Žiadosti o poskytnutie informácií v roku 2008

Žiadosti v roku 2008
 V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 Žiadosť č. 90
1. Ako často aktualizuje Žilinský samosprávny kraj svoju web stránku www.zask.sk?

 Žiadosť č. 89
1. Plánuje ŽSK výstuvbu úplne nových cestných, železničných a vodných mostov v rámci územia ŽSK?
2. Z akých zdrojov bude výstavba mostov financovaná?
3. V katastroch ktorých obcí a miest sa výstavba mostov bude realizovať?

 Žiadosť č. 88
1. Kedy vznikla web stránka ŽSK a aký je názov spoločnosti, ktorá ju vytvorila. Zoznam použitých technológii web stránky?

 Žiadosť č. 87
1. Programový rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na roky 2009-2011.

 Žiadosť č. 86
1. Bude ŽSK vyrábať tabule označujúce kultúrne pamiatky medzi ktoré patrí aj kostol v obci Leštiny?

 Žiadosť č. 85
1. Aký je postup pri prechode dieťaťa od jedného lekára k inému?

 Žiadosť č. 84
1. Sprístupnenie informácie o výške odmeny predsedu ŽSK a jeho podpredsedov, ktorá im bola udelená v roku 2008.

 Žiadosť č. 83
1. Zoznam Detských domovov na území Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č. 82
1. Štruktúra obyvateľstva na základe vzdelania, pohlavia, veku, národností príp. aj vierovyznania.

 Žiadosť č. 81
1. V akom čase sú povinní zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja vybavovať stránky? Je povinnosť sa vopred ohlásiť u daného zamestnanca, ak áno, kde je to zakotvené?

 Žiadosť č. 80
1. Počet hodín odbornej praxe, ktoré musí žiak 4. ročníka odpracovať za celý školský rok? Kto určuje rozdelenie odbornej praxe podľa dátumov a počtu hodín? Sú žiaci povinní vykonávať odbornú prax počas víkendov a sviatkov? Je škola povinná poskytnúť náhradné voľno za prácu cez víkend a počas sviatkov?

 Žiadosť č. 79
1. Zoznam všeobecných lekárov v Žilinskom kraji

 Žiadosť č. 78
1. Ako boli použité prostriedky zo štrukturálnych fondov na projekt Zvýšenie kvalifikácie lekárov v ŽSK v rámci Operačného programu vzdelávanie?

 Žiadosť č. 77
1. Spis č. 5250/2008/OF-001, Cenový výmer č. 7/2008

 Žiadosť č. 76
1. Kde sa na stránke ŽSK nachádzajú informácie o verejnom obstarávaní?
2. Pripravuje ŽSK výberové konanie na dodávateľa leteniek, prípadne služieb cestovnej kancelárie? 

 Žiadosť č. 75
1. Telefónny zoznam Žilinského samosprávneho kraja

 Žiadosť č.74
1. Zoznam krízových stredísk v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: 

a) názov krízového strediska
b) adresa krízového strediska
c) účel zriadenia
d) kapacita
e) kontaktná osoba

 Žiadosť č. 73
1. Kde je potrebné podať žiadosť o pracovné miesto v prípade záujmu pracovať v Liptovskom múzu v Ružomberku, ktorého zriaďovateľom je ŽSK?

 Žiadosť č. 72
1.  Počet žiadostí v zmysle zákona 211/2008 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám adresovaných Žilinskému samosprávnemu kraju.

 Žiadosť č. 71
1. Informácie o projekte Obnova sobášneho paláca v Bytči.

 Žiadosť č. 70
1. Zoznam inštitúcií v Žilinskom kraji, ktoré poskytujú pomoc deťom so syndrómom CAN

 Žiadosť č. 69
1. Koľko financií si vyžiadala celá realizácia stránky Žilinského samosprávneho kraja?

 Žiadosť č. 68
1. Kedy bola informácia o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená uverejnená na stránke Žilinského samosprávneho kraja?

 Žiadosť č. 67
1. Môže dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek šesť rokov navštevovať základnú školu?

 Žiadosť č. 66
1. Kedy možno očakávať vyhlásenie konkurzov na pracovné pozície na Oddelení Implementačná jednotka Operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika?

 Žiadosť č. 65
1. Môže fyzioterapeut samostatne podnikať?

 Žiadosť č. 64
1. Aké podujatia sa budú konať v ŽSK v mesiaci október 2008?

 Žiadosť č. 63
1. Bude v rámci organizačnej štruktúry ŽSK vytvorené samostatné oddelenie na implementáciu fondu mikroprojektov SK-PL resp. akým spôsobom bude táto činnosť riešená?

 Žiadosť č. 62
1. Existuje v Žiline možnosť dovzdelania, teda ukočenia základnej školy externou alebo inou formou?

 Žiadosť č. 61
1. Koľko DD a zariadení sociálnych služieb zriaďuje ŽSK? Aké sú náklady na zariadenia?
2. Koľko takýchto zariadení prevádzkujú iné subjekty? Aké?
3. Aké sú mesačné poplatky v domovoch dôchodcov a domovoch opatrovateľskej služby?
4. Aký je záujem o tieto zariadenia?
5. Aké sú čakacie lehoty na umiestnenie v takýchto zariadeniach?
6. Existujú v rámci ŽSK aj denné stacionáre, či kluby? Aký je záujem o tieto služby?
7. Akú pomoc poskytuje ŽSK ľuďom, ktorí sa doma starajú o starých ľudí?
8. Môžu získať prípadne aj nejaké príspevky od mesta? Ak áno, za akých podmienok?
9. Zabezpečujete aj nejakú formu pomoci pri opatrovaní starých ľudí?
10. Koľko stojí a na koľko hodín denne?
11. Akým spôsobom sa táto asistencia prideľuje, čo všetko treba splniť a akú dobu sa čaká na pridelenie opatrovateľa?

 Žiadosť č. 60
1. Informácie z oblasti cestovného ruchu týkajúce sa možnosti uplatnenia, zavádzania destinačného manažmentu na Slovensku, názorov, aktivít Žilinského samosprávneho kraja / miest v danej oblasti.

 Žiadosť č. 59
1. Aký je počet lekární vo vašom kraji, ktoré vykonávajú lekárenksú pohotovostnú službu v režime 24 hodín.
2. Názvy jednotlivých lekární, ktoré vykonávajú lekárenskú pohotovostnú službu v režime 24 hodín.
3. Aké sú kritériá pri výbere lekární poskytujúcich lekárenskú pohotovostnú službu v režime 24 hodín.

 Žiadosť č. 58
1. Je možné na Úrade Žilinského samosprávneho kraja podať sťažnosť na personál školy, ktorej zriaďovateľom je ŽSK.
2. Ak áno, v akej forme (e-mail, písomone, osobne)

 Žiadosť č. 57
1. Aktuálny zoznam kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č. 56
1. Zoznam všetkých zákaziek, ktoré od Žilinského samosprávneho kraja získala firma Rune, s.r.o., SOAR, s.r.o., RIASTAV, s.r.o., od roku 2006 do súčasnosti.

 Žiadosť č. 55
1. Oznámenie verejných funkcionárov za kalendárny rok 2007 (p. Blanár, p. Lilge)
2. Dátum podania daňového priznania za kalednárny rok 2007 (p. Blanár, p. Lilge)

 Žiadosť č. 54
1. Počet konaní (správnych, príp. súdnych) týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku preneseného výkonu štátnej správy od roku 2002 - 2008.
2. Počet konaní (správnych, príp. súdnych) týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku realizácie samosprávnych kompetencií od roku 2002 - 2008.
3. Výška uhradenej sumy spôsobenej výkonom verejnej moci. 
4. Výška uhradenej regresnej náhrady, ktorú Žilinský samosprávny kraj uhradil štátu v dôsledku spôsobenej škody pri realizácii preneseného výkonu štátnej správy.
5. Výška vymáhanej a uhradenej regresnej náhrady, ktoprú Žilinský samosprávny kraj vymáhal od zamestnancov.
6. Zveril predseda ŽSK právomoc rozhodovať v niektorých veciach niektorému útvaru úradu a je táto skutočnosť uvedená v Organizačnom poriadku Úradu ŽSK.

 Žiadosť č. 53
1. Objem peňazí, ktoré boli vyplatené Jánovi Slotovi, poslancovi Žilinského samosprávneho kraja z rozpočtu kraja od roku 2001 až po súčasnosť.

 Žiadosť č. 52
1. Sprístupnenie informácií o INFOCESTE 5: "OBJAVTE ŽILINSKÝ KRAJ - KLENOT SLOVENSKA", September 2008, IV. ročník, letná vezria.

 Žiadosť č. 51
1. Aké sú aktuálne názvy kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?

 Žiadosť č. 50
1. Je možné získať grant zo Žilinského samosprávneho kraja na vylepšenie web stránky obce, pridanie niektorých moderných internetových aplikácií a doplnenie prekladov do cudzích jazykov? Ako treba postupovať?

 Žiadosť č. 49
1. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá:
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom/investorom,
e) odpustenie poplatkov/daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 1.1.2008 do 30.6.2008.

Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
- výška schválenej podpory v Sk
- forma podpory.

2. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.1.2008 do 30.6.2008 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

 Žiadosť č. 48
1. Aká je pracovná náplň zástupcov zastupujúcich jednotlivých slovenských samosprávnych krajov v Bruseli? 
2. Aké administratívne kroky vykonávajú zástupcovia mestských a územných samospráv za účelom, aby zástupcovia v Slovenskom dome v Bruseli plnili lobovacie pracovné úlohy?
3. Aké sú povinné pracovné kompetencie, ktoré musia zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov SR (vrátane Mgr. Mareka Dvorského) plniť ich pracovným poslaním v Bruseli za jednotlivé samosprávne kraje SR? 

 Žiadosť č. 47
1. Kto sa zúčastnil na júnovom stretnutí zástupcov krajov ohľadom finančnej podpory doplnenia ľudských zdrojov v oblastiach s nedostatkom určitých odborníkov za ŽSK,
2. akým spôsobom sa môže požiadať, a či vôbec môže poskytovateľ primárnej zdravotnej starostlivosti požiadať o finančnú podporu na vyškolenie resp. preškolenie odborníka v odbore všeobecné lekárstvo.

 Žiadosť č.46
1. Aký je mesačný plat predsedu ŽSK Juraja Blanára,
2. od čoho závisí a ako sa vyráta,
3. menil sa s mierou rastu priemernej mzdy v SR,
4. aké odmeny dostal?

 Žiadosť č.45
1. Vzhľadom na skutočnosť, že v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. pre dospelých Ul. Ľ.Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto
3. sú zverejňované informácie o údajnom prečerpaní rozpočtových prostriedkov zariadenia za 1. až 4. mesiac roku 2008, žiadam aby pracovníkom zariadenia bola sprístupnená informácia:
4. rozpočet prostriedkov na tovary a služby mesiace 1 -4 2008
5. rozpočet prostriedkov na mzdy mesiace 1 – 4 2008
6. čerpanie prostriedkov na tovary a služby za mesiace 1 – 4 2008
7. čerpanie prostriedkov na mzdy za mesiace 1 – 4 2008

 Žiadosť č.44
1.
prečo bol odvolaný MUDr. Koleják z postu riaditeľa NsP Trstená,
2. kedy bude konkurz na nového riaditeľa NsP Trstená,
3. kedy bude menovaný riaditeľ Územnej polikliniky v Námestove?  

 Žiadosť č.43
1.
prehľad zákaziek , kt. od ŽSK získali spoločnosti SOAR a RIASTAV v rokoch 2006, 2007 a 2008 (názov zákazky a sumu, prípade termín výberového konania).

 Žiadosť č.42
1. koľko stálo vypracovanie projektu na riešenie situácie na ceste II/507 úsek Bytčianska,
2. koľko stála realizácia a následné odstránenie nesprávneho značenia,
3. kedy bude zrealizovaná 1. etapa vypracovaného projektu,
4. zaradenie do dopravnej komisie,
5. oprava názvu ulice v projekte.

 Žiadosť č.41
1. Je pravdou, že prenajímateľom nemocničnej lekárne, a teda výhradným dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu do NsP Dolný Kubín sa stala súkromná spoločnosť bez akejkoľvek predchádzajúcej súťaže. Pritom ide o dodávateľa, ktorý neponúka najvýhodnejšie ceny tovaru v pomere ku kvalite (podľa vyjadrení zdravotníkov, i lekárnikov). Ako je to možné a odkedy je tento stav oficiálny?

 Žiadosť č.40
1. Zoznam držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

 Žiadosť č.39
1. Majetkové podiely v iných spoločnostiach?

 Žiadosť č.38
1. kedy a prečo boli niektoré lekárne zdravotníckych zariadení ŽSK predané spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s. Nové Mesto nad Váhom?

 Žiadosť č.37
1. zoznam zásobovania teplom a výkony pre Žilinský kraj

 Žiadosť č.36
1. potvrdenie vyjadrenia hovorcu úradu Petra Kubicu k článku zo dňa 3.5.2008 v denníku Pravda

 Žiadosť č.35
1. kedy bolo výberové konanie na odpredaj rybníkov pri PŠR v Mošovciach,
2. kde a kedy bolo zverejnené. 

 Žiadosť č.34
1. informácie o externých štúdiách

 Žiadosť č.33
1. Informácie o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti podľa výpisu z listu vlastníctva č.5343

 Žiadosť č.32
1. vyznačenie parciel, ktoré označujú plánované využitie pozemkov

 Žiadosť č.31
1. informácie o vývoji obyvateľov, štruktúru podľa veku v okrese, technická infraštruktúra, pocty zariadení sociálnych služieb, škôl – matersky, základných, stredných, vysokých a informácie o prírodných zdrojoch v okrese – výmery ornej pôdy , lesov, ovocných sadov, viníc, percentuálny vývoj nezamestnanosti...

 Žiadosť č.30
1. údaje o projekte (rekonštrukcia podkrovia Gymnázia M. M. Hodžu): požadovaná suma, ciele projektu a niektoré technické detaily?

 Žiadosť č.29
1. informácie o integrácii žiakov 

 Žiadosť č.28
1. dôvod znižovania počtu žiakov na Gymnáziu vo Vrútkach?

Žiadosť č.27
1. informáciu o tom kto má na starosti údržbu svahu nad dopravnou komunikáciou pod Strečnom, prípadne správu o opravných prácach a spevňovaní svahu.

Žiadosť č.26
1. informácie o finančných prostriedkoch , ktoré škola získala z odpredaja časti nehnuteľného majetku – pozemku v areáli SZŠ v Žiline

 Žiadosť č.25
1. koľko bolo podaných projektov, resp. žiadostí z eurofondov, prípadne z iných fondov na rozvoj MSP,
2. koľkí vyhoveli,
3. a o aké projekty išlo.

 Žiadosť č.24
1. výška základnej odmeny poslanca Jána Slotu za rok 2007,
2. celková výška základnej odmeny za doterajšie volebné obdobie.

 Žiadosť č.23
1. termín platnosti rajonizácie,
2. ako postupovať pri rajonizácii.

 Žiadosť č.22
1. koľko sociálnych zariadení pre seniorov sa nachádza zvlášť na Orave a zvlášť na Liptove., s rozčlením na : domov dôchodcov, denný stacionár, penzión pre dôchodcov,...

 Žiadosť č.21
1. skutočné čerpanie dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na športové účely v roku 2007.

 Žiadosť č.20
1. dátum kedy boli vyhlásené výberové konania na riaditeľa/ riaditeľku NsP v pôsobnosti ŽSK spolu s menami úspešných uchádzačov.

 Žiadosť č.19
1. poskytnutie udajov o politickej prislusnosti poslancov Zilinskeho samospravneho kraja, ku ktorej sa v case volieb hlasili.

 Žiadosť č.18
1. zoznam všetkých podaných projektov (úspešných aj neúspešných) v ŽSK v programovom období 2004-2006.

 Žiadosť č.17
1. aké sú možnosti získania finančných prostriedkov z eurofondov?
2. čo všetko je potrebné pre začatie podnikania v tejto oblasti?
3. kedy bude vyhlásená Výzva na podávanie návrhov projektov ?
4. ktoré agentúry odporúčate pre vypracovanie projektov?

 Žiadosť č.16
1. zoznam povolení vydaných ŽSK na prevádzkovanie ambulancie dentálnej hygieny: meno, priezvisko, titul, odborné zameranie, zdravotnícke povolanie, študijný odbor, špecializačný odbor, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

  • Odpoveď

 Žiadosť č.15
1. kto je na predmet Hospodárska geografia vlastne kvalifikovaný, a teda učiteľ s akou aprobáciou je kompetentný ho vyučovať?

 Žiadosť č.14
1. ako ŽSK podporuje malých a stredných podnikateľov (MSP) v oblasti získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov?
2. organizuje ŽSK pre MSP napr. semináre, školenia alebo niečo podobné, čo sa týka získania nenávratného finančného príspevku z daných fondov? 

 Žiadosť č.13
1. koľko a ktoré školy využilo výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog" v školskom roku 2007/2008

 Žiadosť č.12
1. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 1.6.2007 do 31.12.2007
Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
- výška schválenej podpory v Sk,
- forma podpory.
2. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.6.2007 do 31.12.2007 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.
3. sprístupnenie fotokópií prvých strán rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol samosprávny kraj účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 1.6.2007 do 31.12.2007. V prípade, že na prvej strane nie je úplný text výrokovej časti rozsudku, žiadame sprístupniť aj ďalšie strany rozsudku, na ktorých je výroková časť. 

 Žiadosť č.11
1. Zoznam odborov ŽSK, mena ich vedúcich zamestnancov, odkedy pracujú v Úrade ŽSK a odkedy sú vedúcimi odborov.
2. Aká je pracovná náplň vedúcich jednotlivých odborov.
3. Výška platu, ktorý poberajú vedúci zamestnanci jednotlivých odborov ZASK. Aký majú hrubý mesačný prijem a aké odmeny dostali za minulý rok.
4. Ich dosiahnuté vzdelanie. 

Žiadosť č.10
1. Prečo vznikla SC ŽK až k 1.1.2008, keď na základe transformačných procesov v cestnom hospodárstve ŽSK mala vzniknúť už od 1.7.2006?
2. Vzniklo 6 príspevkových organizácií so samostatnou subjektivitou?
3. V období od 1.11.2007 do 1.6.2007, akú úlohu a aké činnosti vykonávala SC ŽSK, koľko mala zamestnancov a akú mala organizačnú štruktúru?
4. V období od 1.6.2007 do 31.12.2007, akú úlohu plnila SC ŽSK koľko mala zamestnancov a akú mala organizačnú štruktúru?
5. V období od 1.1.2008, akú úlohu plní SC ŽSK a akú má organizačnú schému, koľko zamestnancov má riaditeľstvo SC ŽSK a koľko jednotlivé SaÚC v členení THP a robotníci?
6. Ktoré činnosti z SaÚC úplne prešli na SC ŹSK a ktoré sa už nevykonávajú?
7. Akú funkciu plní odbor dopravy a komunikácií ŽSK voči šiestim príspevkovým organizáciám a akú bude plniť po 1.1.2008? 

Žiadosť č.9
1. Akými normami sa riadilo v období rokov 2001-2007 poskytovanie finančných prostriedkov Vaším samosprávnym krajom pre subjekty, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho VÚC, konkrétne pre mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecnoprospešné služby, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností a podobné organizácie)?
2. Koľko prostriedkov na základe týchto noriem (VZN, príp. iných) vyčlenil Váš samosprávny kraj v rokoch 2001-2007 len pre tieto mimovládne neziskové organizácie (teda nie všetky subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC)?
2.1. Koľko finančných prostriedkov poskytol Váš samosprávny kraj pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby (v zmysle zákonov č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, č. 578/2004 Z.z., príp. iných) a služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.) za obdobie rokov 2001-2007?
2.2. Koľko finančných prostriedkov poskytol Váš samosprávny kraj na iné projekty mimovládnych neziskových organizácií (teda okrem bodu 2.1) v rokoch 2001-2007? V akých oblastiach to bolo?
3. Aké konkrétne mimovládne neziskové organizácie, na aký účel a akou sumou v zmysle bodov 2.), resp. 2.1) a 2.2) podporil Váš samosprávny kraj v období rokov 2001-2007?
4. Koľko prostriedkov v období rokov 2001-2007 poskytol Váš samosprávny kraj na podporu projektov pre deti a mládež, ktoré realizovali tieto mimovládne neziskové organizácie (teda nie školské ani podobné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho VÚC)?
5. Kto konkrétne a akým postupom rozhoduje o prideľovaní finančných prostriedkov Vášho samosprávneho kraja pre tieto subjekty?
6. Kontroloval Váš samosprávny kraj v období rokov 2001-2007 použitie Vami poskytnutých finančných prostriedkov týmto mimovládnym neziskovým organizáciam a výsledky projektov z nich realizovaných? Ak áno, s akým výsledkom?
7. Existujú aj iné formy podpory (okrem finančnej), ktorú poskytuje Váš samosprávny kraj pre mimovládne neziskové organizácie? 

Žiadosť č.8
1. Kým na úseku soc. zabezpečenia nárast miezd v porovnaní rokov 2008/2005 dosiahne 26 %, na úrade ŽSK dosiahne až 94 %.
2. Keďže zamestnanci vo verejnej správe majú tabuľkové platy (ale nie odmeny), v čom spočíva príčina takého veľkého nárastu?
3. Pre rok 2009 (v porovnaní s rokom 2005) je plánovaný nárast ešte viditeľnejší - o 126% - prečo?
4. Akú sumu dosiahol priemerný plat pracovníkov ŽSK za rok 2007 a aký bol v spomínanom roku 2005 (keď ho už porovnávame so súčasnosťou)?
5. Viem, že odmeňovanie vedúcich pracovníkov úradov je citlivá záležitosť, no dostali sa k nám informácie, že kým radoví zamestnanci ŽSK na konci roka 2007 dostali sotva symbolické koncoročné odmeny, niektoré odmeny vedúcich odborov dosiahli až šesťciferné sumy (2 - 3-násobok mesačného platu), teda rozdiely medzi jednotlivými stupňami riadenia boli neobvykle priepastné. Aká bola teda najvyššia koncoročná odmena, vyplatená zamestnancovi ŽSK v roku 2007?

Žiadosť č.7
1. Sprístupnenie personálnych informácií:
- predseda VÚC
- podpredseda VÚC,
- vedúci odboru VÚC,
- hlavný kontrolór VÚC,
- poslanci VÚC.

Žiadosť č.6
1. Ako postupovať pri žiadaní o nárokovateľný príspevok v zmysle §39a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení poslednej novely 689/2006 Z.z., v akých lehotách a na ktorom samosprávnom orgáne?
2. Aká je jeho výška pre rok 2008?

Žiadosť č.5
1. Informáciu o riešení cestnej komunikácie obce Terchová – Biely Potok.

Žiadosť č.4
1. Poskytnutie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2013.

Žiadosť č.3
1. Z akých dôvodov došlo v kategórii osobných automobilov o zvýšenie dane až o viac ako 40 percent?

Žiadosť č.2
1. Ako postupovať pri žiadaní o príspevok/finančné prostriedky v zmysle §39a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení poslednej novely 689/2006 Z.z., tzn. existuje nejaká žiadosť, formulár, ak áno kde je prístupná?
2. Aké sú lehoty na podanie žiadosti, prípadne na nahlásenie potrebných údajov?
3. V akom časovom horizonte rozhoduje samosprávny kraj o poskytnutí finančných prostriedkov súkromným školským zariadeniam?
4. Má Žilinský samosprávny kraj zriadené iné školské zariadenie rovnakého druhu (tzn. školu v prírode) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti? 

Žiadosť č.1
1. Usmernenie ohľadom platenia cestenej dane pre podnikateľské subjekty (výšku a číslo účtu úhrady dane).

  • Odpoveď

Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.12.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky