Žiadosti o poskytnutie informácií v roku 2008

<
Žiadosti v roku 2008
 V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 Žiadosť č. 90
1. Ako často aktualizuje Žilinský samosprávny kraj svoju web stránku www.zask.sk?

 Žiadosť č. 89
1. Plánuje ŽSK výstuvbu úplne nových cestných, železničných a vodných mostov v rámci územia ŽSK?
2. Z akých zdrojov bude výstavba mostov financovaná?
3. V katastroch ktorých obcí a miest sa výstavba mostov bude realizovať?

 Žiadosť č. 88
1. Kedy vznikla web stránka ŽSK a aký je názov spoločnosti, ktorá ju vytvorila. Zoznam použitých technológii web stránky?

 Žiadosť č. 87
1. Programový rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na roky 2009-2011.

 Žiadosť č. 86
1. Bude ŽSK vyrábať tabule označujúce kultúrne pamiatky medzi ktoré patrí aj kostol v obci Leštiny?

 Žiadosť č. 85
1. Aký je postup pri prechode dieťaťa od jedného lekára k inému?

 Žiadosť č. 84
1. Sprístupnenie informácie o výške odmeny predsedu ŽSK a jeho podpredsedov, ktorá im bola udelená v roku 2008.

 Žiadosť č. 83
1. Zoznam Detských domovov na území Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č. 82
1. Štruktúra obyvateľstva na základe vzdelania, pohlavia, veku, národností príp. aj vierovyznania.

 Žiadosť č. 81
1. V akom čase sú povinní zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja vybavovať stránky? Je povinnosť sa vopred ohlásiť u daného zamestnanca, ak áno, kde je to zakotvené?

 Žiadosť č. 80
1. Počet hodín odbornej praxe, ktoré musí žiak 4. ročníka odpracovať za celý školský rok? Kto určuje rozdelenie odbornej praxe podľa dátumov a počtu hodín? Sú žiaci povinní vykonávať odbornú prax počas víkendov a sviatkov? Je škola povinná poskytnúť náhradné voľno za prácu cez víkend a počas sviatkov?

 Žiadosť č. 79
1. Zoznam všeobecných lekárov v Žilinskom kraji

 Žiadosť č. 78
1. Ako boli použité prostriedky zo štrukturálnych fondov na projekt Zvýšenie kvalifikácie lekárov v ŽSK v rámci Operačného programu vzdelávanie?

 Žiadosť č. 77
1. Spis č. 5250/2008/OF-001, Cenový výmer č. 7/2008

 Žiadosť č. 76
1. Kde sa na stránke ŽSK nachádzajú informácie o verejnom obstarávaní?
2. Pripravuje ŽSK výberové konanie na dodávateľa leteniek, prípadne služieb cestovnej kancelárie? 

 Žiadosť č. 75
1. Telefónny zoznam Žilinského samosprávneho kraja

 Žiadosť č.74
1. Zoznam krízových stredísk v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: 

a) názov krízového strediska
b) adresa krízového strediska
c) účel zriadenia
d) kapacita
e) kontaktná osoba

 Žiadosť č. 73
1. Kde je potrebné podať žiadosť o pracovné miesto v prípade záujmu pracovať v Liptovskom múzu v Ružomberku, ktorého zriaďovateľom je ŽSK?

 Žiadosť č. 72
1.  Počet žiadostí v zmysle zákona 211/2008 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám adresovaných Žilinskému samosprávnemu kraju.

 Žiadosť č. 71
1. Informácie o projekte Obnova sobášneho paláca v Bytči.

 Žiadosť č. 70
1. Zoznam inštitúcií v Žilinskom kraji, ktoré poskytujú pomoc deťom so syndrómom CAN

 Žiadosť č. 69
1. Koľko financií si vyžiadala celá realizácia stránky Žilinského samosprávneho kraja?

 Žiadosť č. 68
1. Kedy bola informácia o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená uverejnená na stránke Žilinského samosprávneho kraja?

 Žiadosť č. 67
1. Môže dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek šesť rokov navštevovať základnú školu?

 Žiadosť č. 66
1. Kedy možno očakávať vyhlásenie konkurzov na pracovné pozície na Oddelení Implementačná jednotka Operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika?

 Žiadosť č. 65
1. Môže fyzioterapeut samostatne podnikať?

 Žiadosť č. 64
1. Aké podujatia sa budú konať v ŽSK v mesiaci október 2008?

 Žiadosť č. 63
1. Bude v rámci organizačnej štruktúry ŽSK vytvorené samostatné oddelenie na implementáciu fondu mikroprojektov SK-PL resp. akým spôsobom bude táto činnosť riešená?

 Žiadosť č. 62
1. Existuje v Žiline možnosť dovzdelania, teda ukočenia základnej školy externou alebo inou formou?

 Žiadosť č. 61
1. Koľko DD a zariadení sociálnych služieb zriaďuje ŽSK? Aké sú náklady na zariadenia?
2. Koľko takýchto zariadení prevádzkujú iné subjekty? Aké?
3. Aké sú mesačné poplatky v domovoch dôchodcov a domovoch opatrovateľskej služby?
4. Aký je záujem o tieto zariadenia?
5. Aké sú čakacie lehoty na umiestnenie v takýchto zariadeniach?
6. Existujú v rámci ŽSK aj denné stacionáre, či kluby? Aký je záujem o tieto služby?
7. Akú pomoc poskytuje ŽSK ľuďom, ktorí sa doma starajú o starých ľudí?
8. Môžu získať prípadne aj nejaké príspevky od mesta? Ak áno, za akých podmienok?
9. Zabezpečujete aj nejakú formu pomoci pri opatrovaní starých ľudí?
10. Koľko stojí a na koľko hodín denne?
11. Akým spôsobom sa táto asistencia prideľuje, čo všetko treba splniť a akú dobu sa čaká na pridelenie opatrovateľa?

 Žiadosť č. 60
1. Informácie z oblasti cestovného ruchu týkajúce sa možnosti uplatnenia, zavádzania destinačného manažmentu na Slovensku, názorov, aktivít Žilinského samosprávneho kraja / miest v danej oblasti.

 Žiadosť č. 59
1. Aký je počet lekární vo vašom kraji, ktoré vykonávajú lekárenksú pohotovostnú službu v režime 24 hodín.
2. Názvy jednotlivých lekární, ktoré vykonávajú lekárenskú pohotovostnú službu v režime 24 hodín.
3. Aké sú kritériá pri výbere lekární poskytujúcich lekárenskú pohotovostnú službu v režime 24 hodín.

 Žiadosť č. 58
1. Je možné na Úrade Žilinského samosprávneho kraja podať sťažnosť na personál školy, ktorej zriaďovateľom je ŽSK.
2. Ak áno, v akej forme (e-mail, písomone, osobne)

 Žiadosť č. 57
1. Aktuálny zoznam kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č. 56
1. Zoznam všetkých zákaziek, ktoré od Žilinského samosprávneho kraja získala firma Rune, s.r.o., SOAR, s.r.o., RIASTAV, s.r.o., od roku 2006 do súčasnosti.

 Žiadosť č. 55
1. Oznámenie verejných funkcionárov za kalendárny rok 2007 (p. Blanár, p. Lilge)
2. Dátum podania daňového priznania za kalednárny rok 2007 (p. Blanár, p. Lilge)

 Žiadosť č. 54
1. Počet konaní (správnych, príp. súdnych) týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku preneseného výkonu štátnej správy od roku 2002 - 2008.
2. Počet konaní (správnych, príp. súdnych) týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku realizácie samosprávnych kompetencií od roku 2002 - 2008.
3. Výška uhradenej sumy spôsobenej výkonom verejnej moci. 
4. Výška uhradenej regresnej náhrady, ktorú Žilinský samosprávny kraj uhradil štátu v dôsledku spôsobenej škody pri realizácii preneseného výkonu štátnej správy.
5. Výška vymáhanej a uhradenej regresnej náhrady, ktoprú Žilinský samosprávny kraj vymáhal od zamestnancov.
6. Zveril predseda ŽSK právomoc rozhodovať v niektorých veciach niektorému útvaru úradu a je táto skutočnosť uvedená v Organizačnom poriadku Úradu ŽSK.

 Žiadosť č. 53
1. Objem peňazí, ktoré boli vyplatené Jánovi Slotovi, poslancovi Žilinského samosprávneho kraja z rozpočtu kraja od roku 2001 až po súčasnosť.

 Žiadosť č. 52
1. Sprístupnenie informácií o INFOCESTE 5: "OBJAVTE ŽILINSKÝ KRAJ - KLENOT SLOVENSKA", September 2008, IV. ročník, letná vezria.

 Žiadosť č. 51
1. Aké sú aktuálne názvy kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?

 Žiadosť č. 50
1. Je možné získať grant zo Žilinského samosprávneho kraja na vylepšenie web stránky obce, pridanie niektorých moderných internetových aplikácií a doplnenie prekladov do cudzích jazykov? Ako treba postupovať?

 Žiadosť č. 49
1. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá:
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom/investorom,
e) odpustenie poplatkov/daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 1.1.2008 do 30.6.2008.

Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
- výška schválenej podpory v Sk
- forma podpory.

2. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.1.2008 do 30.6.2008 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

 Žiadosť č. 48
1. Aká je pracovná náplň zástupcov zastupujúcich jednotlivých slovenských samosprávnych krajov v Bruseli? 
2. Aké administratívne kroky vykonávajú zástupcovia mestských a územných samospráv za účelom, aby zástupcovia v Slovenskom dome v Bruseli plnili lobovacie pracovné úlohy?
3. Aké sú povinné pracovné kompetencie, ktoré musia zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov SR (vrátane Mgr. Mareka Dvorského) plniť ich pracovným poslaním v Bruseli za jednotlivé samosprávne kraje SR? 

 Žiadosť č. 47
1. Kto sa zúčastnil na júnovom stretnutí zástupcov krajov ohľadom finančnej podpory doplnenia ľudských zdrojov v oblastiach s nedostatkom určitých odborníkov za ŽSK,
2. akým spôsobom sa môže požiadať, a či vôbec môže poskytovateľ primárnej zdravotnej starostlivosti požiadať o finančnú podporu na vyškolenie resp. preškolenie odborníka v odbore všeobecné lekárstvo.

 Žiadosť č.46
1. Aký je mesačný plat predsedu ŽSK Juraja Blanára,
2. od čoho závisí a ako sa vyráta,
3. menil sa s mierou rastu priemernej mzdy v SR,
4. aké odmeny dostal?

 Žiadosť č.45
1. Vzhľadom na skutočnosť, že v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. pre dospelých Ul. Ľ.Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto
3. sú zverejňované informácie o údajnom prečerpaní rozpočtových prostriedkov zariadenia za 1. až 4. mesiac roku 2008, žiadam aby pracovníkom zariadenia bola sprístupnená informácia:
4. rozpočet prostriedkov na tovary a služby mesiace 1 -4 2008
5. rozpočet prostriedkov na mzdy mesiace 1 – 4 2008
6. čerpanie prostriedkov na tovary a služby za mesiace 1 – 4 2008
7. čerpanie prostriedkov na mzdy za mesiace 1 – 4 2008

 Žiadosť č.44
1.
prečo bol odvolaný MUDr. Koleják z postu riaditeľa NsP Trstená,
2. kedy bude konkurz na nového riaditeľa NsP Trstená,
3. kedy bude menovaný riaditeľ Územnej polikliniky v Námestove?  

 Žiadosť č.43
1.
prehľad zákaziek , kt. od ŽSK získali spoločnosti SOAR a RIASTAV v rokoch 2006, 2007 a 2008 (názov zákazky a sumu, prípade termín výberového konania).

 Žiadosť č.42
1. koľko stálo vypracovanie projektu na riešenie situácie na ceste II/507 úsek Bytčianska,
2. koľko stála realizácia a následné odstránenie nesprávneho značenia,
3. kedy bude zrealizovaná 1. etapa vypracovaného projektu,
4. zaradenie do dopravnej komisie,
5. oprava názvu ulice v projekte.

 Žiadosť č.41
1. Je pravdou, že prenajímateľom nemocničnej lekárne, a teda výhradným dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu do NsP Dolný Kubín sa stala súkromná spoločnosť bez akejkoľvek predchádzajúcej súťaže. Pritom ide o dodávateľa, ktorý neponúka najvýhodnejšie ceny tovaru v pomere ku kvalite (podľa vyjadrení zdravotníkov, i lekárnikov). Ako je to možné a odkedy je tento stav oficiálny?

 Žiadosť č.40
1. Zoznam držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

 Žiadosť č.39
1. Majetkové podiely v iných spoločnostiach?

 Žiadosť č.38
1. kedy a prečo boli niektoré lekárne zdravotníckych zariadení ŽSK predané spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s. Nové Mesto nad Váhom?

 Žiadosť č.37
1. zoznam zásobovania teplom a výkony pre Žilinský kraj

 Žiadosť č.36
1. potvrdenie vyjadrenia hovorcu úradu Petra Kubicu k článku zo dňa 3.5.2008 v denníku Pravda

 Žiadosť č.35
1. kedy bolo výberové konanie na odpredaj rybníkov pri PŠR v Mošovciach,
2. kde a kedy bolo zverejnené. 

 Žiadosť č.34
1. informácie o externých štúdiách

 Žiadosť č.33
1. Informácie o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti podľa výpisu z listu vlastníctva č.5343

 Žiadosť č.32
1. vyznačenie parciel, ktoré označujú plánované využitie pozemkov

 Žiadosť č.31
1. informácie o vývoji obyvateľov, štruktúru podľa veku v okrese, technická infraštruktúra, pocty zariadení sociálnych služieb, škôl – matersky, základných, stredných, vysokých a informácie o prírodných zdrojoch v okrese – výmery ornej pôdy , lesov, ovocných sadov, viníc, percentuálny vývoj nezamestnanosti...

 Žiadosť č.30
1. údaje o projekte (rekonštrukcia podkrovia Gymnázia M. M. Hodžu): požadovaná suma, ciele projektu a niektoré technické detaily?

 Žiadosť č.29
1. informácie o integrácii žiakov 

 Žiadosť č.28
1. dôvod znižovania počtu žiakov na Gymnáziu vo Vrútkach?

Žiadosť č.27
1. informáciu o tom kto má na starosti údržbu svahu nad dopravnou komunikáciou pod Strečnom, prípadne správu o opravných prácach a spevňovaní svahu.

Žiadosť č.26
1. informácie o finančných prostriedkoch , ktoré škola získala z odpredaja časti nehnuteľného majetku – pozemku v areáli SZŠ v Žiline

 Žiadosť č.25
1. koľko bolo podaných projektov, resp. žiadostí z eurofondov, prípadne z iných fondov na rozvoj MSP,
2. koľkí vyhoveli,
3. a o aké projekty išlo.