Marketing, reklama, PR a média

 

  • Otázky

1. Aké sú náklady na marketing a reklamu v rozpočte vášho kraja na rok 2020?
2. Koľko ste už investovali a koľko ešte plánujete v tomto kalendárnom roku minúť na aktivity, spojené s propagáciou vášho kraja prostredníctvom médií, vrátane mestských tlačovín, rozhlasu a televízie.
3. Kto bude rozhodovať o výške výdavkov na jednotlivé aktivity v oblasti marketingu, reklamy, PR a médií?
4. Budete znižovať výdavky na marketing, reklamu, médiá a PR kvôli ekonomickým dôsledkom pandémie, ak áno, v akej výške a v akých oblastiach?
5. Aké sú mesačné náklady na prevádzkovanie krajských audiovizuálnych médií (rozhlas, televízia), resp. printových a digitálnych médií (noviny, občasníky, weby, sociálne siete). Prosíme rozčleniť (podľa typu médií) na tlačiarenské náklady, personálne náklady, poštovné, materiálne náklady, ostatné...)?
6. Z akých zdrojov sú financované aktivity na vydávanie a prevádzkovanie audiovizuálnych, printových a digitálnych médií s finančnou, vydavateľskou alebo inou spoluúčasťou mesta.
7. Kto rozhoduje o tom, čo budú vysielať a o čom budú písať médiá v pôsobnosti mesta, kto zastupuje mesto a kto sedí v redakčných radách v orgánoch týchto médií?

 

  • Odpovede

K bodu 1-
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) má vyčlenené v rozpočte na rok 2020 finančné prostriedky na marketing a reklamu vo výške 320 000,- EUR.

K bodu 2-
K 14. augustu 2020 boli vynaložené peňažné prostriedky na propagáciu kraja vo výške 24 157,- EUR. Samospráva plánuje aktivity v súvislosti s propagáciou kraja aj naďalej. Neplánuje však vyčerpať financie v plnej výške vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu.

K bodu 3-
Výška výdavkov na jednotlivé aktivity v oblasti marketingu, reklamy, PR a médií je v správe vedenia samosprávy.

K bodu 4-
Krajská samospráva, vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s COVID-19 bude znižovať výdavky vo všetkých oblastiach (marketing, reklama, médiá, PR). Rozpočet na rok 2021 sa v súčasnosti pripravuje, preto presné percento zníženia výdavkov teraz nie je známe

K bodu 5-
Mesačné výdavky na prevádzkovanie sociálnych sietí sú nasledovné:
- Január: 153,32 eur
- Február: 140,- eur
- Marec: 240,- eur
- Apríl: 50,- eur
- Máj: 0,- eur
- Jún: 150,- eur
- Júl: 180,- eur

V súvislosti s web stránkou má ŽSK predplatených 10 človekohodín/600,- EUR za mesiac v rámci ktorých sa vykonávajú úpravy web stránky.

Žilinský samosprávny kraj na tento rok uzatvoril zmluvu na distribúciu dvojmesačníka vo výške 55 664,40 EUR. Zmluvná cena na rok 2020 na tlač dvojmesačníka je vo výške 41 005,83 bez DPH. Finančné plnenie vyplývajúce z vyššie uvedených zmlúv však bude závisieť od počtu vydaných čísel novín.

K bodu 6-
Všetky aktivity spojené s propagáciou kraja sú financované z rozpočtu ŽSK.

K bodu 7-
Témy článkov, ktoré sú uvedené v printových médiách, predkladá redakčná rada na schválenie vedeniu krajskej samosprávy. Redakčná rada je zložená z nasledovných členov: Ľudmila Kučáková, Renáta Jaloviarová, Martina Remencová, Peter Hláčik, Filip Lehotský a Marek Malina.