Obchvat - Obec Lokca

 

  • Otázky

1.)
V súvislosti z touto situáciou , ako je možné postaviť stavbu na mieste , kde podľa nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN VÚC Žilinského kraja) je naplánovaná výstavba okružnej križovatky z obchvatom obce?

2.)
Slovenská správa ciest nevydala žiadne stanovisko k napojeniu na cestu I/78 , je platné stavebné povolenie bez záväzného stanoviska SSC Bratislava?

3.)
V zmenách a doplnkoch č.2 územného plánu obce Lokce z roku 2017 (z nám neznámych dôvodov) sa už v grafickej časti (číslo výkresu 3) na predmetných parcelách (t. j. parc. č. C-KN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22) však už objavuje ako existujúca plocha výroby, skladov a zariadení technickej výroby. Pritom v prvotnom územnom pláne obce v tejto lokalite figuruje okružná križovatka s preložkou cesty I/78. Je platný územný plán č.2 obce Lokca, ktorý nespĺňa stavebný zákon? Je platné stavebné povolenie keď spomenutá lokalita nie je uvedená v územnom pláne v textovej a záväznej časti? Má táto plocha platné stavebné povolenie?

4.)
Žiadam o vyjadrenie komplexne k tejto veci , žiadam zverejniť záväzné stanovisko k tejto 8 veci , tak aby obec konala v súlade z platnou legislatívou.

5.)
Žiadam preskúmať oprávnenosť umiestnenia, výstavby a samotnej prevádzky jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré prevádzkujú svoje činnosti na lokalite v súbehu s križovatkou I/78 a II/520 resp. pozemkoch parc. č. C-KN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22 Informáciu žiadam zverejniť elektronickú schránku Číslo schránky: E0002575520. Žiadam preskúmať oprávnenosť umiestnenia, výstavby a samotnej prevádzky jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré prevádzkujú svoje činnosti na lokalite v súbehu s križovatkou I/78 a II/520 resp. pozemkoch parc. č. CKN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22-plocha skladov a parc. č. C-KN 893/12,13 a 27 plocha autoumyváreň , kde je tato plocha zaradená spätne - doplnok k územnému plánu D3.1 do návrhu ZaD č.3 , podľa tvrdenie stavebnej komisie Lokca že má kladné stanovisko z SSC Bratislava a IVSC Žilina čo sa nezakladá na pravdivých informáciách.

  • Odpovede
K bodu 1-
Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení (ďalej „ÚPN VÚC ŽK“), t. j. územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne, je spracovaný v mierke M = 1:50 000 a rieši územné rozvojové javy nadregionálneho a regionálneho významu v podrobnosti funkčných plôch a územných koridorov regionálnej a nadregionálnej úrovne. ÚPN VÚC ŽK v platnom znení navrhuje v dotknutom území obchvat obce Lokca v záväznej časti v etape výhľad nasledovne: 5.3.30.a) v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu cesty I/78 v trase a úsekoch: stavebná úprava Oravský Podzámok, stavebná úprava sedlo Príslop, preložky Hruštín, Babín, Lokca v kategórii C 9,5/70-60, cesta regionálneho významu.

 

Vzhľadom na podrobnosť riešenia sa nezaoberá riešením konkrétneho tvaru križovatky a ani nestanovuje konkrétne parcely, na ktorých sa má riešený obchvat nachádzať. Obec Lokca má povinnosť v záväznej časti platnéhoÚzemného plánu obce Lokca zabezpečiť územnú rezervu pre obchvat obce. V dotknutom území následne nie je možné umiestniť inú stavbu okrem obchvatu, resp. hypoteticky je možné umiestniť stavbu v dotknutom území za podmienky, že bude odstránená v prípade výstavby obchvatu. Podmienky výstavby prevádzok by mali byť presne stanovené v územnom rozhodnutí resp. stavebnom povolení, ktoré však samospráva nemá k dispozícii.

K bodu 2-
Vzhľadom na to, že v zmysle § 3d) ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „cestný zákon“) sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce vo vlastníctve štátua v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy, nie sme kompetentní podať Vám v tejto veci informácie. Vašu žiadosť sme postúpili Okresnému úradu v Žiline, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina 8, ktorý v súčasnosti v predmetnej veci realizuje štátny odborný dozor.

K bodu 3-
Podľa Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. tried v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) eviduje v predmetnej lokalite jedinú žiadosť o vyjadrenie k stavbe z hľadiska záujmov cestnej siete vo vzťahu k dopravnému pripojeniu pripravovanej stavby - skladov stavebných materiálov, dreva, výrobkov z dreva, železa a pod. na parc. č. C-KN 893/2, 4, 5, 1210/3 a 1988/22 v k. ú. Lokca. Žiadosť o vyjadrenie k predmetnej stavbe pod č.2009/00190-002 z 21. 1. 2009 vtedy riešil Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina (v tom čase existovali orgány špecializovanej štátnej správy). Tento, vtedy vecne príslušný cestný správny orgán, vyzval žiadateľa (LUG-NK, s.r.o., Námestovo) k predloženiu projektovej dokumentácie dopravného napojenia, vrátane stanovísk majetkového správcu cesty I/78 t. j. SSC IVSC Žilina, ako aj okresného dopravného inšpektorátu. Zároveň bol upozornený na skutočnosť, že cestný správny orgán bude v predmetnej veci ďalej konať až po doložení predmetných stanovísk a projektovej dokumentácie. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina sa totiž ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3b) cestného zákona vyjadruje k pripájaniu komunikácií a zriadení vjazdu na cesty I. triedy v rámci územného konania záväzným stanoviskom, ktoré je možné vydať na základe stanoviska správcu dotknutej pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu z hľadiska technického riešenia dopravného pripojenia. K tomu je potrebné kapacitné posúdenie novovzniknutej križovatky, súlad technického riešenia dopravného pripojenia s platnými technickými normami, rovnako tak súlad s územným plánom obce. Nakoľko žiadateľ na predmetnú výzvu nereagoval, nemohlo byť povolenie na zriadenie vjazdu, resp. pripojenia prístupovej komunikácie na cestu I/78 zo strany cestného správneho orgánu vydané.

Územný plán obce sa stáva platným až po udelení § 25 Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon) príslušným orgánom štátnej správy – Okresný úrad v Žiline a jeho následnom schválení v zastupiteľstve obce a vyhlásení jeho záväznej časti formou všeobecne záväzného nariadenia. ŽSK ako orgán územnej samosprávy nedisponuje informáciami, či Zmeny a doplnky č.2 získali § 25 Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení a boli následne schválené v Zastupiteľstve obce Lokca.

K bodu 4-
ŽSK nie je kompetentný v tejto veci konať a teda nemá k dispozícii požadované informácie. Odporúčame Vám preto obrátiť sa na Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý Vás môže usmerniť v danej veci kompetenčné alebo Vám navrhne, ako ďalej postupovať. 

K bodu 5-
Preskúmanie oprávnenosti umiestnenia, výstavby a prevádzky uvedených prevádzok nie je v kompetenciách Žilinského samosprávneho kraja. Samospráva je územnou samosprávou regionálnej úrovne, ktorá má kompetencie stanovené Zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení. V zmysle platnej legislatívy nevykonáva kontrolu a riadenie výkonov územnej samosprávy. Odporúčame Vám preto obrátiť sa na Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý Vás môže usmerniť v danej veci kompetenčne alebo vám navrhne, ako ďalej postupovať.