AK JUDr. Michal Miškovič

 

  • Otázky

1. Zastupovala JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária (ďalej len AK Miškovič) Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK) v sporových konaniach?
2. Ak je odpoveď na otázku v bode 1) áno, v akých sporových konaniach zastupovala AK Miškovič ŽSK?
3. Akým spôsobom a akými úkonmi AK Miškovič zastupovala ŽSK v konaniach podľa bodu 2)?
4. Aké podklady a dokumenty vyhotovila AK Miškovič pre ŽSK v konaniach podľa bodu 2)?
5. Zastupovala AK Miškovič v správnych konaniach ŽSK?
6. Ak je odpoveď na otázku v bode 5) áno, v akých správnych konaniach zastupovala AK Miškovič ŽSK?
7. Akým spôsobom a akými úkonmi AK Miškovič zastupovala ŽSK v konaniach podľa bodu 6)?
8. Aké podklady a dokumenty vyhotovila AK Miškovič pre ŽSK v konaniach podľa bodu 6)?
9. Zastupovala AK Miškovič v rozhodcovských konaniach ŽSK?
10. Ak je odpoveď na otázku v bode 9) áno, v akých rozhodcovských konaniach zastupovala AK Miškovič ŽSK?
11. Akým spôsobom a akými úkonmi AK Miškovič zastupovala ŽSK v konaniach podľa bodu 10)?
12. Aké podklady a dokumenty vyhotovila AK Miškovič pre ŽSK v konaniach podľa bodu 10)?
13. Aké podklady okrem spomenutých v bodoch 4), 8), 12) ešte AK Miškovič vyhotovovala pre ŽSK?
14. Aké právne analýzy pripravovala AK Miškovič pre ŽSK?
15. Aké prostriedky procesnej obrany, alebo útokov pripravila AK Miškovič pre ŽSK?
16. Aké podania pripravila AK Miškovči pre ŽSK?
17. Aké zmluvy vypracovala, alebo upravovala AK Miškovič pre ŽSK?
18. Aké stanoviská vypracovala AK Miškovič pre ŽSK?
19. Žiadam písomnou formou na vyššie uvedenú mailovú adresu žiadateľa sprístupniť všetky dokumenty obsiahnuté v bodoch 13), 14), 15), 16),17), 18).
20. Žiadam písomnú správu, alebo iný dokument, ktorý by obsiahol všetky rokovania a ich priebeh ktorých sa účastnil AK Miškovič pre ŽSK.
21. Aké iné služby za finančnú, alebo inú odmenu robila AK Miškovič pre ŽSK?
22. Žiadam písomnou formou na vyššie uvedenú mailovú adresu žiadateľa sprístupniť všetky dokumenty obsiahnuté v bode 21).

 

  • Odpoveď

K bodu 1 -
Áno 

K bodu 2 -
2.1
V revíznych postupoch, v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného voči námietkám konanému voči ŽSK v prvostupňovom správnom konaní, v druhostupňovom správnom konaní voči Rade ÚVO vo verejných súťažiach vo veci vyhlásených zákazkách na “Poskytovanie služieb v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme“ pre 5 regiónov ŽSK a v konaniach o odvolaní proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie č. 5902-6000/2019, 5903-6000/2019 a 6537-6000/2019 zo dňa 03. 06. 2019.

2.2
V správnom konaní pre Dolnooravskú nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín vo veci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rozsahu nevyhnutnom pre overenie príčiny smrti mal. Jakuba Puváka s “Výzvou na upustenie od protiprávneho konania Dolnooravskej nemocnice z 18.09. 2018.

2.3
V správnom konaní podľa zákona 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok voči námietkam proti odmietnutiu vykonania zápisu Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.

2.4
V správnom konaní zastupujúcu Letiskovú spoločnosť Žilina, a. s. podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“) vo veci poskytnutia právnej analýzy pre “Záporné vlastné imanie spoločnosti a posúdenie trestnoprávnej zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu”.

2.5
V správnom konaní podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ŽSK v postavenie orgánu verejnej správy vo vykonaní opatrení pre zabezpečenie vnútroštátnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov voči vlastníkom autobusových staníc s návrhom na zabezpečenie zákonného vecného bremena ZSK. Výstupom je okrem iného aj právna analýza “Vyvlastnenie autobus. stanice Žilina 05-2019” a “Spôsoby prevodu majetku obce”.

2.6
Správne konania medzi ŽSK a krajským súdom Žilina_vo veci vyjadrenie k žalobe Z 2550_2019.

2.7
V konaniach ŽSK k Dohode o splatení záväzku 28052019 voči existujúcim autobusovým dopravcom v konaní medzi Slovenskou republikou zast. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ŹSK vo veci prevodu akcií zo štátu na ŽSK.

2.8
V správnom konaní ÚVO vo veci nadlimitnej zákazky „Multidetektorové počítačové tomography a definovaní s analýzou možných dopadov v trestnoprávnom konaní.

2.9
Právne poradenstvo pri zákazkách uzatvorených bývalým predsedom ŽSK spolu v miliónoch eur, ktoré boli podpísané bez verejného obstarávania resp. zákazky, ktoré vykazujú zjavné náznaky a vysokú pravdepodobnosť sa stanú predmetom súdneho konania.

2.10
Právne poradenstvo vo veci správneho konania podľa ust. § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov dopravného správneho orgánu o opätovné predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci udelenia dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu.

K bodu 3 -
Právne zastupovanie osobne alebo vo forme právneho poradenstva.

K bodu 4 -
Časť dokladov bolo tvorených kolektívne za spoluúčasti ďalších členov dopravnej skupiny a zamestnancov ŽSK.

a. Akcionárska zmluva Final 23.8.ILaZM2
b. Akcionárska zmluva MDaVSR a ŽSK Letisková spoločnosť Žilina, a.s. návrh ŽSK
c. Analýza možnosti poskytovať informácie k súťažiam
d. Analýza súťaž ŽSK na CT dopadová štúdia_final v súvislosti
e. Analýza záporne vlastné imanie ŽLS a trestnoprávna zodpovednosť
f. Analýza ŽSK CT
g. Vyvlastnenie AS Žilina – harmonogram postupu
h. Definície pojmov – podklad pre správne konanie na ÚVO
i. Dohoda o splatení záväzku - SAD Žilina 2018 - 2 pripomienky AK MM
4.10 Dohoda o splatení záväzku - SAD Žilina 2018 FINAL
4.11 Doplnenie Návrhu na záznam k zákonnému vecnému bremenu – pre vjazd autobusov
4.12 Informácia o priebehu verejného obstarávania – spolupráca na príprave podkladov k Zastupiteľstvu ŽSK
4.13 Inštitút verejnej dopravy_ odpoveď OZ KOVO k poskytovaniu služieb  autobusovej dopravy
4.14 Pripomienkovanie a úprava konceptu Zmlúv z roku 2018 Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
4.15 Krajsky súd Žilina_vyjadrenie k žalobe Z 2550_2019
4.16 List - Doručenie výkladového stanoviska MD na UVO za ZSK 21082019
4.17 List - Odpoveď AK UFGB na žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie č. 15102018
4.18 Listy - odpoveď AK UFGB na žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie č. 22112018- DK pripomienky
4.19 List Rada UVO za ZSK 01102019
4.20 Námietky Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
4.21 Návrh na záznam pre zákonne vecne bremeno ZSK AS Bytča
4.22 Návrh na záznam pre zákonne vecne bremeno ZSK autobusy
4.23 Návrh na záznam pre zákonne vecne bremeno ZSK autobus. stanica Vrútky
4.24 Navrhované znenie listu ŽSK na SAD Žilina k Dohode o splatení záväzku 28052019
4.25 Odoslaný_záznam_MH_MANAŽMENT,_A._S. v súvislosti so zabezpečením Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
4.26 Odoslaný_záznam_OKRESNÝ_ÚRAD_ŽILINA_final_05082019 v súvislosti s konaním dopravného správneho orgánu
4.27 Odpoveď Organizátorovi RIDS_ v súvislosti s poplatkami za vstupy  dopravcov na autobusové stanice
4.28 Odpoveď SAD Žilina_pripomienky Miškovic k možnostiam uzatvorenia dodatku k 10 ročnej platnej zmluve o službách prímestskej autobusovej dopravy
4.29 Opis predmetu zákazky PP zástavky na užívanie (sprístupnenie) autobusových nástupišti
4.30 Formulár na zápis zmien Letisková spol. Žilina
4.31 Pracovná disciplína – analýza
4.32 Právna analýza k autobusovým staniciam Žilina 05- 2019
4.33 Právna ochrana zdravotníckych pracovníkov
4.34 Právne prostriedky ochrany dotknutej osoby
4.35 Servisná podpora pre informačný systém
4.36 Elektronizácia služieb v ŽSK – stanovisko k ukončenej zákazke
4.37 Spôsoby prevodu majetku obce
4.38 Stanovisko k návrhom riešenia od dopravcu
4.39 STANOVY Letisková spoločnosť Žilina, a. s. návrh ŽSK 20062019
4.40 TS žilinské autobusy - pripomienky
4.41 Priame rokovacie konanie - podmienky a priebeh pre obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy
4.42 Vyjadrenie k námietkam SAD Trenčín
4.43 Vyjadrenie k stanoviskám VÚD a PMU_úpravy 04092019
4.44 Vyjadrenie k správe z Protimonopolného úradu
4.45 Vyjadrenie k neprimeranej výške bankovej záruky
4.46 Výzva dopravcovi SAD Žilina_poplatky
4.47 Výzva na upustenie od protipráv.konania Dolnoorav.nemocnica_18092018
4.48 Vzory žiadostí podľa Tlačového zákona
4.49 Návrh Zmluvy o Ochrana investície_ŽSK_SAD ZA_2019-11-09_7DEF_v14_11_2019 – 18112019
4.50 ZAPIS z 11-12-19-Predstavenstvo-1
4.51 Zhotovenie strategického dokumentu pre ŽSK – Plán dopravnej obslužnosti, stanovisko
4.52 Návrh zmluvy o platení poplatkov za prístupy spojov prímestskej autobusovej dopravy na autobusové stanice
4.53 Návrh zmluvy o používania Letiska Žilina mimo prevádzkovej doby
4.54 Návrh Zmluvy o nájme autobus. stanice nástupištia INTEGRATOR_14112018
4.55 Pripomienkovanie a úprava Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickej evidencie
4.56 Pripomienkovanie a úprava Zmlúv o službách prímestskej autobusovej dopravy podľa 5–tich regiónov ŽSK, priebežná úprava pripomienok počas verejnej súťaže aj priameho rokovacieho konania
4.57 Zmluva o spolupráci ŽSK a RIDS 2019
4.58 Žiadosť o sprístupnenie informácií_Úradu pre VO – stanovisko
4.59 Analýza možností obstarania služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme – komparácia dokumentov v rámci ŽSK, SR a ČR

K bodu 5 -
JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o. áno - zastupovala v správnych konaniach.

K bodu 6 -
JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o. áno - zastupovala v správnych konaniach, ktoré sú uvedené v bode 2.

K bodu 7 -
JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o. áno - zastupovala v správnych konaniach vo forme právneho zastupovania osobne alebo vo forme právneho poradenstva.

K bodu 8 -
Viď. bod 4 okrem bodov 4.36, 4.50

K bodu 9 -
Nie

K bodu 10, 11, 12 -
Viď. bod 9

K bodu 13 -
Doklady, ktoré sa nachádzajú v odovzdaných origináloch na ÚVO, kde sa vykonáva kontrolná činnosť, Pracovné právne poradenstvo v sporových veciach

K bodu 14 -
Viď. bod 4

K bodu 15 -
Viď. bod 4

Námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. boli zamietnuté v celom rozsahu a námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch bolo konanie voči nim zastavené. Rozhodnutia ÚVO pod č. 5902-6000/2019, 5903-6000/2019, 6537-6000/201.
Správne konanie o odvolaní proti rozhodnutiu č. 5902-6000/2019, 5903-6000/2019 a 6537-6000/2019.
Výzva na upustenie od protiprávneho konania Dolnooravskej nemocnice z 18.09. 2018v konaní č. spisu: 9821/2018/502, PO 151/2018, č. záznamu: 71972/2018, vedenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Konanie podľa zákona 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok voči námietkam a uzatvorenie Akcionárskej zmluvy MDaVSR a ŽSK Letisková spoločnosť Žilina, a.s. návrh ŽSK 20062019.
Návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o akciovej spoločnosti zo dňa 06.11.2019 v obchodom registri .

Návrh na riešenie trestnoprávnej zodpovednosti uvedené v analýze záporne vlastne imanie ŽLS.

Zriadenie vecného bremena v prospech každého dopravcu (a jeho právneho nástupcu), užívať nehnuteľnosti podľa §23 zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Zápis v katastri nehnuteľností.

V správnom konaní medzi ŽSK a krajským súdom Žilina_vo veci žaloby Z 2550_2019. Podanie, zaevidované pod registratúrnym číslom 34/2020 bolo Okresným úradom Žilina a Krajským súdom Žilina akceptované v prospech ŽSK v žalobe Z 2550_2019. Podaná žaloba Z 2550_2019.

Rokovanie formou návrhu Dohody o splatení záväzku 28052019 voči existujúcim autobusovým dopravcom Výzva dopravcovi a Stanovisko k návrhom riešení od Dopravcu.

V konaní medzi Slovenskou republikou zast. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ŽSK vo veci prevodu akcií zo štátu na ŽSK uzatvorenie dohody.

V správnom konaní ÚVO vo veci nadlimitnej zákazky „Multidetektorové počítačové tomografy odporúčania pre ŹSK s analýzou možných dopadov v trestnoprávnom konaní.

Právne poradenstvo pri zákazkách uzatvorených bývalým predsedom ŽSK spolu v desiatkách miliónoch eur, ktoré boli podpísané bez verejného obstarávania resp. zákazky, ktoré vykazujú zjavné náznaky a stanú sa, alebo sa stali predmetom správneho konania na ÚVO.

Právne poradenstvo pre ŽSK v postavení dopravného správneho orgánu a žiadosť na rozhodnutie vo veci udelenia dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu.

K bodu 16 -
Viď. bod 4, bod 15 a bod 20

K bodu 17 -
Viď. bod 4

K bodu 18 -
Viď. bod 4 a bod 15

K bodu 19 -
Uvedené dokumenty máme v tlačenej forme a preto Vám môžu byť poskytnuté k dispozícii k nahliadnutiu resp. v prípade ak neobsahujú osobné a obchodné údaje budú k dispozícii na kopírovanie.

K bodu 21 -
Uvedené a bezplatné zastupovanie v kontrolných orgánoch Letiskovej spoločnosti Žilina a.s.

K bodu 22 -
Uvedené dokumenty máme v tlačenej forme a preto Vám môžu byť poskytnuté k dispozícii k nahliadnutiu resp. v prípade ak neobsahujú osobné a obchodné údaje budú k dispozícii na kopírovanie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky