JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. - zmluvy, výber dodávateľa, kritéria výberu

 

  • Otázky

1. Aké zmluvy máte v súčastnosti uzatvorené s týmto dodávateľom.
2. Akým spôsobom bol vybratý dodávateľ služieb JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o.
3. Ako boli pri tomto výbere nastavené kritériá a či boli oslovené aj iné subjekty ako možní dodávatelia služby, v prípade že áno, uveďte názvy týchto subjektov.
4. Boli v tomto prípade dodržané pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania, v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 181 zo 17. apríla 2019. V prípade, že tieto pravidlá dodržané boli, žiadam Vás o zaslanie testu nevyhnutnosti a zoznam subjektov, ktoré odporučila Slovenská Advokátska Komora. 

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) uzatvoril so spoločnosťou JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária, s. r. o. Rámcovú zmluvu o poskytovaní právnych služieb (592/2019/RÚ), ktorá je zverejnená na web stránke samosprávy www.zask.sk v nasledujúcom linku-http://www.zilinskazupa.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/zmluvy/zmluvy-2019-2.html

Obsahom zmluvy podľa čl. 1 je poskytovať samosprávnemu kraju právne služby v sporových konaniach, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Krajská samospráva zisťovala ceny na trhu z predchádzajúcich cien, ktoré poskytovala Advokátska kancelária Mrázovský a partners, s.r.o. počas predchádzajúceho vedenia a tiež na základe prieskumu trhu.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky