Obchvat - Obec Lokca

 

  • Otázky

1.)
V súvislosti z touto situáciou , ako je možné postaviť stavbu na mieste , kde podľa nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN VÚC Žilinského kraja) je naplánovaná výstavba okružnej križovatky z obchvatom obce?

2.)
Slovenská správa ciest nevydala žiadne stanovisko k napojeniu na cestu I/78 , je platné stavebné povolenie bez záväzného stanoviska SSC Bratislava?

3.)
V zmenách a doplnkoch č.2 územného plánu obce Lokce z roku 2017 (z nám neznámych dôvodov) sa už v grafickej časti (číslo výkresu 3) na predmetných parcelách (t. j. parc. č. C-KN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22) však už objavuje ako existujúca plocha výroby, skladov a zariadení technickej výroby. Pritom v prvotnom územnom pláne obce v tejto lokalite figuruje okružná križovatka s preložkou cesty I/78. Je platný územný plán č.2 obce Lokca, ktorý nespĺňa stavebný zákon? Je platné stavebné povolenie keď spomenutá lokalita nie je uvedená v územnom pláne v textovej a záväznej časti? Má táto plocha platné stavebné povolenie?

4.)
Žiadam o vyjadrenie komplexne k tejto veci , žiadam zverejniť záväzné stanovisko k tejto 8 veci , tak aby obec konala v súlade z platnou legislatívou.

5.)
Žiadam preskúmať oprávnenosť umiestnenia, výstavby a samotnej prevádzky jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré prevádzkujú svoje činnosti na lokalite v súbehu s križovatkou I/78 a II/520 resp. pozemkoch parc. č. C-KN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22 Informáciu žiadam zverejniť elektronickú schránku Číslo schránky: E0002575520. Žiadam preskúmať oprávnenosť umiestnenia, výstavby a samotnej prevádzky jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré prevádzkujú svoje činnosti na lokalite v súbehu s križovatkou I/78 a II/520 resp. pozemkoch parc. č. CKN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22-plocha skladov a parc. č. C-KN 893/12,13 a 27 plocha autoumyváreň , kde je tato plocha zaradená spätne - doplnok k územnému plánu D3.1 do návrhu ZaD č.3 , podľa tvrdenie stavebnej komisie Lokca že má kladné stanovisko z SSC Bratislava a IVSC Žilina čo sa nezakladá na pravdivých informáciách.

  • Odpovede
K bodu 1-
Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení (ďalej „ÚPN VÚC ŽK“), t. j. územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne, je spracovaný v mierke M = 1:50 000 a rieši územné rozvojové javy nadregionálneho a regionálneho významu v podrobnosti funkčných plôch a územných koridorov regionálnej a nadregionálnej úrovne. ÚPN VÚC ŽK v platnom znení navrhuje v dotknutom území obchvat obce Lokca v záväznej časti v etape výhľad nasledovne: 5.3.30.a) v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu cesty I/78 v trase a úsekoch: stavebná úprava Oravský Podzámok, stavebná úprava sedlo Príslop, preložky Hruštín, Babín, Lokca v kategórii C 9,5/70-60, cesta regionálneho významu.

 

Vzhľadom na podrobnosť riešenia sa nezaoberá riešením konkrétneho tvaru križovatky a ani nestanovuje konkrétne parcely, na ktorých sa má riešený obchvat nachádzať. Obec Lokca má povinnosť v záväznej časti platnéhoÚzemného plánu obce Lokca zabezpečiť územnú rezervu pre obchvat obce. V dotknutom území následne nie je možné umiestniť inú stavbu okrem obchvatu, resp. hypoteticky je možné umiestniť stavbu v dotknutom území za podmienky, že bude odstránená v prípade výstavby obchvatu. Podmienky výstavby prevádzok by mali byť presne stanovené v územnom rozhodnutí resp. stavebnom povolení, ktoré však samospráva nemá k dispozícii.

K bodu 2-
Vzhľadom na to, že v zmysle § 3d) ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „cestný zákon“) sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce vo vlastníctve štátua v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy, nie sme kompetentní podať Vám v tejto veci informácie. Vašu žiadosť sme postúpili Okresnému úradu v Žiline, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina 8, ktorý v súčasnosti v predmetnej veci realizuje štátny odborný dozor.

K bodu 3-
Podľa Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. tried v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný