Poskytnutie grantu, dotácie resp. iné formy podpory subjetku

  • Otázka

Aké granty, dotácie, alebo iné formy podpory poskytol Žilinský samosprávny kraj?

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) v roku 2019 podporil žiadosť občianskeho združenia Hurbanko, o. z. v rámci participatívneho rozpočtu podľa VZN ŽSK č. 55/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu ŽSK. V prílohe č. 1 Vám zasielame podklady, ktoré subjekt predložil pri podaní žiadosti a vydokladovaní použitia finančných prostriedkov (Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/8, Vyúčtovanie dotácie a Žiadosť o dotáciu).