Obsadenie pracovnej pozície - farmaceut ŽSK

  • Otázka

Akým spôsobom bolo pracovné miesto - farmaceut Žilinského samosprávneho kraja obsadené?

  • Odpoveď

Osobný pohovor na pracovnú pozíciu „farmaceut samosprávneho kraja (skrátený úväzok 7,5 hodiny týždenne)“ bol zverejnený dňa 30.05.2019 na stránke Profesia.sk a tiež na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja.

Termín na posielanie prihlášok bol stanovený do 09.06.2019. Z prihlásených uchádzačov boli na osobný pohovor pozvaní štyria uchádzači.

Osobného pohovoru sa zúčastnili traja uchádzači, jeden sa z dôvodu nevyhovujúceho termínu ospravedlnil a nezúčastnil sa.

Osobný pohovor na pracovnú pozíciu farmaceut Žilinského samosprávneho kraja sa konal dňa 20.06.2019 v budove úradu ŽSK.

Výberová komisia bola zložená z troch členov – zamestnancov úradu ŽSK – v nasledovnom zložení:

PhDr. Silvia Pekarčíková – riaditeľka odboru zdravotníctva
JUDr. PhDr. Martin Cingel – riaditeľ Úradu ŽSK
PhDr. Zdenka Klincová – poverená vedením oddelenia ľudských zdrojov

S pozvanými uchádzačmi bol realizovaný ústny pohovor pred výberovou komisiou. Po ukončení osobného pohovoru bolo komisiou rozhodnuté, že vybraným uchádzačom na pozíciu „farmaceut samosprávneho kraja“ je Mgr. Jana Stankovičová.

Požiadavky na uchádzača o pracovnú pozíciu farmaceut samosprávneho kraja boli zverejnené v nasledovnom znení:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Farmaceutická fakulta (Mgr., PharmDr. ...),
  • odborná prax v oblasti farmácie min. 5 rokov,
  • aktívna znalosť práce s PC na pokročilej úrovni (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
  • základné znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy a zdravotníctva (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ...), vyhláška č. 129/2012 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu lekárenskú prax,
  • znalosti z oblasti fungovania zdravotníctva vítané,
  • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť tímovej práce, lojálnosť, flexibilita, vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla sk. „B“, aktívny vodič.

Pracovný pomer s Mgr. Janou Stankovičovou bol uzatvorený dňom 09.07.2019 a na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR č. Z042877-2019 zo dňa 06.08.2019 bola Mgr. Jana Stankovičová vymenovaná do funkcie farmaceut Žilinského samosprávneho kraja s účinnosťou od 22.08.2019.