Výška finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK na cyklistickú infraštruktúru

 

  • Otázky

Výška použitých finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK na prípravu a realizáciu investičných projektov cyklistickej infraštruktúry za obdobie 2010-2019 s rozdelením na regióny.

  • Odpoveď

Úvodom treba uviesť niekoľko základných informácií. Podpora cyklodopravy v rámci kraja patrí k jednej z priorít Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Podporu možno definovať vo viacerých úrovniach:

1. Priama finančná podpora konkrétnych projektov z rozpočtu ŽSK.
2. Finančná podpora cyklodopravných projektov z Európskych a iných grantových zdrojov, ak sa jedná o projekty ŽSK, tak v nich povinné vlastné kofinancovanie z rozpočtu ŽSK.
3. Priama nefinančná podpora – projekty spracované pracovníkmi ŽSK, ale aj napr. poskytnutie pozemkov a úsekov ciest v majetku ŽSK na budúce cyklodopravné projekty.
4. Priama nefinančná podpora – iné nefinančné projekty, ale aj poradenstvo a výjazdy pracovníkov ŽSK k subjektom, ktoré požiadajú ŽSK o pomoc, terénne rekognoskácie.

Prvým projektom bola v rokoch 2009 – 2011 „Generálna obnova cykloturistických a peších turistických trás na území ŽSK“. Plošne sa v ňom obnovili a zmodernizovali v priebehu 3 rokov cykloturistické a pešie turistické trasy na území celého kraja. Bol hradený z rozpočtu ŽSK (spolu za 3 roky 142 159,32 Eur). Práce dodávala externá firma.
V roku 2009 sa realizovali práce v rozsahu 49 750 Eur, a v cyklo sa riešili regióny Považie, Rajecká dolina a Kysuce a v pešom regióny Považie a Turiec. V roku 2010 sa realizovali práce v rozsahu 50 000 Eur, a v cyklo sa riešili regióny Liptov, Považie a Turiec a v pešom región Liptov. V roku 2011 sa realizovali práce v rozsahu 42 409,32 Eur, a v cyklo sa riešili regióny Terchová, Turiec a Liptov a v pešom regióny Turiec, Liptov a Orava.

V rokoch 2010-2011 sa riešil z rozpočtu ŽSK v hodnote 53 468 Eur projekt „Cyklostratégia – Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja“. Práce dodávala externá firma. Jednalo sa o strategický dokument potrebný pre to, aby subjekty na území ŽSK mohli v ďalšom programovom období čerpať podporu EÚ pre oblasť cyklodopravy. Súčasťou dodávky bolo aj kompletne GPS zameranie vtedy existujúcich cykloturistických trás na území ŽSK. Cyklostratégia vstúpila do platnosti v roku 2013. Stratégia bola spracovaná na základe vtedy platných zákonov a noriem, definovala aj kostrovú cyklosieť kraja. Väčšinu kostrových trás plánovala umiestniť na alebo pri cestách II. a III. triedy.

Dokument je dostupný na web stránka ŽSK – textová časť:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/rozvojove-dokumenty-zsk/cyklostrategia-budovanie-cyklotras-uzemi-zilinskeho-samospravneho-kraja.html
a grafická časť:
http://gis.zask.sk/FrontController?project=budovanie_cyklotras&extentMinX=-512924.89170991&extentMinY=-1235073.31372028&extentMaxX=-309026.92072758&extentMaxY=-1124280.56081302

V roku 2010 odštartoval spoločný projekt ŽSK a Nadácie Kia Motors Slovakia pod názvom BikeKIA (Hrad Budatín – hrad Strečno). Nadácia poskytovala účelové dotácie na cyklotrasu nesúcu z časti jej názov a dotácia bola viazaná na úsek medzi hradmi Budatín a Strečno. Časťou prostriedkov sa podieľal aj ŽSK. Z financií sa spracovali projektové dokumentácie jednotlivých úsekov a etáp, postavili sa niektoré úseky (napr. úplne nová trasa pravobrežná hrad Budatín – VD Žilina, mostík v biokoridore, vykonalo sa dopravné a cykloturistické značenie, zrealizovali sa niektoré opatrenia...). Náklady na realizáciu v roku 2012 predstavujú čiastku 185 841,16 € - z toho 100 000,- € daroval sponzor Kia Motors Slovakia, 85 841,16,- € vložil do projektu ŽSK.
Náklady na realizáciu v roku 2013 predstavovali čiastku 92 527,29 € - z toho 50 000,- € darovalaKia Motors Slovakia, pričom sumou 42 527,29,- € prispel ŽSK z vlastných zdrojov.
V roku 2014 bola podpísaná Darovacia zmluva na čiastku 40 000,- € v zmysle ktorej boli vyčlenené prostriedky vo výške 31 394,80 € na položenie asfaltových vrstiev v úseku A.1.1 –

I. etapa v staničení 0,00 – 0,425 km od sútoku riek Váh a Kysuca po výjazd na Budatínsky most. Stavba bola zrealizovaná a ukončená v novembri 2014 v celkovej dĺžke 0,425 km. Prostriedky vo výške 8 605,20 € ŽSK použil na obnovu cyklotrás v regióne Turiec v celkovej dĺžke 106 km.
V rokoch 2015 náklady na realizáciu predstavovali čiastku 80 106,78 € - z toho 50 000,- € darovala Kia Motors Slovakia, ŽSK finančne prispel sumou 30 106,78 ,- € .
Náklady na realizáciu v roku 2016 predstavovali čiastku 106 000,- € - z toho 50 000,- € darovala Kia Motors Slovakia, ŽSK dofinancoval projekt sumou 56 000,- €.
V roku 2017 na eventy spojené s touto cyklotrasou v hodnote 3000 Eur. V roku 2012 ŽSK ešte zakúpil na tejto cyklotrase pozemok v hodnote 2150 Eur. Na tejto cyklotrase bola v roku 2015 nainštalovaná ščítačka prechádzajúcich cyklistov. V roku 2019 ŽSK objednal na tejto cyklotrase ešte PD DUR akcie Bezbariérový podjazd cesty II/583 podmostným objektom ev.č. 583A-002 v hodnote 8 040 Eur, zákazka bude hradená v roku 2020.
Dnešný projekt úseku Vážskej cyklotrasy Strečno – Nezbudská Lúčka (vrátane rekonštrukcie mosta cez Váh) má počiatky v projekte BikeKIA (projektovanie, vydanie územného rozhodnutia). Pre posudzovanie vplyvov na ŽP bol úsek zaradený do 5 ročného procesu EIA, popísaného v projekte cyklotrasy Strečno – Vrútky. V rokoch 2018 – 2019 sa oživil tento zámer zaradením do projektu cezhraničnej spolupráce SK/CZ, kde má ŽSK partnerov – Moravsko-sliezky kraj a Obec Strečno. V tomto projekte je zodpovedná obec Strečno v hodnote cca. 750 000 Eur za generálnu rekonštrukciu cyklolávky cez Váh (Strečno – Nezbudská Lúčka) a ŽSK za realizáciu cca 2,2 km novej cyklotrasy po ľavom brehu Váhu k tomuto mostu – rozpočet cca. 350 000,- Eur. Projekt je v súčasnosti v procese záverečného hodnotenia. K podaniu projektu sme museli v roku 2019 Aktualizovať PD úseku C.5 v hodnote 2 160 eur a objednať Inžiniersku činnosť v súvislosti s vydaním SP v hodnote 1 908,60 Eur.

V roku 2012 KIA Motors Slovakia poskytla 39 205,36 Eur na viaczložkový cykloprojekt. Nadväzoval na projekt Generálnej obnovy cyklotrás podporený ŽSK v rokoch 2009 – 2011. Pozostával z obnovy a modernizácie cykloturistických trás v regiónoch Kysuce, Turiec, Liptov, Orava, Považie, vyznačenia nových trás na Liptove, Turci, Kysuciach a Považí, ďalej z GPS zamerania nových a novo navrhovaných cykloturistických trás a zjednodušená dokumentácia a povoľovacie konanie k nim. Súčasťou projektu bol aj elektronický sprievodca.

V roku 2013 z rozpočtu ŽSK v roku 2013 bolo uhradených 3 784,15 Eur na cykloturistické značenie Vážskej cyklomagistrály, ako aj doznačenie trasy a podmienok jazdy na bicykli v Budatínskom parku.

Podmienky pre budovanie cykloinfraštruktúry na Slovensku sa zásadne zmenili v roku 2014. Jednak rok predtým bola prijatá vládou SR Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy

a cykloturistiky v SR a v roku 2014 nové technické podmienky TP 07/2014 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Tie boli novelizované v roku 2019, dnes majú označenie TP 085/2019.

V rokoch 2014 – 2015 spracovával ŽSK projekt „Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja na roky 2014 – 2020“. Jednalo sa o strategický dokument pre čerpanie finančných prostriedkov v rámci operačného programu EÚ – IROP. Bol to dôležitý nefinančný vklad ŽSK pre čerpanie finančných prostriedkov z tohto operačného programu pre všetky subjekty na území ŽSK. Samostatnú kapitolu v ňom má aj cyklodoprava. Pri jej spracovaní ŽSK oslovil všetky mestá a obce na území kraja, aby zaslali svoje projektové cyklozámery. Tie sa potom zapracovali do stratégie, ako aj jej prílohy – tabuľky plánovaných cyklotrás. Stratégiu schvaľovala Rada partnerstva Žilinského kraja a následne Riadiaci orgán pre IROP. Stratégia mala 2 verzie – prvú schválila RO pre IROP 7.4.2016, druhú 28.7.2016. V nich sú teda cyklotrasy v ŽSK, o ktorých sme v čase prípravy RIUS informovali potencionálnych prijímateľov. Obe verzie sú dostupné na internete na linku: http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/aktuality-oznamy/dokument-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-roky-2014-2020.html .

Pri druhej verzii sa upravovali vo všetkých krajoch rozpočty, no v našej sa rozpočet pre cyklodpravu (ktorý patril k najväčším na Slovensku) nezmenil. Pre cyklodopravu bolo vyčlenených 17,26 mil Eur, z toho 12,44 mil Eur pre kraj a 4,82 mil Eur pre krajské mesto Žilina a jeho katastrálne susediace obce. O zmysle tohto dokumentu a prínose pre kraj svedčí tabuľka čerpania prostriedkov IROP (príloha č. 1), z ktorej vidno, že sa vyčerpali zatiaľ všetky prostriedky, viaceré projekty sú ešte v zásobníku a je predpoklad, že budú podporené ešte v tomto programovom období. Podporené boli zatiaľ mestá Martin, Vrútky, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Čadca, Turzovka, Žilina a OOCR Malá Fatra.

V rokoch 2014 – 2015 sme pracovali na projekte „Povolenia nových cykloturistických trás na území národných parkov a chránených krajinných oblastí v ŽSK“. Projekt sa dotýka celého kraja. V roku 2014 nám externá firma dodala podklady k tomuto projektu – rekognoskáciu a spracovanie zjednodušenej dokumentácie nových cykloturistických trás. Bolo to v rámci Mikroprojektu SK/CZ „Na bicykli na chaty“ v sume 9990 Eur (hradené EÚ + kofinancovanie ŽSK). Súčasťou projektu bolo aj spracovanie elektronického sprievodcu. Cezhraničným partnerom bol MSK.
(http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/kultura/2014/cyklotrasy/1-na-bicykli-chaty-vyskusaj-si-aj-ty-web.pdf)
Pre tieto trasy sme v rokoch 2015 a 2016 žiadali o vydanie rozhodnutia orgány ochrany prírody. Jednalo sa o nefinančný vklad ŽSK. Koncom roka 2016 nám OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie (právoplatné 7.11.2016). Požadovali sme

17 cyklotrás, bolo povolených 14. Pre hraničnú Hrebeňovku Javorníkov sme požiadali i vydanie súhlasu aj Agenturu ochrany přirody a krajiny zastúpenú CHKO Beskydy. Tá nám ho vydala 5.6.2017.

V roku 2014 Kia Motors Slovakia poskytla ŽSK 8 640 Eur na obnovu cykloturistických trás na Turci a spracovanie elektronického sprievodcu Najkrajšie cyklociele v Žilinskom samosprávnom kraji. (http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/kultura/2014/cyklotrasy/kia-sprievodca.pdf)

Po roku 2014 sa do popredia záujmu cyklodopravy dostáva tzv. cyklodiaľnica „C-1“ – Vážska cyklotrasa. Ako spoločný projekt 4 samosprávnych krajov (Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský) by trasa od sútoku Váhu s Dunajom po jeho prameň mala dĺžku okolo 400 km, pričom trasa na území ŽSK by mala dĺžku vyše 160 km. Pre realizáciu budúcej Vážskej cyklodopravnej trasy v ŽSK je rozhodujúce nájsť riešenie na prekonanie jej najnáročnejších úsekov – Strečnianskeho a Kraľovianskeho meandra. Ich vyriešenie otvorí koridor tejto trasy na Oravu a Liptov. Preto na riešenie týchto úsekov – umiestnených v morfologicky náročnom teréne, komplikovaných kumulovaných územiach ochrany prírody, ale aj rozľahlých katastroch malých obcí sa podujal práve ŽSK.

V rokoch 2014 sme si objednali Technickú štúdiu Vážskej cyklotrasy Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin. Dodala nám ju externá firma, jej cena bola 8 400 Eur. Táto štúdia neskôr slúžila pre spracovanie následných stupňov projektových dokumentácií. K nej sa pričleňovali aj menšie práce k dosiahnutiu cieľa. V roku 2016 v hodnote 1142 Eur sme si objednali externe GPS zameranie úseku Strečno – Lipovec – Vrútky. V roku 2016 sme takisto požiadali Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Žiline o stanovenie rozsahu hodnotenia vplyvov tejto stavby na životné prostredie. Za týmto účelom nám v rokoch 2016-2018 externá firma spracovala Štúdiu vplyvov stavby na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z. z. v platnom znení (proces EIA) vrátane posúdenia navrhovanej činnosti na územia Natura 2000 v zmysle článku 6.3 Smernice o biotopoch. Hodnota tejto zákazky bola 20 976 Eur. Záverečné stanovisko z procesu EIA bolo vydané koncom roka 2019, právoplatnosť nadobudlo 27. 1. 2020. V roku 2016 nám externý dodávateľ v hodnote 19 200 Eur na tejto cyklotrase vykonal Polohopisné a výškopisné zameranie k DUR. V roku 2017 nám externý dodávateľ spracoval v hodnote 17 748 Eur Orientačný IG prieskum. V roku 2018 nám externý dodávateľ spracoval PD (DUR) k tejto cyklodopravnej trase (27 000 Eur), ako aj vykonal súvisiacu inžiniersku činnosť (9 000 Eur). V roku 2019 potom nasledovalo externé spracovanie dendrológie na tejto cyklotrase v hodnote 5 000 Eur, ďalej nasledovalo externé Zameranie koryta toku rieky Váh a jeho brehov v Strečnianskom meandri v hodnote 10 544 Eur. Nasledovalo externé spracovanie Výskum hladinového režimu rieky Váh v lokalite oproti NPR Krivé pod cestou I/18 a železničnou traťou medzi obcami Lipovec a Nezbudská Lúčka 1D matematickým modelom v hodnote 10 200

Eur. V roku 2020 nám zazmluvnená firma na DÚR dopracuje v zmysle ZoD aj pripomienky zo záverečného stanoviska EIA do tejto DÚR. Všetky projekty tejto cyklotrasy boli hradené z rozpočtu ŽSK.

Pre úsekVážskej cyklotrasy hranica TSK/ŽSK – Bytča – Žilina sme vykonali početné rekognoskácie a spracovali v rokoch 2016-2017 technickú štúdiu vo vlastnej réžii. V roku 2018 nám externý dodávateľ spracoval Polohopisné a výškopisné zameranie stavby Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK v hodnote 15 588 Eur. Druhý dodávateľ spracoval Orientačný inžiniersko – geologický prieskum Vážskej cyklodopravnej trasy - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK v hodnote 18 264 Eur. Na základe spracovanej technickej štúdie sme vyhlásili v roku 2018 súťaž na spracovateľa DUR. PD DUR pre nás spracoval externý dodávateľ v roku 2019 v hodnote 60 054 Eur. Keďže na základe podrobného geologického prieskumu prišlo k zmene trasovania v k. ú. Žilina (na ľavý breh Váhu a jeho premostením), súčasťou bol aj projekt tohto nového úseku v hodnote 5 808 Eur. V júli 2019 sme uzatvorili zmluvu s externým dodávateľom pre DSP + DP úseku tejto cyklotrasy Žilina – Kotešová v hodnote 74 782,08 Eur, ako aj na inžiniersku činnosť k tejto trase v hodnote 8 882,24 Eur. Pre tento úsek by sme chceli začiatkom roka 2020 podať projekt do IROP UMR, kde sú ešte financie. Všetku vyššie uvedené položky boli hradené z rozpočtu ŽSK. Pre spracovanie PD – DSP a DP ďalších úsekov tejto cyklotrasy sme si podali projekt do štátnej výzvy v závere roka 2019.

Pre cyklodopravné projekty Vážskej cyklotrasy v úsekoch Žilina – Bytča – hranica TSK - 1. časť a Strečno – Lipovec – Vrútky sme v roku 2019 s externým dodávateľom uzavreli mandátnu zmluvu na Vysporiadanie nehnuteľností dotknutých týmito investičnými zámermi v hodnote 49 250 Eur (predpokladaná prvá fakturácia júl 2020). Prostriedky boli a aj budú hradené z rozpočtu ŽSK. Obdobnú zmluvu Vysporiadanie nehnuteľností dotknutých investičnými zámermi sme uzatvorili v hodnote 18 992,40 Eur pre úseky Vážskej cyklotrasy Žilina – Bytča – hranica TSK - 2. časť a cyklotrasa Hrad Budatín - Strečno – SO C.5 Cyklotrasa Strečno s ďalším externým dodávateľom. Obe akcie sú hradené z rozpočtu ŽSK.

V roku 2018 sme sa zamerali na možnosť realizácie úseku Vážskej cyklotrasy medzi obcami Šútovo – Kraľovany a Stankovany. Vykonali sme tu niekoľko rekognoskácií a spracovali návrhy alternatívnych riešení. V tomto komplikovanom ochranárskom území sme navrhli pre cyklotrasu využiť starý Kraľoviansky železničný tunel a pozemky NDS v koridore zrušenej diaľnice D1. Gro tohto úseku je na Orave a vytvára vstupnú cyklobránu na Liptov. Pre tento účel sme dali v roku 2018 spracovať externej firme Prieskum a pasportizáciu starého Kraľovanského tunela za účelom posúdenia jeho a využitia pre stavbu cyklotrasy. Cena bola 11 880 Eur, bola hradená z rozpočtu ŽSK.

V roku 2015 sme riešili projekt cezhraničnej spolupráce „To čo nájdeš na webe odjazdi si v teréne“. Cezhraničným partnerom bol MSK. V ňom sme zo zdrojov EÚ + kofinancovanie ŽSK hradili 6060 Eur. V nich boli rekognoskácie chýbajúcich cykloturistických trás v ŽSK, ich zameranie a zavesenie na web.

V roku 2015 Generálna obnova cykloturistických trás v ŽSK 23 136 Eur. Obnovovali sa trasy na Orave, Liptove a Turci.

V roku 2015 poskytla Nadácia Pontis malý grant v hodnote 2458 Eur na Revitalizáciu cykloturistického odpočívadla. Jednalo sa o opravu zrúteného cykloodpočívadla v sedle Demänová na rozhraní Kysúca a Oravy, realizáciu vykonal externý dodávateľ.

V rokoch 2017 – 2018 prebehli na ŽSK viaceré stretnutia k problematike Rajeckej cyklotrasy. Na základe vzájomnej dohody s dotknutými obcami sme zabezpečili proces EIA pre cyklostavbu Rajecká cyklomagistrála. Zámer na posudzovanie vplyvov v zmysle platného zákona bol hradený z rozpočtu ŽSK, spracovala ho externá firma v hodnote 5 141 Eur. Záverečné stanovisko z procesu EIA bolo vydané v roku 2018.

V roku 2017 sa riešil projekt „Trasovania Vážskej cyklotrasy v úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok“, pretože poskytnuté podklady od samosprávy nebolo možné v teréne aplikovať. Zamestnanci ŽSK vykonali terénnu rekognoskáciu, mapové spracovanie a textový podklad pre zaradenie tohto úseku do pripravovaných zmien a doplnkov ÚP č. 5. ako verejnoprospešnej stavby. Jednalo sa o nefinančný príspevok ŽSK, lokalizácia bola pre oblasť Liptov.

V roku 2017 sa riešil z rozpočtu ŽSK v hodnote 6 840 Eur „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“. Zmeny boli schválené príslušnými orgánmi a do platnosti vstúpili od roku 2018. Tento doplnok má charakter čisto cyklo. Jednalo sa definované zaradenie koridorov cyklodopravných trás do záväznej časti ÚP ako verejnoprospešných stavieb. Boli sem zaradené cyklotrasy, kde boli známe presné koridory ich vedenia. Pri č. 1,2,3,4,5 poskytli podklady ŽSK, (pri č. 5 sa jednalo o zmenu trasovania), pri č. 6 poskytla podklady OOCR Malá Fatra.
Konkrétne sa jednalo o úseky cyklotrás
1) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Strečno – Lipovec – Vrútky,
2) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok.
3) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek hranica TSK/ŽSK – Bytča – Žilina(Považský Chlmec – hrad Budatín),
4) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Žilina (hrad Budatín) – Strečno – hrad Strečno
5) Cyklodopravná Rajecká cyklotrasa – úsek Žilina – Rajecké Teplice.
6) Cyklodopravná Terchovsko – Zázrivská cyklotrasa – úsek Varín – Terchová –Zázrivá.Územie pre riešenie Zmien a doplnkov

Dokument je dostupný na web stránka ŽSK – textová časť:
http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/RR/upn_vuc_zk_dokumenty/upn_vuc_zk_zad_c5.pdf
a grafická časť:
http://gis.zask.sk/FrontController?project=upn

V roku 2017 sme riešili s Nadáciou KIA Motors Slovakia investičné cykloprojekty, kde boli podmienkou vydané stavebné povolenia. Na naše výzvy zareagovali subjekty z Turca a tak sme Nadácii odporučili nasledujúce projekty: Cyklotrasa na nábreží rieky Turiec, investor Mesto Martin – 25 000 Eur, Cykloturistická vyhliadka Pod Bokšínom, investor Obec Trebostovo, 14 999,21 Eur. S oboma subjektmi potom Nadácia KIA Motors Slovakia uzatvorila priame zmluvy, v tom istom roku boli zámery aj zrealizované.

V rokoch 2017 – 2018 sme si objednali u externej firmy (rozpočet ŽSK) v hodnote 1620 Eur podklady pre Trasovanie nových cykloturistických trás na Kysuciach prepájajúcich územie kraja s cyklotrasami v ČR. Tento podklad sa použil pre spracovanie a podanie cezhraničného projektu SK/CZ „Na bicykli k susedom“ , ktorý sme aj dostali. V ňom je ako naša hlavná aktivita stavba chýbajúceho úseku Vážskej cyklotrasy Žilina cestný most – VD Žilina (ľavobrežná) v dĺžke 3,8 km – v rokoch 2019 – 2020 v realizácii – 436 000 Eur (hradené EÚ + kofinancovanie ŽSK). Položka vyznačenie cykloturistických trás v hodnote 11 591 Eur už bola zrealizovaná v roku 2018. Súčasťou projektu bolo aj vydanie tlačeného a elektronického sprievodcu, ktoré už takisto bolo zrealizované v roku 2019. Posledné dve položky už boli hradené z projektu EÚ + kofinancovanie z rozpočtu ŽSK, rovnako tak bude v roku 2020 hradená aj tretia (stavebná aktivita).

Novšia obnova cykloturistických trás v kraji bola hradená z viacerých zdrojov. V roku 2018 poskytla KOCR sumu 14 738 Eur na obnovu cyklotrás v dĺžke 120 km v okolí Terchovej a na Liptove, v roku 2019 takisto KOCR na obnovu 350 km cyklotrás v celom kraji sumu 46 000 Eur.

Kraj takisto zabezpečil v celom kraji výrobu a inštaláciu veľkoplošných cykloturistických máp. V roku 2017 to bolo hradené z Nadácie KIA Motors Slovakia, jednalo sa o 20 panelov máp v regióne Kysuce a Horné Považie v hodnote 36 000 Eur. V roku 2018 z rozpočtu ŽSK to bolo 9 360 Eur na 5 panelov na Orave, v roku 2019 z rozpočtu ŽSK 16 892,50 Eur na 10 panelov v Turci a na Liptove.

V roku 2019 ŽSK z rozpočtu v hodnote 18 720 Eur objednal spracovanie Technickej štúdie Kysuckej cyklotrasy v úseku Dunajov – Kysucké Nové Mesto – Žilina. Hodnota Inžinieringu bola vo výške 5 280 Eur. Štúdia vrátane inžinieringu bola odovzdaná v závere roka 2019.

V súvislosti s vydaním stavebných povolení pre riešené projekty úsekov Vážskej cyklotrasy (popísané vyššie) uzavrel ŽSK s externými dodávateľmi zmluvy na spracovanie 2 Dokumentácii bilancie skrývky humusového horizontu, ktoré budú slúžiť na trvalé odňatie z pôdneho fondu stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno - SO C.5 Cyklotrasa Strečno“ DSP v k. ú. Strečno a „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK“ - etapa Žilina – Kotešová“ v hodnote 4 800 Eur. Druhá zmluva sa dotýka Vyhotovenia geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklady na odčlenenie parciel, k vyňatiu, zmene druhu pozemkov a ako podklady na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod tými istými cyklotrasami v hodnote 11 220 Eur. Položky sú hradené z rozpočtu ŽSK.

V roku 2018 sme sa zúčastnili na Ministerstve dopravy SR na rozporovom konaní k pripomienkovaniu vtedy pripravovaného dotačného Zákona o podpore cyklistickej dopravy. Zákon bol prijatý pod číslom 151/2019 Z. z. – Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

V roku 2019 sme sa zúčastnili na Ministerstve vnútra SR (ako jediný samosprávny kraj!) na rozporovom konaní k pripomienkovaniu novej dopravnej vyhlášky, hlavne s vecami zmien v cyklodoprave.

V závere roka 2019 ŽSK uzatvoril zmluvu s externým dodávateľom pre projekt Technická štúdia a inžiniering Vážskej cyklotrasy vedenej celým Žilinským krajom. Hodnota zákazky bola 60 720 Eur. Má byť hradená v roku 2020 z rozpočtu ŽSK. Jedná sa o chýbajúci úsek tejto kostrovej cyklotrasy na území ŽSK od obce Lipovec k hranici ŽSK/PSK. Riešený je úsek na Turci, Orave a kompletne na Liptove. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky