AK JUDr. Michal Miškovič_2

  • Otázka

1. Zoznam advokátskych kancelárií, ktoré boli oslovené v rámci prieskumu trhu, resp. výberového konania, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o., Palisády 32, 811 06 Bratislava (ďalej len „AK Miškovič“).
2. Aké referencie bolo nutné doložiť pri konaniach podľa bodu 1?
3. Kópie daňových dokladov (faktúr), ktoré boli Vašej organizácii ku dňu spísania tejto žiadosti doručené od AK Miškovič.
4. Kópie daňových dokladov (faktúr), ktoré Vaša organizácia ku dňu spísania tejto žiadosti uhradila AK Miškovič.
5. Prílohy daňových dokladov (faktúr) podľa bodu 3 a 4, najmä kompletné súpisy prác, potvrdenia o splnení zadania, akceptačné protokoly atď.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie