Náhradná trasa prejazdu vozidiel

 

  • Otázka

Prečo pre náhradnú trasu prejazdu vozidiel počas rekonštrukcie nebol využitý prechod cez rieku Orava zv. Brod sa už pri prevádzaní opravy mosta tento brod dal využívať. Chcel by som vedieť pravé dôvody prečo tento účel využitia s menšími finančnými nákladmi sa nenavrhol, ale ten drahší variant a pritom aj viac zaťažený na zničenie časti územia tým, že sa musí vyrúbať veľa hodnotných drevín. Toto nikoho netrápi, že budú vyrúbané cenné stromy a vynaložené zbytočne finančné náklady na postavenie náhradnej trasy.

  • Odpoveď

Spoločnosť Structing, s.r.o., ako autor projektovej dokumentácie „Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel“, pri výbere vhodnej alternatívy dočasného premostenia vychádzala minimálne zo štyroch variantným riešení, ktoré boli na niekoľkých stretnutiach prezentované, odkonzultované a zapracované boli viaceré pripomienky zainteresovaných strán. Alternatíva vybudovania mostného provizória v mieste tzv. brodu cez rieku Orava bola zavrhnutá projektantom hneď z niekoľkých dôvodov: akceptovať variantu „provizória ako brodu“ je nemožné z dôvodu vysokej prietočnosti stáleho vodného toku Orava a taktiež protipovodňových opatrení na vodnej nádrži Oravská priehrada (znižovanie výšky vodnej hladiny v nádrži pri dlhotrvajúcich dažďoch a s tým súvisiace priame ohrozenie eventuálneho brodu). Navyše brod cez rieku je možné z hľadiska bezpečnosti využiť len pre nákladné vozidlá a len v čase mimo zimného obdobia. Predpokladaná doba realizácie rekonštrukcie predmetného mostného objektu je minimálne 6 mesiacov, mimo zimného obdobia, a preto vyššie uvedené dôvody bolo nevyhnutné akceptovať pri finálnom výbere alternatívy dočasného premostenia počas rekonštrukcie mostného objektu.

Zároveň podotýkame, že k projektu je vydané Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, č. OU-ZA-OSZP1-2020/036548-007, zo
dňa 14.10.2020, v ktorom Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja povoľuje výnimku zo zákazov ustanovených v §15 ods. 1 písm. e) zákona, t. j. rúbať dreviny v území, kde v zmysle zákona platí 4. stupeň územnej ochrany.Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja výrub zelene v súvislosti s projektom „Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel“ na parcelách KN-C č. 940/1, 1220 v k. ú. Podbiel za podmienok: Predmetný výrub vykonať v čase vegetačného pokoja od 1.10. do 31.03. príslušného kalendárneho roka. Vyrúbať len dreviny nevyhnutné na zrealizovanie dočasného stavebného objektu a prestavby mostného objektu. Výrubom nepoškodiť okolité dreviny, biotopy a ich druhy, neohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Podľa možností následne zrealizovať primeranú náhradnú výsadbu pôvodných drevín do voľných miest brehu rieky Orava.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky