Aké nariadenia boli prijaté Vašim samosprávnym krajom na ochranu ľudí bez domova.

 

  • Otázky

Aké nariadenia boli prijaté Vašim samosprávnym krajom na ochranu ľudí bez domova (žijúcich na ulici, v provizórnych obydliach, robotníckych ubytovniach a pod.) v nasledovných oblastiach:
a) poskytnutie informácií
b) poskytnutie dočasného ubytovania
c) zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
d) zabezpečenie karantény pre ľudí s príznakmi Covid-19
e) zabezpečenie testovania Covid-19
Aké formy podpory poskytol Váš samosprávny kraj organizáciám i zariadeniam pracujúcim s ľuďmi bez domova a organizáciám pracujúcim s marginalizovanými rómskymi komunitami?
Je Váš samosprávny kraj zriaďovateľom ubytovne (ubytovacieho zariadenia)? Ak áno, sú medzi klientami niektoré z nasledovných skupín:a) nízko príjmové domácnosti,
b) sezónni zamestnanci zo SR,
c) zahraniční zamestnanci,
d) jednotlivci bez trvalého bývania?
Ak ste zriaďovateľom ubytovne a táto bola uzatvorená z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo iných nariadení súvisiacich s prevenciou šírenia COVID-19, bolo klientom ubytovne poskytnuté náhradné ubytovanie?
Je Váš samosprávny kraj zriaďovateľom domovov sociálnych služieb? Ak áno, aké opatrenia boli prijaté počas núdzového stavu a v akom režime tieto zariadenia poskytovali služby? Akým spôsobom bola zabezpečená bezpečnosť personálu týchto zariadení?
Koľko sťažností prijal Váš samosprávny kraj od vyhlásenia núdzového stavu, ktoré sa týkali poskytovania resp. neposkytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore?
Koľko poskytovateľov ambulantnej starostlivosti je evidovaných vo Vašom samosprávnom kraji?
Koľko poskytovateľov ambulantnej starostlivosti neposkytovalo zdravotnú starostlivosť v súvislosti s pandémiou ochorenia CoVID-19 (boli zatvorení z dôvodu karanténnej PN, karanténnej oČR a pod.) vo Vašom samosprávnom kraji?
Zaznamenal Váš samosprávny kraj porušenia právnych predpisov zo strany poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti od prihlásenia núdzového stavu?
Mal Váš samosprávny kraj alebo mestá a obce vo Vašom samosprávnom kraji zriadeniu osobitnú telefonickú linku, z dôvodu krízovej situácie, prioritne zameranú na pomoc osobám starším nad 65 rokov? Ak áno, kedy bola táto linka zriadená?
Ak, áno plánujete túto linku prevádzkovať aj po skončení núdzového stavu? Ako by ste zhodnotili záujem o túto službu?
Zabezpečovala táto linka aj inú službu okrem informačnej (napr. možnosť objednať si potraviny, nevyhnutnú prepravu a pod.)? Ak áno,o akú službu bol najväčší záujem?
Aké ďalšie kroky prijali mestá a obce vo Vašom samosprávnom kraji v čase núdzového stavu vo vzťahu k osobám starším ako 65 rokov?

  • Odpoveď

K otázke č. 1

Počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja riadili výlučne nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a opatreniami a usmerneniami z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja vydala Príkaz predsedníčky ŽSK č. 2/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Žilinský samosprávny kraj („ďalej len ŽSK“) je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, ktoré okrem iných sociálnych služieb poskytujú aj sociálne služby krízovej intervencie (napr. útulok, zariadenie núdzového bývania). ŽSK rovnako podporuje aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a poskytuje v zmysle platnej legislatívy finančný príspevok na prevádzku na poskytovanie uvedenej sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby, ktorí túto sociálnu službu na území Žilinského kraja poskytujú. Rovnako počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu poskytoval ŽSK plnú výšku finančného príspevku na prevádzku na základe uzatvorenej zmluvy pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby – špecializované sociálne poradenstvo, ktorí počas mimoriadnej situácie neustále pracovali s ľuďmi bez domova a potrebovali poskytovanie tejto odbornej činnosti.

Zariadenia sociálnych služieb neprijímali počas uvedeného obdobia nových bezdomovcov (kapacity útulkov boli plné), v prípade záujmu sa odporúčalo prespávanie v nocľahárni. Útulky však mali plnú obsadenosť v rámci kapacít, s výnimkou útulkov pre ženy, kde sa prijímali nové klientky podľa závažnosti situácie v ktorej sa nachádzali. Na základe danej situácie sa zväčša umiestňovali ženy s deťmi do zariadení núdzového bývania.

K otázke č. 2

Opatrenia, ktoré vykonával odbor sociálnych vecí ŽSK súvisiace s ochorením COVID-19:
· riaditeľka odboru sociálnych vecí sa stala členkou za SK8 koncepčnej pracovnej skupiny, zriadenej štátnou tajomníčkou na MPSVaR SR pre účely riešenia dopadov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19,
· odbor sociálnych vecí ŽSK intenzívne spolupracoval s pracovnou skupinou MPSVaR SR pri určení normatívu osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie (ďalej len „OOPP“) ,
· odbor sociálnych vecí určil odborným kvalifikovaným odhadom minimálny normatív OOPP pre pobytových poskytovateľov sociálnych služieb (zriadených samosprávnym krajom a neverejných poskytovateľov soc. služieb) v Žilinskom kraji,
· zabezpečoval distribúciu testov pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb (teda aj poskytovateľov krízovej intervencie),
· zabezpečoval distribúciu OOPP zo štátnych hmotných rezerv, z darov, z finančných prostriedkov ŽSK,
· ŽSK zisťoval možnosti získania dezinfekcie a ostatných ochranných pomôcok, ktoré v tom čase boli nedostatkové,
· pri každej aktualizácii informácií z Krízového štábu a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR informoval všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú vedení v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského kraja,
· ŽSK zriadil Call centrum pre poskytovanie sociálneho poradenstva,
· ŽSK poskytoval v uvedenom období denne sociálne poradenstvo elektronickou formou a telefonicky,
· prostredníctvom Nadácie ŽSK sa zriadila zbierka pre potreby pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii v dôsledku COVID – 19,
· na základe Príkazov predsedníčky ŽSK č. 7, 8, 9 boli vytvorené 3 karanténne miesta v Martine, Dolnom Kubíne a v Ružomberku,
· na základe pokynu vedenia ŽSK bolo možné, aby zamestnanci ŽSK a zamestnanci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pracujúci z domu, poskytli výpomoc v zariadeniach sociálnych služieb (v prípade, že v zariadeniach sociálnych služieb bol veľký výpadok zamestnancov),
· bola umožnená dobrovoľnícka práca v zariadeniach sociálnych služieb,
· ŽSK usmernil zariadenia sociálnych služieb, v ktorých bolo poskytovanie sociálnej služby dočasne prerušené (ambulantné, týždenné), aby zamestnanci týchto zariadení poskytli výpomoc zariadeniam, v ktorých sa poskytuje celoročná pobytová forma.

K otázke č. 3

Žilinský samosprávny kraj nie je zriaďovateľom ubytovne.

K otázke č. 4

ŽSK je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú poskytované účelne zlúčené sociálne služby, a to domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, útulok, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, denný stacionár, denné centrum, služba včasnej intervencie a poradenské centrum (základné aj špecializované sociálne poradenstvo). V týchto zariadeniach sociálnych služieb sú poskytované sociálne služby ambulantnou formou, týždennou a celoročnou pobytovou formou, pobytovou formou na určitý čas a sociálne služby poradenského charakteru.

V uvedenom období bolo prerušené poskytovanie sociálnej služby ambulantnou a týždennou pobytovou formou. V zariadeniach podmienených odkázanosťou, v ktorých bolo prerušené poskytovanie ambulantnej sociálnej služby sa táto služba poskytovala telefonicky, elektronickou formou, návštevou v domácom prostredí klienta.

V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje týždenná pobytová forma bola klientom ponúknutá možnosť poskytovať celoročnú sociálnu službu na určitý čas.

Opatrenia prijaté počas núdzového stavu: V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK boli dodržiavané všetky hygienické, bezpečnostné a epidemiologické usmernenia/podmienky, a to najmä:

· bol vypracovaný a v primeranom rozsahu zverejnený na internetovej stránke zariadenia sociálnych služieb „Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)“ v každom zariadení sociálnych služieb,
· informácie o COVID -19 boli distribuované na nástenkách v zariadení, klienti boli poučení o zvýšenej potrebe umývania rúk a zásad hygieny, nosení rúšok,
· boli vydané zákazy akýchkoľvek návštev klientov i zamestnancov zariadení sociálnych služieb,
· zamestnanci mohli vstupovať do zariadenia len s ochranným rúškom na tvári, chrániacim nos a ústa,
· pri vstupe do zariadení sociálnych služieb je umiestnená antibakteriálna dezinfekcia rúk, pravidelne sú dezinfikované rohože,
· pred výkonom práce sa zamestnanci prezliekajú do pracovných odevov,
· pravidelne bol sledovaný zdravotný stav klientov, meranie teploty bezkontaktným teplomerom,
· pravidelne prebiehala i prebieha zvýšená dezinfekcia priestorov zariadení - podlaha, kľučky, skrinky, nočné stolíky,
· zamestnanci boli a sú pravidelne upozorňovaní na zvýšenú opatrnosť, dbať a dodržiavať odporúčania krízového štábu, obmedzenie kontaktov mimo úzkeho okruhu členov rodiny, zvýšenú ochranu na verejnosti, v obchode a pod., Na každom úseku je niekoľkonásobne zvýšená dezinfekcia a prevencia,
· neboli prijímaní noví klienti, ak bolo uvoľnené miesto s výnimkou bezodkladného umiestnenia pri dodržaní všetkých podmienok,
· ochranné rúška boli poskytnuté i klientom zariadení, každý deň im boli vymieňané, prané a žehlené,
· v prípade, že klienti museli byť nevyhnutne ošetrení v nemocnici, sprievod i klienti mal oblečené jednorázové oblečenie, z ktorého sa po príchode ihneď vyzliekli a následne boli klienti umiestnení do jednolôžkových izieb na 14 dní,
· zamestnanci mali telefonický kontakt na regionálny úrad verejného zdravotníctva,
· k dispozícii bola izolačná miestnosť – pre prípad potreby,
· nákupy robili klientom zamestnanci, resp. dobrovoľníci, nakúpené veci sa sterilizovali, ak bolo možné, omývali obal v mydlovej vode, všetko sa dezinfikovalo,
· ŽSK neustále vyhodnocoval situáciu, kontaktoval zariadenia. Vyhodnocoval situáciu na trhu s ochrannými pracovnými prostriedkami, zabezpečoval ochranné pracovné prostriedky ako sú rúška, ochranné rukavice, okuliare, jednorazové ochranné obleky, dezinfekciu,
· pravidelne zasadal krízový štáb, ktorý denne analyzoval situáciu, vyhodnocoval a navrhoval preventívne opatrenia, implementoval odporúčania zriaďovateľa, riešil situácie, vydával usmernenia a informoval zamestnancov a následne klientov zariadenia,
· na základe odporúčania ŽSK bolo vytvorené karanténne miesto pre účely poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania v Centre sociálnych služieb LÚČ v Žiline,
· zariadenia sociálnych služieb mali vytvorené karanténne miesta pre účely bezodkladného poskytnutia sociálnej služby klientom.

K otázke č. 5

Žilinský samosprávny kraj odbor zdravotníctva od vyhlásenia núdzového stavu prijal tri sťažnosti, ktoré sa týkali poskytovania zdravotnej starostlivosti a tieto vyhodnotil ako opodstatnené. Pri tzv. opodstatnených sťažnostiach sa tieto ďalej vyhodnocujú a v prípadne splnenia všetkých zákonných podmienok, je následne začaté správne konanie voči konkrétnemu poskytovateľovi.

K otázke č. 6

Žilinský samosprávny kraj nezaznamenal žiadne porušenie právnych predpisov zo strany poskytovateľov ambulantnej starostlivosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Ako sme však odpovedali na predchádzajúcu otázku, sú vedené tri sťažnosti, ktoré budú ďalej posudzované a preskúmavané, či došlo resp. nedošlo k porušeniu povinností poskytovateľa v zmysle ustanovenia § 79 Zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K otázke č. 7

V Žilinskom samosprávnom kraji má v súčasnosti vydané platné povolenie na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti cca 1333 poskytovateľov.

K otázke č. 8

Od vyhlásenia núdzového stavu bolo celkovo nahlásených cca 205 neprítomností u všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. U špecialistov vrátane stomatológov bolo celkovo nahlásených cca 943 neprítomností. Neprítomnosť u jednotlivých poskytovateľov bola rôzna a niektoré odbornosti poskytovateľov neordinovali dlhší čas.

K otázke č. 9 – 11

Župa sa rozhodla v marci tohto roka posilniť informovanosť, nakoľko dopyt po praktických odporúčaniach bol enormný. Boli zriadené tri nové telefónne linky. Dobrovoľníci z radov mladých medikov na nich odpovedali na otázky a poskytli potrebné informácie v súvislosti s novým
koronavírusom. Samospráva túto linku už neprevádzkuje.

K otázke č. 12

Samosprávny kraj neeviduje kroky, ktoré prijali mestá a obce v čase núdzového stavu vo vzťahu k osobám starším ako 65 rokov. Preto je potrebné obrátiť sa priamo na konkrétne mestá a obce.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky