15 hodín týždenne oproti zamestnancovi zamestnanému na plný úväzok. Problém komisia vidí v možnosti skončenia pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu so zamestnancom zamestnaným na kratší pracovný čas.
  "Keďže Európska komisia nesúhlasila s argumentmi Slovenska, doručila Stálemu zastúpeniu Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli 23. marca 2009 formálne oznámenie v konaní o porušení Zmluvy o Európskom spoločenstve vo veci nesprávnej transpozície smernice," uvádza rezort práce a sociálnych vecí.
 • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ OBNOVUJE PAMIATKY
  (18.09.2009; Televízna stanica JOJ; Prvé noviny; 17.00; 2 min.; MAREŠOVÁ Iveta)
  Hana GALLOVÁ, moderátorka:
  "Budatínsky hrad bude od novembra hrať všetkými farbami a to vďaka novému osvetleniu. Žilinská župa chce takto prilákať turistov. Objavili sa však aj námietky, že by sa mali peniaze radšej investovať do rekonštrukcie hradu."
  Iveta MAREŠOVÁ, redaktorka:
  "Osvetlený bude rôznymi farbami v spektre od chladnej bielej až po teplejšiu žltú. Je úsporne, keď jej šero intenzívnejšie."
  Peter KUBICA, hovorca ŽSK:
  "Bude tam 26 svietidiel zo štrnástich pozícií alebo zo štrnástich miest."
  I. MAREŠOVÁ:
  "Bude sa meniť aj podľa obdobia. Prepracované je tak, že sa môže samostatne ukázať na veži, vonkajšom, či vnútornom opevnení."
  Marián MRVA, bývalý riaditeľ Považského múzea:
  "To múzeum potrebuje skutočne niečo inšie a začať rekonštrukciu a nie robiť osvetlenie hradu."
  P. KUBICA:
  "Teraz aktuálne budeme rekonštruovať park a potom až hrad."
  I. MAREŠOVÁ:
  "Samosprávny kraj naň preinvestoval 53 tisíc eur. Prispela aj súkromná firma sumou 33 tisíc eur. Podľa názorov niektorých ľudí, ktorí problematiku poznajú, by peniaze patrili inde, priam súrne."
  M. MRVA:
  "Zdá sa mi to taká predvolebná agitácia skôr, ako nutná potreba."
  I. MAREŠOVÁ:
  "Predseda samosprávneho kraja to jednoznačne odmieta."
  Juraj BLANÁR, predseda ŽSK:
  "Si treba uvedomiť, že tu máme naozaj historické skvosty, ktoré treba zachovávať aj zviditeľňovať."
  M. MRVA:
  "Na jednej strane je to príjemné, lebo to pomáha cestovnému ruchu a turizmu, ale v dobe, keď nie je kríza."
  I. MAREŠOVÁ:
  "Podľa žilinského župana boli peniaze uložené správne."
 • TURIZMUS: Oslavy Svetového dňa turizmu budú v spoločnej réžii SACR a krajov
  (17.09.2009; www.tasr.sk; Verejnosť, s. ; TASR)
  Bratislava 17. septembra (TASR) Tohtoročné oslavy Svetového dňa turizmu, ktorý pripadá na 27. septembra, budú v spoločnej réžii Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) a samosprávnych krajov. Program osláv sa začne v piatok 18. septembra v Nitre a štafetu potom preberie Kežmarok, Prievidza, Strečno, Fiľakovo, Štós a na záver, 4. októbra Stupava. Všetky aktivity v týchto mestách budú zamerané na tému Oslava rôznorodosti turizmu.
  "Cieľom osláv Svetového dňa turizmu je predovšetkým podpora domáceho cestovného ruchu. Intenzívnejšou organizáciou tejto akcie, ktorá sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi, sa SACR zaoberá druhý rok," uviedla generálna riaditeľka SACR Svetlana Gavorová.
  Zapojené kraje ponúknu návštevníkom hudobné a tanečné vystúpenia, prezentácie remeselníckej zručnosti a ľudových tradícií, gastronomické špeciality a ďalšie atrakcie pre deti aj dospelých. Oslavy budú v znamení ukončenia letnej turistickej sezóny a pozvánkou na zimnú sezónu.
  Podľa avizovaného programu v Nitre bude jazdiť turistický vláčik a predstaví sa skupina Afro Campana. Kúpele Štós pripravili prehliadku historických vozidiel, remeselnícky jarmok a svetelno hudobnú šou. V Prešovskom kraji sa oslavy budú konať v Kežmarku, kde návštevníci uvidia ukážky historického šermu, chodúľové divadlo a miestne hudobné skupiny. História a súčasnosť smaltovníctva a prezentácia hipoturistiky bude lákadlom pre návštevníkov Fiľakova. Prievidza bude mať jarmok ľudových remesiel, ukážky sokoliarstva a hudobníkov. Na Hrade Strečno sa pokrstí kniha Chuť regiónov Žilinského kraja spojená s ochutnávkou jedál. Oslavy turizmu vyvrcholia v Stupave na populárnom podujatí Dni zelá.
  Prvýkrát bol Svetový deň turizmu vyhlásený na Valnom zhromaždení Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) v roku 1979 v Španielsku. Hlavným poslaním WTD je podpora a zvýšenie povedomia o význame turizmu a jeho prínose pre rozvoj spoločnosti. 
 • ŽILINA: Osvetlenie Budatínskeho hradu si vyžiadalo náklady 86.000 eur
  (17.09.2009; www.aktuality.sk; Regióny, 12.27, s. ; TASR)
  Osvetlenie Budatínskeho hradu 26 svetlami si vyžiadalo náklady 86.000 eur (2,58 milióna Sk). Pri príležitosti skúšobného osvetlenia o tom informoval predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár.
  Rovnakou technológiou, ktorá prináša výrazné zníženie nákladov, je podľa Blanára osvetlený aj Oravský hrad. "Predpokladaná ročná spotreba 26 svietidiel, ktoré majú 70 wattov, je okolo 1000 eur (30.1260 Sk). Na hodinu osvetlenia Budatínskeho hradu je to asi 0,30 eur (9,10 Sk). Hodina osvetlenia na Oravskom hrade je asi 0,71 eur (21,50 Sk) a na Strečnianskom hrade je to až 3,15 eur (95 Sk). Čo ukazuje, že na neefektívnosť starej technológie na hrade Strečno," uviedol Blanár.
  Osvetlenie Budatínskeho hradu je v štyroch režimoch. "Samostatná veža, samostatný vnútorný hrad, okolité hradby a hrad zvonku, ktoré sa dajú zapínať jednotlivo podľa želania. Realizácia osvetlenia trvala vyše dvoch mesiacov. Najväčší problém bol s vykopaním jednotlivých trás, pretože sme museli dávať pozor na možné archeologické nálezy," povedal Pavel Marek z českej firmy, ktorá inštalovala osvetlenie Budatínskeho i Oravského hradu.
  Projekt Osvetlenie Budatínskeho hradu predstavili zástupcovia ŽSK, Považského múzea a Stredoslovenskej energetiky (SSE) a.s. v januári 2009 v Žiline. Podľa Blanára prispel ŽSK na osvetlenie hradu sumou 53.000 eur (1,59 milióna Sk) a SSE, a.s. sumou 33.000 eur (994.158 Sk).
  Budatínsky hrad vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia na križovatke diaľkových ciest vedúcich z Ponitria a z Považia na sever do Sliezska a do Poľska. Základom a zároveň najstaršou časťou hradu bola mohutná kruhová obytná veža v kamennom opevnení, ktorá sa v pôdoryse zachovala podnes a vytvára jeho charakteristickú siluetu. Hrad bol niekoľkokrát zničený a obnovený. Obývaný bol až do roku 1945, potom bol zoštátnený a prebudovaný na dnešné Považské múzeum. 
 • Vrútocké gymnázium mení názov
  (16.09.2009; Nový život Turca; č. 36, s. 2; DÍREROVÁ Miroslava)
  Vrútocké gymnázium už nebude znieť obyčajne. Onedlho si do názvu začne písať malú zmenu meno Jozefa Cígera Hronského. V minulosti takmer nieslo meno Klementa Gottwalda.
  VRÚTKY.
  Vrútocké gymnázium bolo z piatich turčianskych jediným, ktoré nemalo svojho "tútora". Avšak k Viliamovi Paulinymu Tóthovi a Jozefovi Lettrichovi v Martine, Mikulášovi Galandovi v Turčianskych Tepliciach a Milanovi Hodžovi v Sučanoch pribudne vo Vrútkach Jozef Cíger Hronský.
  Riaditeľ gymnázia Milan Markovič uviedol, že myšlienka upraviť názov prišla s 50. výročím školy. "Konzultovali sme to s Maticou slovenskou, s ktorou spolupracujeme pri rôznych kultúrnych a spoločenských aktivitách niekoľko rokov asi ako jediná škola. Odporučili nám práve Hronského, ktorého rok nedávno vyhlásila." Vrútocké gymnázium bude jedinou slovenskou strednou školou, ktoré ponesie meno tejto osobnosti. Škola od svojho založenia meno nemala, v minulosti tu však vraj bol pokus pomenovať ju po Klementovi Gottwaldovi.
  Gymnázium už získalo súhlas od rodinných príslušníkov spisovateľa, maliara a "vojnového" správcu Matice slovenskej, od štátnej inšpekcie, na ťahu je teraz zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj. Ten má do októbra podať žiadosť na ministerstvo školstva. "Minister Mikolaj je vraj tomuto nápadu naklonený," prezradil M. Markovič, ktorý už na tento rok plánuje s vedením školy oslavy premenovania gymnázia.
  "Slovenská národná knižnica s Maticou slovenskou prisľúbili urobiť v našich priestoroch celoročnú výstavu o Jozefovi Cígerovi Hronskom," prezradil na začiatok.
 • Nevšedný šachový turnaj v kaštieli
  (16.09.2009; Kysucké noviny; č. 36, s. 3; ih)
  Kysucké múzeum v Čadci pripravilo pre milovníkov netradičných športov zaujímavé popoludnie.
  Radoľa. Šachový turnaj so živými figúrkami v kostýmoch rozohrajú študenti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Študenti sú členmi neformálneho združenia Živý šach, ktoré vzniklo počas realizácie projektu Nuda? Žiadne strachy, sú tu živé šachy!
  Nevšední šachisti sa predstavili aj vlani pred čadčianskym domom kultúry. Zaujímavosťou je, že si sami zhotovili aj kostýmy. Mladým ľuďom chcú ukázať, že šach nie je nudná hra, ale má čo ponúknuť aj v dnešnej "elektronickej" dobe.
  "Zábavnou a výpravnou formou sa predstaví tiež Historický lukostrelecký klub Fekete Sólyom Čierny Sokol z Marcelovej. Členovia klubu predvedú lukostreľbu pomocou lukov zbraní, ktoré v 9. 10. storočí používali Avari, Maďari, Huni a iné nomádske kmene. Luk bol nehlučnou a dokonalou loveckou i vojenskou zbraňou našich predkov v minulosti. Návštevníci podujatia budú mať možnosť zastrieľať si z luku a naučiť sa tak základy streľby," informovala nás Veronika Šarlinová z Kysuckého múzea.
  Žilinský samosprávny kraj, Kysucké múzeum v Čadci, lukostrelci a čadčianski gymnazisti vás 20. septembra o 14. hodine pozývajú do radoľského kaštieľa na netradičnú šachovú partiu so živými figúrkami a na lukostrelecké podujatie.

  Text pod foto
  Nezvyčajní šachisti. Gymnazisti si na súboj ušili sami aj kostýmy. 
 • Pritiekli k nám peniaze na cestovný ruch
  (16.09.2009; Nový život Turca; č. 36, s. 4; MD)
  Viac ako 33 tisíc eur rozdal Žilinský samosprávny kraj na projekty pre rozvoj cestovného ruchu. Medzi uchádzačmi sú aj tri obce z Turca.
  ŽILINA.
  "Podporou domácich mikroregionálnych projektov chceme prispievať ku skvalitneniu služieb. Je to spôsob, ako návštevníkom pomôcť k objavovaniu a spoznávaniu vzácností Žilinského kraja," uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Preto v rámci historicky prvej výzvy na podporu rozvoja cestovného ruchu rozdal Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) medzi 20 projektov z piatich regiónov Žilinského kraja viac ako 33 tisíc eur.
  Z veľkého koláča sa ušlo i trom projektom z Turca. Spoločnosť Jased bola úspešná s projektom Návšteva regiónu Veľká Fatra začína u nás. Ním chce Jased skvalitniť služby Turisticko informačnej kancelárie v Jasenskej doline.
  Občianske združenie Turčianska bicyklová skupina zrekonštruuje cyklotrasy v turčianskom regióne a obec Lipovec chce prispieť na prezentáciu kultúrnych a prírodných vzácností svojej obce a jej okolia v Malej Fatre.
 • Z obcí v skratke
  (15.09.2009; Žilinský večerník; č. 38, s. 4; jd, pz)
  Dolný Vadičov V obci Dolný Vadičov práve v tomto období realizujú výmenu plastových okien na budove materskej školy. Venujú sa aj drobnej údržbe na majetku obce. Pri tejto činnosti využívajú pomoc občanov zapojených do aktivačných prác. Tak ako inde, aj v Dolnom Vadičove podali žiadosť o čerpanie financií z eurofondov. Ak sa podarí peniažky získať, poputujú na rekonštrukciu kultúrneho domu.
  Rudina Tu sa rozhodli vyriešiť havarijný stav miestnej materskej školy. Ide o veľký projekt v hodnote cca 20 tisíc eur. Požiadali aj o finančné prostriedky z fondov EÚ. Projekt Regenerácia sídel by mal so sebou priniesť aj spevnenie chodníkov v úseku medzi obecným úradom, kostolom a školou, obec čaká na jeho schválenie. Plánov do budúcnosti je dosť, pre znížený rozpočet tu však bojujú s nedostatkom prostriedkov.
  Rudinka V obci sa rozhodli vymeniť okná na materskej škole. Z Programu rozvoja vidieka požiadali aj o prostriedky na obnovu miestneho rozhlasu. Taktiež čakajú na vyjadrenie k rekonštrukcii kultúrneho domu a domu smútku.
  Kysucký Lieskovec Medzi najzaujímavejšie projekty nepochybne patrí rozsiahla rekonštrukcia materskej školy, ale najmä výstavba 200 kubikového vodojemu. Obec sa ďalej rozhodla zrekonštruovať 1,5 km dlhý úsek vodovodného potrubia, pretože bolo už veľmi skorodované Zapojili sa aj do projektu v rámci výmeny žiaroviek verejného osvetlenia za úspornejšie. Za zmienku stojí aj dobudovanie miestnej kanalizácie s dĺžkou 11 km, ktorá nebude len splašková, ale aj tlaková, keďže tu musia riešiť problémy s gravitáciou. Veriacich i turistov bude zaujímať, že sa chystá vybudovanie krížovej cesty spolu s turistickou chatou. Zámerom tohto projektu je prilákať veľa mladých návštevníkov, ale aj strednú generáciu, ktorí budú môcť využívať tento priestor pre tábory a športové aktivity.
  Lysica Tu v súčasnosti dokončujú práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia, finančné prostriedky získali z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. S pomocou dotácie z vlastných príjmov ŽSK pokračujú vo výstavbe oddychového areálu pri minerálnom prameni Vajcovka. Ministerstvu pôdohospodárstva SR podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka na projekt s názvom Rekonštrukcia prístupových komunikácii v obci Lysica.
  "Už druhý rok je na Ministerstve školstva SR podaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v základnej škole, spočívajúcej v rekonštrukcii strechy, výmene okien a zateplení. Tejto žiadosti, žiaľ, doteraz nevyhoveli," povedal starosta Jozef Ďurana.
  Na Ministerstvo financií SR Lysica zaslala žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce za účelom rekonštrukcie a modernizácie materskej školy, spočívajúcej v dokončení výmeny okien, prípadnej rekonštrukcii kotolne, oprave strechy a postupného zatepľovania budovy. V pláne na tento rok je aj dokončenie výstavby školského ihriska. 
 • Tretí príspevok TIK k ekologickej mobilite alebo na dvoch kolesách objavíte viac ako na štyroch...
  (15.09.2009; Žilinský večerník; č. 38, s. 7; sur)
  Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina pokračuje vo svojich aktivitách zameraných na podporu ekologickej mobility. Po tom, ako v roku 2008 získala ako jedno z prvých zariadení v Žilinskom kraji certifikát v rámci projektu Vitajte cyklisti", predstavili ďalšiu novinku premávku triximobilu v centre mesta. Tretím príspevkom TIK k ekologickej mobilite bude prevádzkovanie cykloprístrešku informačno oddychovej zóny na Ulici republiky 1, v blízkosti vstupu do informačnej kancelárie. 0 službách TIK pre cyklistov a priaznivcov ekologického životného štýlu sme sa rozprávali s riaditeľkou TIK Alenou Rehákovou.
  Aké služby ponúkate klientom v rámci projektu ,Vitajte cyklisti"?
  TIK mesta Žilina získaním certifikátu "Vitajte cyklisti" garantuje svojim klientom cyklistom poskytovanie špeciálnych služieb: bezplatnú úschovu bicykla a batožiny, dostupnosť lekárničky a náradia na jednoduché opravy bicyklov, predaj cyklomáp, cyklokariet a prehľad ubytovacích zariadení ústretových k cyklistom. Od roku 2008 v rámci podnikateľskej činnosti a v spolupráci s firmou Kubicašport prevádzkujeme požičovňu bicyklov. Počas letnej sezóny sme zaznamenali zvýšený záujem o túto službu. Bohužiaľ, v súčasnosti v našom meste prevažuje dopyt nad ponukou. Vzhľadom k tomu sme v tomto roku požičovňu dovybavili detskými bicyklami a sedačkami. Technický stav bicyklov je pravidelne kontrolovaný, samozrejmosťou je vybavenie klientov na cestu prilbami, reflexnými prvkami a tipom na vhodnú cyklotrasu. V týchto dňoch sme dohodli vzájomnú spoluprácu s Alojzom "Oďom" Ďurčanským, ktorý je autorom publikácie Cykloturistika v okolí Žiliny. Výsledkom našej spolupráce bude zverejnenie a pravidelná aktualizácia jednotlivých cyklotrás (podľa náročnosti) na webovej stránke www.tikzilina.sk v sekcii Služby pre cyklistov. Pracovníci TIK zároveň pôsobia ako propagátori projektu "Vitajte cyklisti". Sme radi, že v súčasnosti prebieha certifikácia prvého ubytovacieho zariadenia v Žiline ubytovne Tavros a Sart.
  Novinkou tohtoročnej letnej sezóny je premávka triximobilu v centre mesta. Ako sa darí žilinskej rikši?
  Myslím si. že triximobil alebo moderná verzia ázijskej rikše si počas letnej sezóny získala v Žiline svojich priaznivcov. Premáva denne ako cyklotaxi v centre mesta, resp. na objednávku s výkladom vodiča v slovenskom a anglickom jazyku v rámci produktu "Žilinská cyklomozaika". Využitie rikše je niekedy skutočne kuriózne: na prepravu futbalových fanúšikov, dovoz jedál a nápojov, odvoz zdravotne postihnutého klienta k lekárovi v pešej zóne alebo prepravu spoločensky unaveného návštevníka z letnej terasy na autobusovú stanicu. Bezplatnú premávku rikše sme zabezpečili aj v rámci prehliadky mesta Žiliny počas podujatia Jašidielňa. Premávka rikše končí 30. 9. 2009. Dúfam, že budúci rok sa rikša opäť objaví v centre mesta. Za bezplatný prenájom triximobilu ďakujeme Nadácii Ekopolis. za bezpečné parkovanie Žilinskej parkovacej spoločnosti, za prevádzkový servis firme Velosprint a za bezproblémový chod našim vodičom Marekovi Krajčuškovi, Martinovi Mikolášovi, Igorovi Tomašcovi a Pavlovi Scheberovi.
  Aké bude využitie cykloprístrešku, ktorý v najbližších dňoch uvediete do prevádzky?
  Cykloprístrešok bude prvýkrát slávnostne uvedený do prevádzky na začiatku akcie 5. cyklojazda Žilinou (za účasti inlinerov a skaterov), ktorá štartuje spred TIK mesta Žilina 22. 9. 2009 o 17.00 h. Záver akcie bude patriť otvoreniu ďalšieho cykloprístrešku pred Mestskou krytou plavárňou v Žiline. Cyklisti si budú môcť v prístrešku zdarma a bezpečne (dvojitý systém uzamykania, kamerový systém) odložiť svojho "cyklotátoša". Výhodou je, že cykloprístrešok parkovisko pre bicykle je umiestnený na konci plánovanej cyklotrasy Vlčince centrum mesta. Súčasťou prístrešku je aj informačno oddychová zóna, kde sú klientom k dispozícii informačné postery. 
 • Najpotrebnejšia časť chodníka zatiaľ nebude
  (15.09.2009; Žilinský večerník; č. 38, s. 2; Mlejneková Dana)
  Chlmčania: "Sme stále neplnohodnotní občania"
  Po roku od stretnutia obyvateľov Považského Chlmca so žilinským primátorom sa uskutočnilo stretnutie opäť. Chlmčania mu síce nepriviezli na káričke odpad ako vlani, no stále sa cítia ako neplnohodnotní občania mesta. Pochvaľujú si síce, že sa tunajšia skládka odpadov nebude rozširovať, aj budovaný chodník popri ceste, kde už pri kolízii s autami niekoľko ľudí skončilo so zraneniami alebo dokonca zomrelo. Sklamalo ich však, keď sa dozvedeli, že na skládke má vzniknúť kompostáreň. Okrem toho sa dopočuli, že celý chodník, tak ako bol v pláne, nebude zrejme tento rok dokončený. Pritom ide podľa nich o chodník pri najrizikovejšej časti cesty z pohľadu bezpečnosti. "Neplnia sa dohody a sľuby," tvrdí Anna Smikoňová z Občianskeho združenia Budúcnosť Považského Chlmca.
  Najmä riešenie týchto dvoch problémov zaujímalo uplynulý týždeň ľudí, ktorí prišli tiež v mene svojich spoluobčanov na mestský úrad, kde sa s Ivanom Harmanom aj stretli. Dohodli sa však tiež na riešení záležitosti so správou cintorína i na posunutí zastávky MHD. Problémy majú navyše aj s nedoriešeným osvetlením a tromi ulicami, ktoré pri dažďoch zalieva voda. "Mesto nám prisľúbilo vybudovanie trativodov v týchto uliciach, no dozvedeli sme sa, že to neurobia teraz, ale až pri budovaní kanalizácie. Lenže tá je zatiaľ iba vo fáze projektu," hovorí A. Smikoňová, ktorá označila stretnutie s primátorom za konštruktívne.
  Chlmčania by podľa nej radi poznali odpoveď na otázku, prečo nemôže byť dokončený chodník, za ktorý tak dlho bojovali a ktorý mal byť hotový ešte tento rok. Ešte v apríli mali informácie, že by s tým nemali byť problémy, v auguste sa však dozvedeli, že to nepôjde. "Do konca roka mal byť hotový celý chodník až po odbočku na Skalku. Odsúva sa to od roku 2007, preto nás to podráždilo. Ide pritom o rizikovú časť a z VÚC ky sa vyjadrili, že z ich strany by to nebol problém," vysvetľuje zástupkyňa Chlmčanov. V súvislosti s týmto projektom má totiž mesto dohodu so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK). "My dodáme materiál na prekrytie priekopy pri ceste, teda odvodňovacie rúry," uviedol Milan Puchoň zo Správy ciest ŽSK a dodal, že tento materiál v hodnote 6638,78 eur (200 tisíc Sk) im nerobí problém poskytnúť ešte tento rok. "Prečo to teda mesto odsunulo, nevieme, počuli sme len, že sa asi robí nový projekt," sprostredkúva nám neúplné informácie A. Smikoňová. V čase našej uzávierky sme sa to však nedozvedeli ani my, lebo sa nám kompetentného pracovníka nepodarilo zastihnúť. Tejto téme sa budeme venovať, rovnako ako kompostárni, ktorú má mesto v pláne vybudovať na skládke v Považskom Chlmci. "Nepríjemne nás prekvapilo, keď sme sa o tom dozvedeli. Mesto predsa vie o našich snahách v súvislosti s úplným uzatvorením skládky, ktorej fungovanie nie je v súlade s legislatívou. Ak tu chce mesto robiť kompostáreň, zrejme nemá záujem, aby skládka bola uzatvorená," dodáva A. Smikoňová. V súvislosti s týmto plánom mesta Chlmčania od primátora nedostali žiaden prísľub, no ako nám potvrdil Martin Barčík, hovorca Mesta Žiliny, v zámere vybudovať v Považskom Chlmci kompostáreň sa nič nezmenilo. Preto sa budeme tejto téme naďalej venovať. 
 • NEMOCNICI V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI MUSÍ STAČIŤ STARÝ TOMOGRAF
  (14.09.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; 2,5 min.; VELECKÝ Milan)
  J. BARBORÁK, moderátor:
  "Nemocnici v Liptovskom Mikuláši musí stačiť starý tomograf. Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj jej síce sľuboval peniaze na nový, no rozmyslel si to. Podľa kraja je tomograf príliš drahý a nemocnica by naň mala pýtať peniaze z fondov Európskej únie. Niektorí poslanci si však myslia, že kraj na nemocnici šetrí zámerne. Pokračuje Milan VELECKÝ."
  M. VELECKÝ, redaktor:
  "Na konci minulého roka sa časť poslancov Žilinského samosprávneho kraja vyslovila za samostatnosť liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Podľa ich názoru Žilinský kraj preferuje iné svoje nemocnice, najmä kysuckú, ktorá je v početnejšom volebnom obvode. Predseda samosprávneho kraja Juraj BLANÁR to odmietol a v januári tohto roku uviedol."
  Juraj BLANÁR:
  "Tohto roku v rozpočte, čo už je plánované, je 14 miliónov na prístrojové vybavenie, ktoré by malo ísť do liptovskej nemocnice."
  M. VELECKÝ:
  "Čo by bolo takmer 465 tisíc eur. O väčšinu z toho, 70 percent nemocnica, už prišla. Malo ísť o prvé splátky na kúpu nového počítačového tomografu. Ten však nemocnica nekupuje. Objasňuje jej riaditeľ Ján VYŠŇAN."
  Ján VYŠŇAN:
  "Bohužiaľ, v rámci medzinárodného výberového konania bola predložená len jedna ponuka, ktorá pre nevýhodnosť a nesplnenie niektorých technických parametrov na špecifikáciu musela byť odmietnutá, súťaž zrušená."
  M. VELECKÝ:
  "A nemocnica nemá ani peniaze a ani nový prístroj. Poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja Alexander SLAFKOVSKÝ tvrdí, že je to vina kraja."
  Alexander SLAFKOVSKÝ:
  "Je to následok zle manažovaného verejného obstarávania, ktorý stiahol na seba samosprávny kraj a nenastavil tak kritériá, že sa mu prihlásil len jeden uchádzač, ktorý tým pádom aj svoju ponuku predražil takmer o 30 percent, čo bolo pre riaditeľov nemocníc neakceptovateľné."
  M. VELECKÝ:
  "Reaguje hovorca kraja Peter KUBICA."
  Peter KUBICA:
  "Kraj už obstarával viacero komodít pre viaceré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, kedy sa dospelo k výrazným zľavám. Toto obstarávanie sa uskutočnilo na základe podkladov z jednotlivých nemocníc. Ten výsledok sme predpokladali, že bude teda (...)."
  M. VELECKÝ:
  "Peniaze na nový tomograf Žilinský kraj opäť sľubuje v budúcom roku. Riaditeľ liptovskej nemocnice Ján VYŠŇAN ale pripravuje alternatívu."
  J. VYŠŇAN:
  "Nakúpenie nového CT prístroja zapracovávame do požiadavky na čerpanie štrukturálnych fondov, ktoré sú spojené s rekonštrukciou bývalého gynekologického pavilónu a zriadenie urgentného príjmu."
  M. VELECKÝ:
  "O tomograf v tomto roku takto neprišla len mikulášska nemocnica, ale aj zariadenia v Trstenej a Čadci. Podľa poslanca Alexandra SLAFKOVSKÉHO je chyba v centralizovaní riadenia župných nemocníc."
  A. SLAFKOVSKÝ:
  "Ak by tie rozpočtové prostriedky, ktoré boli na nákup vyčlenené, dostala ona priamo ako dotáciu z kraja, tak dneska ten počítačový tomograf sa už montuje."
 • Na poslanca kandiduje starosta aj chirurg
  (14.09.2009; Oravské noviny; č. 36, s. 2; sm, nk, ag)
  Politické strany uzatvárajú v týchto dňoch kandidátky na poslanecké miesta do krajských samospráv.
  DOLNÝ KUBÍN, TVRDOŠÍN, NÁMESTOVO. Zoznam kandidátov na miesta poslancov do Žilinského samosprávneho kraja má už väčšina strán uzavretý.
  SNS čaká na potvrdenie
  V Dolnokubínskom okrese majú v kandidatúrach zatiaľ jasno len poslanecké kluby SDKÚ a KDH, ktorí sú v koalícii spolu s OKS, a klub HZDS. "SDKÚ nominovalo na miesta poslancov do Žilinského samosprávneho kraja Jána Beňuša a Petra Šuleja. Za KDH kandiduje Albín Paluga," uviedol asistent predsedu Miestneho zväzu SDKÚ DS v Dolnom Kubíne Pavol Turčina. Ján Beňuš v súčasnosti starostuje Bzinám, Albín Paluga je zástupcom starostu Malatinej. P. Šulej je poslancom VÚC aj v tomto volebnom období.
  Okresné predstavenstvo ĽS HZDS nominuje do poslaneckého kresla ŽSK Alexandra Kováča, momentálne zamestnanca Odboru školstva, mládeže a športu na mestskom úrade. Do novembrových volieb by malo ísť HZDS v koalícii so stranou Smer. Podľa našich informácií sa o hlasy voličov budú za Smer uchádzať Ján Neznámy, primár chirurgického oddelenia Dolnooravskej nemocnice a Juraj Pukáč, prednosta Obvodného úradu v Dolnom Kubíne.
  Vedenie Okresnej rady Slovenskej národnej strany na potvrdenie kandidátov ešte stále čaká.
  SDKÚ DS nepostaví nikoho
  V Tvrdošínskom okrese zatiaľ nemá ani jedna politická strana oficiálne potvrdených nominantov na poslancov do VÚC. Viaceré strany budú mať tento týždeň zasadnutia, na ktorých potvrdia svojich kandidátov. Jedine Okresné predstavenstvo SDKÚ DS nebude tento rok dávať kandidátku na poslanca zo svojich radov.
  Starí aj noví
  Aj v okrese Námestovo už majú niektoré politické strany jasno, ktoré mená sa objavia na kandidátkach za poslancov VÚC. Do volieb pôjdu spoločne zástupcovia strán KDH a SDKÚ. Spoločne vybrali piatich zástupcov. Za KDH budú na kandidátke starosta Lomnej Jozef Straka, starosta Oravskej Lesnej Albín Viater a lekár Ján Škombár. SDKÚ nominuje Karola Graňáka a Pavla Bugeľa, starostu Zubrohlavy.
  Voliči budú môcť svojimi hlasmi podporiť aj kandidátov strany SMER. Rozhodovať sa budú medzi štyrmi. Na listine sa ocitnú dvaja muži, podnikatelia Karol Grígeľ a Stanislav Papajík, a dve ženy poslankyňa NR SR Viera Mazúrová, a súčasná riaditeľka námestovského úradu práce Daniela Fejová.
  Politická strana HZDS zatiaľ ešte nemá uzavretú kandidátku. S okresným predsedom strany SNS Jozefom Trnkom sa nám do času uzávierky nepodarilo skontaktovať.
 • Habovštiak neodišiel od nás úplne
  (14.09.2009; Oravské noviny; č. 36, s. 10; Gonda Milan)
  VIAC AKO PÄŤ ROKOV uplynulo od smrti Antona Habovštiaka, ktorý by sa 22. septembra dožil 85 rokov.
  KRIVÁ. Antonovi Habovšiatkovi nebolo dopriate, aby sa dožil svojich 85. narodenín. Po nesmierne plodnom živote zomrel 14. apríla 2004. Niekomu môže nasledujúce konštatovanie vyznieť ako klišé, no jeho dielo a pamiatka naozaj žijú ďalej dokonca veľmi intenzívne. Prispela k tomu Oravská knižnica v Dolnom Kubíne, jeho manželka Katarína Habovštiaková, a rad jeho priaznivcov.
  Prišiel sa rozlúčiť prácou
  Smrti sa vraj netreba báť, len treba byť na ňu pripravený. Anton Habovštiak sa riadil touto zásadou. Tri týždne pred svojím náhlym skonom sa prišiel na Oravu akoby rozlúčiť. V sále kultúrneho domu v Námestove, do prasknutia naplnenej študentmi stredných škôl, prezentoval knihu autobiografických esejí Túžba po poznaní, ktorá vyšla iba krátko predtým. V ten istý deň sa ešte stretol s gymnazistami v Dolnom Kubíne a večer v knižnici bola veľká autogramiáda pre verejnosť. Podotýkam, že to stihol za jeden deň ráno pricestoval a po absolvovaní spomenutých podujatí zasa odcestoval späť do Bratislavy. Pracovitosť a húževnatosť boli totiž jeho príznačnými vlastnosťami. V tom duchu prebehla aj jeho posledná návšteva Oravy. Odvtedy je tu prítomný len svojím dielom.
  Meno zostalo živé
  Keď zomrel, objavilo sa okamžite viacero nápadov niečo po ňom pomenovať. Nakoniec čestné pomenovanie pripadlo Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne. Bolo to logické. Veď zo všetkých oravských organizácií najviac spolupracoval práve s ňou. Pri schvaľovaní celého procesu išlo všetko neuveriteľne ľahko. Rok predtým totiž Anton Habovštiak vôbec ako prvý dostal čestné občianstvo Žilinského samosprávneho kraja, teda aj Oravy. Žilinský samosprávny kraj rozhodoval aj o premenovaní knižnice. Za schválenie nového názvu sa veľmi zasadil i vtedajší poslanec ŽSK Marián Grígeľ z Námestova, ktorý stál pri zrode tejto myšlienky. O pár mesiacov, v decembri 2004, bola zrenovovaná knižnica slávnostne pre menovaná na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka.
  Najvyššie vyznamenanie
  Za prínos Antona Habovštiaka v oblasti jazykovedy, literatúry a v duchovnej oblasti sa mu dostalo aj ocenenia najvyššieho, aké sa v SR udeľuje. Hneď začiatkom roka 2005 (ani nie rok po smrti) mu prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž I. triedy in memoriam.
  Dôkazom, že o výsledky jeho práce je skutočne trvalý záujem, bola reedícia knihy pôvabných esejí o živote na Orave v nedávnej minulosti Oravské chodníčky. Táto kniha je súčasťou poďakovania Oravskej knižnice dlhoročným spolupracovníkom, ktorí získajú titul Priateľ knižnice. Udeľovanie tohto ocenenia prebieha každý rok krátko pred Vianocami a nesie sa v habovštiakovskom duchu ťažko sa to opisuje, treba zažiť.
  Vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry a Mariána Grígeľa vyšlo v roku 2007 v reedícii aj ďalšie Habovštiakovo dielo: Oravci o svojej minulosti. Obsahuje cenný materiál, ktorý autor zozbieral počas svojich jazykovedných výskumov na Orave. V roku 2008 vyšla reprezentatívna publikácia Rok na Orave slovom i obrazom. Eseje do nej pripravil ešte sám Habovštiak.
  S ľúbivými fotografiami oravskej krajiny od Vlada Medzihradského vytvárajú pôsobivý estetický celok s nadčasovou hodnotou.
  Za múdrym a dobrým človekom
  V tomto roku v roku polookrúhlych Habovštiakových jubileí vychádzajú dve zaujímavé publikácie, sumarizujúce jeho prácu a životné osudy. Manželka Katarína Habovštiaková napísala autobiografické dielo Môj život s Antonom Habovštiakom. Na knižnom trhu sa objaví v najbližších dňoch.
  Oravská knižnica vydáva knihu spomienok významných osobností Slovenska, ktorí prinášajú množstvo zaujímavých autentických výpovedí a informácií o Habovštiakovi ako o človeku. Za päť rokov päť vydaných diel, to je už úctyhodná štatistika pri nežijúcom slovenskom autorovi.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pripravuje v októbri vedeckú konferenciu na počesť životného jubilea Kataríny Habovštiakovej. Určite na nej odznejú aj príspevky o diele jej životného súputnika, pretože obaja manželia sa veľmi ovplyvňovali nielen v súkromnom živote, ale aj vo vedeckej práci a pri literárnej tvorbe.
  Spomienka na Antona Habovštiaka určite časom trochu vybledne. Jeho meno však zostane zafixované v názve Oravskej knižnice. Po jeho prácach budú ešte veľmi dlho siahať študenti, ním spracované povesti budú učitelia čítať deťom v škole, aspoň tu, na Orave. A tí, ktorí ho poznali osobne, budú stále cítiť skrytý úprimný smútok za týmto múdrym a dobrým človekom.

  Text pod foto
  Česť Habovštiakovi. Dostalo sa mu ocenenia od prezidenta. 
 • Tarčák kandiduje na župana ako nezávislý
  (14.09.2009; Žilinské noviny; č. 36, s. 2; SITA, MIF)
  ĽS HZDS podporuje v župných voľbách Juraja Blanára, jej poslanec NR SR kandiduje ako nezávislý.
  BRATISLAVA.
  Poslanec Národnej rady SR za ĽS HZDS Jozef Tarčák (na archívnej fotke MY Žilinských novín) bude kandidovať v novembrových voľbách na župana Žilinského samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát, aj keď jeho strana v kraji podporila na túto funkciu súčasného predsedu Juraja Blanára (Smer SD).
  "To, že pôjdem kandidovať, som sa rozhodol už pred dvomi rokmi a aj som to vtedy tlmočil na Republikovom predstavenstve ĽS HZDS," povedal Tarčák a dodal, že sa tak rozhodol aj z úcty k tým tisícom, ktorí ho volili v posledných voľbách. Členom ĽS HZDS Tarčák zostáva.
  Tarčák už raz predsedom samosprávneho kraja bol. Vo funkcii pôsobil v rokoch 2001 až 2005. Vo voľbách v roku 2005 však neuspel, keď prehral v súboji s Blanárom.
  Súčasného župana Juraja Blanára vo voľbách podprujú SMER a HZDS. Okrem neho a Tarčáka sa bude o post predsedu ŽSK uchádzať aj Pavel Pavlásek. Súčasného poslanca a predsedu poslaneckého klubu kresťanských demokratov v zastupiteľstve samosprávneho kraja podporujú okrem KDH tiež SDKÚ a OKS. Tieto tri strany vytvorili spoločnú koalíciu aj pre voľby poslancov. Koho na post župana podporí SNS, ešte nie je známe. Špekuluje sa, že kandidovať by mohla Anna Belousovová alebo aj predseda Jána Slota.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.02.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky