JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o.

 

  • Otázky

1. Zoznam advokátskych kancelárií, ktoré boli oslovené v rámci prieskumu trhu, resp. výberového konania, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o., Palisády 32, 811 06 Bratislava (ďalej len „AK Miškovič“).
2. Aké referencie bolo nutné doložiť pri konaniach podľa bodu 1?
3. Kópie daňových dokladov (faktúr), ktoré boli Vašej organizácii ku dňu spísania tejto žiadosti doručené od AK Miškovič.
4. Kópie daňových dokladov (faktúr), ktoré Vaša organizácia ku dňu spísania tejto žiadosti uhradila AK Miškovič.
5. Prílohy daňových dokladov (faktúr) podľa bodu 3 a 4, najmä kompletné súpisy prác, potvrdenia o splnení zadania, akceptačné protokoly atď.

  • Odpoveď

K bodu 1, 2-
V tabuľke nižšie Vám zasielame jednotkové ceny poskytovaných právnych služieb, ktoré sú spracované sumarizáciou uzatvorených zmlúv za Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“), na základe ktorých sa poskytovali právne služby.

ŽSK zabezpečil právne služby pre sporovú agendu, ktorá je však vyňatá z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1. Zmluva o právnej pomoci – JUDr. Mrázovskýod
1.1. 2010 do 31.12. 2017 vyčerpané 241 216,24 € bez súťaže za p. Blanára - 100,00
2. 
Prieskum trhu – zápisnica JUDr. Andrej Gara - 150,00
3. 
Prieskum trhu – zápisnica Mgr. Róbert Kučera - 80,00
4. 
Prieskum trhu – zápisnica kancelária Mrázovský a partners, s.r.o. - 80,00
5. 
Prieskum trhu – zápisnica kancelária JUDr. Branislav Samec - 100,00
6. 
Prieskum trhu – právne poradenstvo Mgr. Michal Gubic - 90,0
7. 
Prieskum trhu – právne poradenstvo JUDr. Marek Belka, LL.M - 95,00
8. 
Prieskum trhu – právne poradenstvo JUDr. Michal Miškovič - 80,00 (48,00)
9. Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
    od 13.6.2019 - 1.3.2020 vyčerpané 104 310 EUR za p. Jurinovej - 65,00 

K bodu 3, 4-
Prieskum trhu na nesporové právne služby sa uskutočnil v apríli 2018 cez elektronický systém e-biz. Užšie vedenie ŽSK rozhodlo, že nesporové konania bude zabezpečovať právne oddelenie ŽSK a nie externá spoločnosť.

Následne v auguste 2018 sa uskutočnil prieskum trhu pre sporovú agendu pre zabezpečenie právneho poradenstva týkajúceho sa nájomných zmlúv na autobusové zástavky zo dňa 24.8.2018. ŽSK dožiadal uchádzačov, ktorí predložili ponuku na upresnenie ponuky iba pre 25 zmlúv v októbri 2018 (zníženie rozsahu služieb oproti pôvodnému zámeru). Uvedený typ sporových právnych služieb bol v oblasti dopravy jedinečný v SR a jednalo sa o ochranu práv úspešných uchádzačov z pripravovaného tendra na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy (možné označiť ako vyvlastňovacie – ochranné konanie existujúcich dopravcov, ktorí vlastnili autobusové stanice). Výsledkom bolo uplatnenie vecného bremena v katastri nehnuteľností. Cieľom bolo zabrániť manipulatívnemu resp. špekulatívnemu konaniu ak nevyhrá v súťaži súčasný vlastník autobusových staníc, ktorí boli v konflikte záujmov a zúčastnili sa tendra na výber dodávateľa poskytovaných medzimestskej autobusovej doprave v ŽSK.
Výsledkom tohto prieskumu trhu bola vystavená objednávka č. 658/2018 zo dňa 17.10. 2018 na sumu 40 800 € s DPH, z čoho sa vyfakturovalo p. Miškovičom 36 000 € s DPH.

Sporové právne služby sú vyňaté z postupov zákona o verejnom obstarávaní a  Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb sa uzatvorila na základe sumarizácie všetkých existujúcich ponúk a z cien z poskytovaných právnych služieb od roku 2010 zo zmlúv uzatvorených pre s JUDr. Mrázovským.

V prílohe č. 1 posielame podklady pre uzavretie Rámcovej dohody o poskytovaní právnych služieb, ktorá bola uzatvorená s JUDr. Miškovičom max. na 2 roky a max. 3000 hodín, pričom cena za hodinu (60 minút) poskytovaných právnych služieb je 65 € bez DPH t. j. spolu 195 000 € bez DPH. Z nej sa reálne vyčerpalo od uzatvorenia zmluvy dňa 13.6. 2019 do dnešného dňa 104 310 € s DPH (86 925 € bez DPH).

Doručené a uhradené faktúry, kde zmluvným partnerom je JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária, s.r.o. sú zverejnené na web stránke ŽSK www.zask.sk v nasledujúcom linku:http://www.zask.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/faktury/faktury-od-1-juna 2016.html#/37808427/faktury/?search=mi%C5%A1kovi%C4%8D

K bodu 5-
V prílohe č. 2 Vám zasielame prílohy vyššie uvedených faktúr. Sumár písomných výstupov je k dispozícii k nahliadnutiu na Úrade Žilinského samosprávneho kraja – odbor verejného obstarávania. Kontaktná osoba – JUDr. Elena Sivová, riaditeľka odboru verejného obstarávania, 0905 464 446 resp. elena.sivova@zilinskazupa.sk.