Výstupy JUDr. Michala Miškoviča - advokátska kancelária a.s.

 

  • Otázka

Všetky písomné výstupy, ktoré ŽSK dodala advokátska kancelária Michala Miškoviča.

  • Odpoveď

Posielame Vám zoznam výstupov, ktoré Žilinskému samosprávnemu kraju dodala resp. na ktorých spolupracovala JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o.

- Akcionárska zmluva Final 23.8.ILaZM2
- Akcionárska zmluva MDaVSR a ŽSK Letisková spoločnosť Žilina, a. s. návrh ŽSK
- Analýza možnosti poskytovať informácie k súťažiam
- Analýza súťaž ŽSK na CT dopadová štúdia_final
- Analýza záporne vlastné imanie ŽLS a trestnoprávna zodpovednosť
- Analýza ŽSK CT
- Vyvlastnenie AS Žilina – harmonogram postupu
- Definície pojmov – podklad pre správne konanie na ÚVO
- Dohoda o splatení záväzku - SAD Žilina 2018 - 2 pripomienky AK MM
- Dohoda o splatení záväzku - SAD Žilina 2018 FINAL
- Doplnenie Návrhu na záznam k zákonnému vecnému bremenu – pre vjazd autobusov
- Informácia o priebehu verejného obstarávania – spolupráca na príprave podkladov k Zastupiteľstvu ŽSK
- Inštitút verejnej dopravy_ odpoveď OZ KOVO k poskytovaniu služieb autobusovej dopravy
- Pripomienkovanie a úprava konceptu Zmlúv z roku 2018 Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
- Krajsky súd Žilina_vyjadrenie k žalobe Z 2550_2019
- List - Doručenie výkladového stanoviska MD na ÚVO za ŽSK 21082019
- List - Odpoveď AK UFGB na žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie č. 15102018
- Listy - Odpoveď AK UFGB na žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie č. 22112018- DK pripomienky
- List Rada ÚVO za ŽSK 01102019
- Námietky Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
- Návrh na záznam pre zákonne vecne bremeno ŽSK AS Bytča
- Návrh na záznam pre zákonne vecne bremeno ŽSK autobusy
- Návrh na záznam pre zákonne vecne bremeno ŽSK autobus. stanica Vrútky
- Navrhované znenie listu ŽSK na SAD Žilina k Dohode o splatení záväzku 28052019
- Odoslaný_záznam_MH_MANAŽMENT,_A._S. v súvislosti so zabezpečením Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
- Odoslaný_záznam_OKRESNÝ_ÚRAD_ŽILINA_final_05082019 v súvislosti s konaním dopravného správneho orgánu
- Odpoveď Organizátorovi RIDS_v súvislosti s poplatkami za vstupy dopravcov na autobusové stanice
- Odpoveď SAD Žilina_pripomienky Miškovič k možnostiam uzatvorenia dodatku k 10 ročnej platnej zmluve o službách prímestskej autobusovej dopravy
- Opis predmetu zákazky PP zástavky na užívanie (sprístupnenie) autobusových nástupišti
- Formulár na zápis zmien Letisková spol. Žilina
- Pracovná disciplína – analýza
- Právna analýza k autobusovým staniciam Žilina 05- 2019
- Právna ochrana zdravotníckych pracovníkov
- Právne prostriedky ochrany dotknutej osoby
- Servisná podpora pre informačný systém
- Elektronizácia služieb v ŽSK – stanovisko k ukončenej zákazke
- Spôsoby prevodu majetku obce
- Stanovisko k návrhom riešenia od dopravcu
- STANOVY Letisková spoločnosť Žilina, a. s. návrh ŽSK 20062019
- TS žilinské autobusy - pripomienky
- Priame rokovacie konanie - podmienky a priebeh pre obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy
- Vyjadrenie k námietkam SAD Trenčín
- Vyjadrenie k stanoviskám VÚD a PMU_úpravy 04092019
- Vyjadrenie k správe z Protimonopolného úradu
- Vyjadrenie k neprimeranej výške bankovej záruky
- Výzva dopravcovi SAD Žilina_poplatky
- Výzva na upustenie od protipráv. konania Dolnooravská nemocnica_18092018
- Vzory žiadostí podľa Tlačového zákona
- Návrh Zmluvy o Ochrana investície_ŽSK_SAD ZA_2019-11-09_7DEF_v14_11_2019 – 18112019
- ZÁPIS z 11-12-19-Predstavenstvo-1
- Zhotovenie strategického dokumentu pre ŽSK – Plán dopravnej obslužnosti, stanovisko
- Návrh zmluvy o platení poplatkov za prístupy spojov prímestskej autobusovej dopravy na autobusové stanice
- Návrh zmluvy o používania Letiska Žilina mimo prevádzkovej doby
- Návrh Zmluvy o nájme autobus. stanice nástupištia INTEGRATOR _14112018
- Pripomienkovanie a úprava Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickej evidencie
- Pripomienkovanie a úprava Zmlúv o službách prímestskej autobusovej dopravy podľa 5-tich regiónov ŽSK, priebežná úprava pripomienok počas verejnej súťaže aj priameho rokovacieho konania
- Zmluva o spolupráci ŽSK a RIDS 2019
- Žiadosť o sprístupnenie informácií_Úradu pre VO – stanovisko
- Analýza možností obstarania služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme – komparácia dokumentov v rámci ŽSK, SR a ČR


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky