Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva ŽSK

  • Otázka

Zaslanie zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva ŽSK dňa 21.12.2020. 

  • Odpoveď

Zasielame Vám prepis zvukového záznamu z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 21. decembra 2020 k bodu 5 - návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja. Obrazovo – zvukový záznam z vyššie uvedeného zasadnutia je zverejnený na web stránke samosprávy v linku:
https://www.youtube.com/watch?v=P0Pu56cLzMQ&feature=youtu.be