Inzercia Žilinského samosprávneho kraja

  • Otázka

- ktorí zamestnanci z Oddelenia komunikácie Úradu ŽSK rozhodovali o umiestnení inzercie podľa objednávok 00582/2019 (13.09.2019), 00581/2019 (12.09.2019) a 00580/2019 (12.09.2019) v súhrnnej hodnote 32 400 eur?
- ak by niektorý z týchto zamestnancov bol v skutočnom, vnímanom alebo potenciálnom konflikte záujmov pre predchádzajúce zamestnanie, bol by povinný upovedomiť svojho nadriadeného?

- ktorí zamestnanci z Oddelenia komunikácie Úradu ŽSK doposiaľ rozhodovali alebo rozhodujú o umiestnení platenej inzercie ŽSK v roku 2020?
- ak by niektorý z týchto zamestnancov bol v skutočnom, vnímanom alebo potenciálnom konflikte záujmov pre predchádzajúce zamestnanie, bol by podľa čl. 5 odseku e) Etického kódexu zamestnancov ŽSK povinný upovedomiť svojho nadriadeného? 

- ak by niektorý zo zamestnancov Oddelenia komunikácie Úradu ŽSK poskytovali služby niektorému z dodávateľov ŽSK pre oblasť komunikácie / propagácie, odplatne alebo bezodplatne, predstavovalo by toto v súlade s Etickým kódexom zamestnancov ŽSK konflikt záujmov?
- bol nahlásený takýto konflikt záujmov?

- akým spôsobom bol vybraný dodávateľ pre služby dodané podľa faktúr "2020FD0725 Dokumentárny film "Nemocnice ŽSK"" a "Trailer na dokumentárny film "Nemocnice ŽSK"" v súhrnnej hodnote 5 000 eur?
- ktorí zamestnanci z Oddelenia komunikácie Úradu ŽSK boli zainteresovaní do procesu výberu, hodnotenia a spolupráce s dodávateľom?
- ak by niektorý z týchto zamestnancov využíval služby vybraného dodávateľa, odplatne alebo bezodplatne, mimo práce pre ŽSK, bol by to podľa Etického kódexu zamestnancov ŽSK konflikt záujmov a bol by povinný takýto konflikt nahlásiť?

  • Odpoveď

Na komunikačnej stratégii, ktorej súčasťou je aj inzercia sa podieľajú všetci zamestnanci komunikačného oddelenia Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Každý zamestnanec vykonáva svoju prácu podľa pokynov a so súhlasom vedúceho zamestnanca príp. riaditeľa odboru.
Pri zadávaní inzercie zamestnanci postupujú podľa smernice Žilinského samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní č. 124/2019, dodatku č. 2.

V zmysle Etického kódexu, Článku 5, Osobné správanie a konflikt záujmov vyplýva nasledovné:

Zamestnanec ŽSK:

c) požiada nadriadeného o rozhodnutie, ak si nie je istý vzhľadom na zákaz konfliktu záujmov, či je spôsobilý alebo oprávnený vykonať pracovnú úlohu, alebo zúčastniť sa podujatia, na ktoré je pozvaný,
d) zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami a záujmami jemu blízkych osôb,
e) upovedomí svojho nadriadeného, ak nastane skutočný, vnímaný a/alebo potenciálny konflikt záujmov (napr. rodinné a priateľské vzťahy, členstvo v organizáciách alebo kluboch či predchádzajúce alebo plánované zamestnanie)

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja nebol nahlásený Vami spomínaný konflikt záujmov.

Video prezentácia - Dokumentárny film "Nemocnice ŽSK" a Trailer na dokumentárny film "Nemocnice ŽSK" bol vytvorený pre potreby odboru zdravotníctva ŽSK. Rovnako aj spôsob výberu dodávateľa bol výhradne v gescii odboru zdravotníctva ŽSK, ktorý postupoval podľa smernice Žilinského samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní, dodatku č.2.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky