Stravovacie služby

  • Otázky

1. Zabezpečuje vaša organizácia služby stravovania zamestnancov: 
- vo vlastnom stravovacom zariadení,
- v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo

- prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby?

2. Ak zabezpečuje vaša organizácia stravovacie služby prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, žiadame o poskytnutie:
a) kópie platnej a účinnej zmluvy s poskytovateľom týchto služieb,
b) informácie o spôsobe obstarania poskytovateľa tejto služby v zmysle osobitného predpisu1 v rozsahu uvedenia:
- predpokladanej hodnoty zákazky,
- použitého postupu verejného obstarávania,
- zoznamu uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
- názvu úspešného uchádzača,
- návrhu na plnenie kritérií úspešného uchádzača

  • Odpovede

K bodu 1, 2-

Žilinský samosprávny kraj nezabezpečuje služby stravovania pre zamestnancov prostredníctvom možností, ktoré v infožiadosti uvádzate. Zamestnanci samosprávy majú k dispozícii stravovacie karty – Callio Gastro.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky