Kópie vyjadrení ŽSK k podnetom.

 

  • Otázka

Kópie vyjadrení ŽSK k podnetom spol. VULCANUS, s.r.o. Žilina (z roku 2020 a 2021, bez príloh) pre  Krajskú prokuratúru Žilina a Generálnu prokuratúru Bratislava.

  • Odpoveď

V zmysle § 18 ods. 2 infozákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

V zmysle § 11 ods. 1 písm. h) infozákona povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy. Po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu povinná osoba uvádza, že aktuálne prebieha výkon dozoru prokuratúrou nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy (preskúmavanie zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy) v rámci pôsobnosti prokuratúry upravenej zákonom č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov na základe podnetu spoločnosti VULCANUS, s.r.o., so sídlom Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina.

Povinná osoba samozrejme uznáva právo žiadateľa na informáciu o výsledku vyššie uvedeného dozoru – ten je navyše povinná osoba aj povinná sprístupniť, ak to vyslovene nezakazuje osobitný predpis. Žiadateľ však žiada sprístupniť vyjadrenia povinnej osoby v rámci ešte len prebiehajúceho výkonu dozoru, čomu povinná osoba nevyhovuje zo zákonného dôvodu na obmedzenie sprístupnenia informácie alebo nesprístupnenia informácie podľa § 11 ods. 1 písm. h) infozákona. Vyjadrenia predložené povinnou osobou Krajskej prokuratúre Žilina sa priamo týkajú výkonu dozoru, navyše dokumenty, ktorých kópie žiadateľa žiada, sa netýkajú výsledku dozoru, ale jeho výkonu, a preto sú vylúčené zo sprístupňovania. Správny orgán je toho právneho názoru, že výkon dozoru nemožno oddeliť od kópií jednotlivých vyjadrení, ktoré treba vnímať ako jeden celok a tento celok sa týka práve výkonu dozoru, ktorý realizuje Krajská prokuratúra Žilina na podnet spoločnosti VULCANUS, s.r.o., so sídlom Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina.

Najvyšší súd Slovenskej republiky aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre viackrát zaujali stanovisko, že obsahom základného práva na prijímanie informácií nie je právo dostávať informácie podľa predstáv a očakávaní účastníka konania (napr. rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 10/99).

V zmysle § 22 ods. 1 infozákona ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.