Určenie stavebného úradu

  • Otázka

Ktorý orgán je stavebným úradom pre cestu II/584 vo vlastníctve ŽSK pre úsek v okrese Liptovský Mikuláš v zmysle stavebného zákona?

  • Odpoveď

V zmysle § 3, ods. 5 zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) sú orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie príslušné okresné úrady, ktoré vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy a zároveň sú v zmysle § 3a, ods. 3 tohto istého zákona aj špeciálnymi stavebnými úradmi pre cesty II. a III. triedy.

Na základe vyššie uvedeného máme za to, že stavebným úradom pre cestu II/584 v okrese Liptovský Mikuláš je Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky