Výberového konania a voľby riaditeľa školy na Gymnáziu v Bytči

 

  • Otázky
1. Ako naložil ŽSK s právnymi a skutkovými tvrdeniami, uvedenými v mojej žiadosti zo dňa 24 .11.2019 vo veci výberového konania a voľby riaditeľa školy na Gymnáziu v Bytči, a či dospel k záveru, že výberové konanie a voľba riaditeľa sa bude opakovať.
2. Prečo nebol žiadateľ ani po viac ako dvoch mesiacoch od podania žiadosti informovaný o jej vybavení.
3. Aké stanovisko zaujal ŽSK k informácii o diskriminačnom a  protiprávnom postupe pri kreovaní rady školy z radov rodičov žiakov.
4. Ako ŽSK vyhodnotil informáciu, že Štatút rady školy pri Gymnáziu v Bytči, je neplatný, teda rada školy vykonávala výberové konanie a voľbu riaditeľa bez svojho základného procesného predpisu.
5. Kto je riaditeľom Gymnázia v Bytči od 1.1.2020 a na základe akého právneho titulu, respektíve, kto je poverený vedením tejto školy a na základe akého právneho titulu.
6. Kedy sa uskutoční zákonná voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri Gymnáziu v Bytči. 

 

  • Odpovede
K bodu 1- 
ŽSK postupuje pri vybavovaní sťažností a podnetov podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v neskoršom znení (ďalej len „ zákon o sťažnostiach“), ktorý upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností. Vašou žiadosťou zo dňa 24.11.2019 myslíte pravdepodobne mailovú správu, ktorá bola doručená dňa 25.11.2019 o 9:33 AM elektronicky na adresu: , označená ako Fwd: List na VUC. Predmetná správa neobsahovala žiadny text, obsahovala však prílohu s názvom List na VÚC. Pretože predmetná žiadosť bola podaná v elektronickej podobe, v zmysle ust. § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach musela byť autorizovaná podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Keďže Vaša žiadosť nebola do piatich pracovných dní potvrdená žiadnym zo spôsobov uvedených v ust. § 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach, v súlade s týmto ustanovením bola odložená.

 

K bodu 2-
Odpoveď vyplýva z odpovedi na predchádzajúcu otázku. Vaša žiadosť zo dňa 24.11.2019 neobsahovala zákonom predpísané náležitosti podania, ktoré by bolo možné v zmysle zákona o sťažnostiach vyhodnotiť ako sťažnosť a preto bola odložená. 

K bodu 3-

Stanovisko k Vami uvádzaným informáciám v plnom rozsahu zaujme ŽSK v zákonom stanovenej lehote, po prešetrení Vašej žiadosti doručenej dňa 16.12.2019 listinne a obsahujúcej Váš podpis a doplnenia žiadosti doručeného dňa 19.12.2019 rovnako listinne a tiež vlastnoručne podpísaného. Predmetné žiadosti boli zaevidované a boli pridelené na prešetrenie zamestnancovi príslušného odboru. Lehota na vybavenie sťažnosti daná v ust. § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní a v prípade Vašej žiadosti zo dňa 16.12.2019 uplynie zákonom stanovená lehota na vybavenie sťažnosti dňa 16.3.2020.

K bodu 4-

Rovnako ako pri predchádzajúcej otázke, ŽSK k Vami uvádzaným informáciám poskytne stanovisko v plnom rozsahu v zákonom stanovenej lehote.

K bodu 5-

Riaditeľkou Gymnázia v Bytči je Mgr. Slavka Sitarčíková, vymenovaná do funkcie riaditeľa dňa 16.12.2019 s účinnosťou od 1.1.2020, v súlade s ust. § 3 ods.1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 6- 
Dĺžka funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy je v zmysle ust. § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov štyri roky. V zmysle ust. § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, voľby členov rady školy z rodičov žiakov školy sa musia uskutočniť najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy. Ustanovujúce zasadnutie súčasnej rady školy sa konalo dňa 6. 4. 2016. V zmysle vyššie uvedeného sa uskutočnia voľby (aj) zástupcov rodičov žiakov do rady školy najneskôr dňa 6. 4. 2020. Pre úplnosť ale uvádzame, že v priebehu funkčného obdobia rady školy môže dôjsť k odstúpenia člena rady školy alebo zániku členstva člena rady školy napr. z toho dôvodu, že žiak rodiča, ktorý je členom rady školy prestane byť žiakom školy. V takom prípade by došlo buď k doplňujúcej voľbe, alebo k doplneniu rady školy kooptovaním členov, ktorý sa v posledných voľbách umiestnili ako ďalší v poradí za odstupujúcim členom rady školy. Ktorý z týchto dvoch spôsobov doplnenia členov rady školy sa v Gymnáziu v Bytči uplatní, záleží na znení Štatútu rady školy, ktorý v súlade s ust. § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, upravuje aj spôsob doplňovania členov rady školy. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky