ziadosti za rok 2004

Žiadosti o informácie v roku 2004
V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 Žiadosť č.12 

1. mená a priezviská fyzických osôb a názvy právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 1.1.2003 do 1.9.2004.

Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
- výška schválenej podpory v Sk,
- forma podpory,
- rok v ktorom bola táto podpora poskytnutá .

 Žiadosť č.11

1. Zoznam regionálnych a lokálnych združení cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji spolu s adresou sídla, prípadne inými kontaktnými údajmi.

 Žiadosť č.10

1. Aktuálny počet študentov denného štúdiá, ktorý navštevujú v školskom roku 2004-2005 stredné školy, gymnázia, stredné odborné učilištia v mestách Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

 Žiadosť č.9

Informácie o predsedovi ŽSK, podpredsedovi ŽSK a riaditeľovi úradu ŽSK:
1. služobné mobilné telefóny,
2. služobné automobily ŽSK,
3. výška platu, odmeny,
4. informácií o žiadostiach v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. doručených na Úrad ŽSK v roku 2004.

 Žiadosť č.8

1. o počte obyvateľov ŽSK,
2. rozlohe samosprávneho kraja,
3. účtovnej hodnote majetku,
4. záverečného účtu za rok 2003,
5. výšky úverov a pôžičiek,
6. stavu účtu k 31.12. 2003 a k 30.6. 2004,
7. počtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti,
8. počtu členov zastupiteľstva,
9. pracovného pomeru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č.7

1. Vydanie nového označenia a preukazu pre osobné motorové vozidlá, ktoré používajú ZŤP osoby.

 Žiadosť č.6

1. Koľko Sk mala Vaša organizácia v roku 2003 naplánovaných prostriedkov na nákup tovarov, služieb a prác? (Uveďte prosím spolu všetky výdaje)

2. Koľko Sk skutočne vynaložila Vaša organizácia v roku 2003 na nákup tovarov, služieb a prác?

3. Uveďteprosím všetky jednotlivé výdaje vašej organizácie, ktoré presiahli 1 mil. Sk, ktoré boli ukončené v období 1. 1. 2003 – 28. 2. 2004. (Jedná sa o dodané tovary a ukončené práce, ktoré