Výška mzdových nákladov zamestnancov pri vypracovávaní projektov

 

  • Otázka

Výška mzdových nákladov zamestnancov pri vypracovávaní projektov, ktoré boli financované z národných zdrojov alebo zahraničných zdrojov, a tých ktoré boli financované z fondov EÚ v období rokov 2014-2020. Počet zamestnancov, ktorí pracujú výhradne na riadení grantov resp. dotácií alebo na ich politikách za každý rok. 

  • Odpoveď

V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je Žilinský samosprávny kraj povinný sprístupniť informácie, ktoré má ako povinná osoba k dispozícii.

Samosprávny kraj nedisponuje konkrétnym prehľadom informácií, ktoré žiadateľ požaduje v žiadosti o poskytnutie informácií.

Zákon č. 211/2000 Z. z. neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať nové informácie, ktoré v momente podania infožiadosti neexistujú. Vytváraním úplne novej informácie sa rozumie, keď žiadatelia požadujú od povinných osôb vypracovanie rozborov, analýz, referátov, poskytnutie odborných alebo politických stanovísk prognóz, usmernení a výkladov právnych predpisov alebo keď posielajú povinnej osobe otázky na subjektívne názory predstaviteľov povinnej osoby na určitý problém, pričom povinná osoba nemá takéto dokumenty alebo informácie vytvorené (spracované). 

Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť bez toho, aby sa žiadosť stala pokynom na výkon určitých činností alebo postupu povinnej osoby.

V zmysle zákona o informáciách nevyplýva, že by povinné osoby museli vykonávať na žiadosť oprávnených osôb také úkony, ktoré nesmerujú k výkonu ich právomocí alebo realizovať šetrenie či kontrolnú alebo vyhodnocovaciu činnosť na požiadanie oprávnených osôb. Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť.

V zmysle § 22 ods. 1 infozákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.